เบิกจ่ายตลับหมึก

บันทึกรายการเบิกจ่ายตลับหมึกเรียบร้อย

คืนตลับหมึก

บันทึกรายการคืนตลับหมึกเรียบร้อย

รายการเบิกจ่ายตลับหมึก

ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น แผนก/ฝ่ายงาน วันที่เบิกจ่าย วันที่คืน สถานะ
1 001 85A เก็บเงิน 2015-11-17 กำลังใช้งานอยู่
2 002 85A คลินิกพิเศษ 2015-08-07 กำลังใช้งานอยู่
3 005 85A ห้องตรวจ3 2015-09-28 กำลังใช้งานอยู่
4 007 85A ห้องบัตร 2016-01-29 กำลังใช้งานอยู่
5 009 85A บริหาร 2015-11-04 กำลังใช้งานอยู่
6 011 85A ไกล่เกลี่ย 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
7 016 85A ER 2017-01-25 กำลังใช้งานอยู่
8 017 85A ห้องตรวจ2 2015-10-28 กำลังใช้งานอยู่
9 018 85A ER 2016-02-08 กำลังใช้งานอยู่
10 019 85A แพทย์แผนไทย 2016-01-28 กำลังใช้งานอยู่
11 020 85A ตึกหญิง 2015-10-13 กำลังใช้งานอยู่
12 022 85A กายภาพ 2558-07-23 กำลังใช้งานอยู่
13 025 12A พัสดุ 2558-08-03 กำลังใช้งานอยู่
14 029 12A พัสดุ 2015-08-17 กำลังใช้งานอยู่
15 030 12A บริหาร 2015-09-16 กำลังใช้งานอยู่
16 031 85A กลุ่มการพยาบาล 2015-10-14 กำลังใช้งานอยู่
17 032 85A ยานอก 2016-02-15 กำลังใช้งานอยู่
18 035 85A ห้องคลอด 2016-01-12 กำลังใช้งานอยู่
19 036 85A หน้าห้องตรวจ 2015-09-28 กำลังใช้งานอยู่
20 038 85A ไกล่เกลี่ย 2016-01-05 กำลังใช้งานอยู่
21 041 85A กลุ่มการพยาบาล 2016-02-08 กำลังใช้งานอยู่
22 044 85A ER 2015-10-05 กำลังใช้งานอยู่
23 045 85A ยานอก 2016-02-15 กำลังใช้งานอยู่
24 051 85A ห้องฟัน 2015-10-09 กำลังใช้งานอยู่
25 052 85A ห้องบัตร 2015-11-26 กำลังใช้งานอยู่
26 054 85A ยานอก 2015-12-09 กำลังใช้งานอยู่
27 056 35A ER 2015-09-02 กำลังใช้งานอยู่
28 059 85A ไกล่เกลี่ย 2015-11-23 กำลังใช้งานอยู่
29 061 12A ยานอก 2016-02-02 กำลังใช้งานอยู่
30 062 12A บริหาร 2015-12-25 กำลังใช้งานอยู่
31 066 85A ไกล่เกลี่ย 2016-01-05 กำลังใช้งานอยู่
32 067 12A ยานอก 2015-11-03 กำลังใช้งานอยู่
33 068 85A บริหาร 2015-11-24 กำลังใช้งานอยู่
34 073 85A ยานอก 2015-12-14 กำลังใช้งานอยู่
35 075 85A ไกล่เกลี่ย 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
36 076 85A ห้องบัตร 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
37 077 85A ห้องฟัน 2016-02-02 กำลังใช้งานอยู่
38 078 85A ER 2016-02-08 กำลังใช้งานอยู่
39 079 85A ห้องบัตร 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
เพิ่มรายการ ตลับหมึก


