Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลเภสัชปฐมภูมิ


  เพิ่มบันทึกข้อมูลเภสัชปฐมภูมิ
  

ลำดับ วันที่ รพ.สต. ผู้ให้บริการ ให้บริการเภสัชกรรม ระบบบริหารเวชภัณฑ์ เยี่ยมบ้าน งานคุ้มครอง
1 20 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พ.ญ.พรศิริ คำภูแสน
2 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
3 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
4 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
5 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
6 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
7 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
8 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
9 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
10 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
11 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
12 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
13 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
14 1 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
15 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.มาย น.ส.พรทิวา เฮียงราช
นางจิราพร สุวรรณไตร
16 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
17 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
18 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
19 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
20 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
21 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
22 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
23 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
24 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
25 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
26 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
27 17 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
28 17 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
29 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
30 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
31 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
32 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
33 21 ม.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
34 21 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
35 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
36 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
37 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
38 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
39 3 ม.ย. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
40 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
41 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
42 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
43 27 มี.ค. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
44 27 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
45 20 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
46 16 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
47 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
48 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
49 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
50 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
51 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
52 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
53 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
54 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
55 1 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
56 1 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
57 27 ก.พ. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
58 27 ก.พ. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
59 24 ก.พ. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
60 14 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
61 6 ก.พ. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
62 2 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
63 2 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
64 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
65 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
66 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
67 26 ม.ค. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
68 22 ธ.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
69 22 ธ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
70 22 ธ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
71 21 ธ.ค. 2559 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางกาญจนา บุษมงคล
72 19 ก.ย. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.พรพรรณ พรธนาชัย
73 26 ส.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
74 24 ส.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
นางอาสมร ศรีประทุมศ์
75 15 ส.ค. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
76 8 ส.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นายสุเทพ สุวรรณไตร
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
77 4 ส.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
78 29 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
79 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
80 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
81 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
82 15 ก.ค 2559 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.ปาลิตา บุริพา
83 14 ก.ค 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
84 13 ก.ค 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
85 24 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางยุวลี สหายแก่น
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
86 23 มิ.ย. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
87 22 มิ.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
88 22 มิ.ย. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
89 21 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง ประภาพรรณ เฮียงราช
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
90 21 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
91 16 มิ.ย. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
92 13 มิ.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
93 31 พ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางยุวลี สหายแก่น
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
94 30 พ.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
95 23 พ.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
96 12 พ.ค. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางยุวลี สหายแก่น
97 11 พ.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางสายรุ้ง พรหมทา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
98 3 พ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายสุเทพ สุวรรณไตร
99 22 ม.ย. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
100 12 ม.ย. 2559 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
101 12 ม.ย. 2559 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
102 11 ม.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
103 31 มี.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
104 30 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสายรุ้ง พรหมทา
105 29 มี.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
106 29 มี.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
107 24 มี.ค. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
108 21 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ประภาพรรณ เฮียงราช
109 17 มี.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
110 14 มี.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสายรุ้ง พรหมทา
111 14 มี.ค. 2559 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
112 11 มี.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
113 8 มี.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นางณัฏฐิรา กิณเรศ
114 2 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
115 29 ก.พ. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นางณัฏฐิรา กิณเรศ
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
116 26 ก.พ. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
117 19 ก.พ. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
118 