บันทึกรายการเพิ่มตลับหมึกเรียบร้อย

รายการตลับหมึก
ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น วันที่เริ่มใช้งาน เติม(ครั้ง) สถานะ
1 080 85A 2016-02-02 0 จำหน่าย
2 079 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
3 078 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
4 077 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
5 076 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
6 075 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
7 074 85A 2015-12-01 0 พร้อมใช้งาน
8 073 85A 2015-12-01 0 กำลังใช้งานอยู่
9 072 85A 2015-12-01 0 พร้อมใช้งาน
10 071 85A 2015-12-01 1 พร้อมใช้งาน
11 070 85A 2015-12-01 0 พร้อมใช้งาน
12 069 85A 2015-12-01 0 รอเติมหมึก
13 068 85A 2015-11-02 1 กำลังใช้งานอยู่
14 067 12A 2015-11-03 0 กำลังใช้งานอยู่
15 066 85A 2015-11-02 1 กำลังใช้งานอยู่
16 065 12A 2015-11-02 0 พร้อมใช้งาน
17 064 12A 2015-11-02 0 รอเติมหมึก
18 063 12A 2015-09-25 2 พร้อมใช้งาน
19 062 12A 2015-09-25 1 กำลังใช้งานอยู่
20 061 12A 2015-09-25 2 กำลังใช้งานอยู่
21 060 85A 2015-09-25 4 รอเติมหมึก
22 059 85A 2015-09-25 1 กำลังใช้งานอยู่
23 058 85A 2015-09-25 0 รอเติมหมึก
24 057 83A 2015-09-18 2 พร้อมใช้งาน
25 056 35A 2015-09-02 0 กำลังใช้งานอยู่
26 055 85A 2015-09-01 2 พร้อมใช้งาน
27 054 85A 2015-09-01 1 กำลังใช้งานอยู่
28 053 85A 2015-09-01 0 พร้อมใช้งาน
29 052 85A 2015-09-01 1 กำลังใช้งานอยู่
30 051 85A 2015-09-01 1 กำลังใช้งานอยู่
31 050 85A 2015-09-01 1 พร้อมใช้งาน
32 049 85A 2015-09-01 2 พร้อมใช้งาน
33 048 83A 2015-08-10 1 พร้อมใช้งาน
34 047 85A 2015-08-10 0 รอเติมหมึก
35 046 85A 2015-08-10 0 รอเติมหมึก
36 045 85A 2015-08-10 2 กำลังใช้งานอยู่
37 044 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
38 043 85A 2015-08-10 1 รอเติมหมึก
39 042 85A 2015-08-10 2 พร้อมใช้งาน
40 041 85A 2015-08-10 3 กำลังใช้งานอยู่
41 040 85A 2015-08-10 5 พร้อมใช้งาน
42 039 85A 2015-08-10 3 พร้อมใช้งาน
43 038 85A 2015-08-10 3 กำลังใช้งานอยู่
44 037 85A 2015-08-10 3 พร้อมใช้งาน
45 036 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
46 035 85A 2015-08-10 3 กำลังใช้งานอยู่
47 034 85A 2015-08-10 1 รอเติมหมึก
48 033 85A 2015-08-10 1 พร้อมใช้งาน
49 032 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
50 031 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
51 030 12A 2015-08-06 0 กำลังใช้งานอยู่
52 029 12A 2015-08-06 0 กำลังใช้งานอยู่
53 028 83A 2558-07-29 2 รอเติมหมึก
54 027 78A 2558-07-20 1 พร้อมใช้งาน
55 026 85A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
56 025 12A 2558-07-13 0 กำลังใช้งานอยู่
57 024 35A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
58 023 78A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
59 022 85A 2558-07-13 0 กำลังใช้งานอยู่
60 021 85A 2558-07-13 3 รอเติมหมึก
61 020 85A 2558-07-13 2 กำลังใช้งานอยู่
62 019 85A 2558-07-13 2 กำลังใช้งานอยู่
63 018 85A 2558-07-13 3 กำลังใช้งานอยู่
64 017 85A 2558-07-13 2 กำลังใช้งานอยู่
65 016 85A 2558-07-13 1 กำลังใช้งานอยู่
66 015 85A 2558-07-13 4 พร้อมใช้งาน
67 014 85A 2558-07-13 2 รอเติมหมึก
68 013 85A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
69 012 85A 2558-07-13 1 รอเติมหมึก
70 011 85A 2558-07-13 2 กำลังใช้งานอยู่
71 010 85A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
72 009 85A 2558-07-13 1 กำลังใช้งานอยู่
73 008 85A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
74 007 85A 2558-07-13 4 กำลังใช้งานอยู่
75 006 85A 2558-07-13 4 พร้อมใช้งาน
76 005 85A 2558-07-13 1 กำลังใช้งานอยู่
77 004 85A 2558-07-13 4 พร้อมใช้งาน
78 003 85A 2558-07-13 2 รอเติมหมึก
79 002 85A 2558-07-13 0 กำลังใช้งานอยู่
80 001 85A 2558-07-13 3 กำลังใช้งานอยู่
81 0000-00-00 0 จำหน่าย
การเติมหมึก

บันทึกรายการเติมหมึกเรียบร้อย

รายการเติมหมึก
ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น เติมหมึก(ครั้ง) รายการวันที่เติม สถานะ
1 003 85A 2 2015-11-02
2015-12-01
รอเติมหมึก
2 012 85A 1 2015-10-15
รอเติมหมึก
3 014 85A 2 2015-09-01
2015-10-05
รอเติมหมึก
4 021 85A 3 2015-10-15
2015-11-02
2015-12-29
รอเติมหมึก
5 028 83A 2 2015-10-05
2015-12-24
รอเติมหมึก
6 034 85A 1 2015-10-05
รอเติมหมึก
7 043 85A 1 2015-11-19
รอเติมหมึก
8 046 85A 0 รอเติมหมึก
9 047 85A 0 รอเติมหมึก
10 058 85A 0 รอเติมหมึก
11 060 85A 4 2015-11-02
2015-11-19
2015-12-01
2016-01-06
รอเติมหมึก
12 064 12A 0 รอเติมหมึก
13 069 85A 0 รอเติมหมึก
การซ่อมตลับหมึก
รายการอะไหล่ซ่อม
20
20
20
20
20


บันทึกรายการซ่อมตลับหมึกเรียบร้อย

รายการซ่อมตลับหมึก
ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น รายการซ่อม สถานะ
1 003 85A รอเติมหมึก
2 012 85A รอเติมหมึก
3 014 85A รอเติมหมึก
4 021 85A รอเติมหมึก
5 028 83A รอเติมหมึก
6 034 85A รอเติมหมึก
7 043 85A รอเติมหมึก
8 046 85A รอเติมหมึก
9 047 85A รอเติมหมึก
10 058 85A รอเติมหมึก
11 060 85A รอเติมหมึก
12 064 12A รอเติมหมึก
13 069 85A รอเติมหมึก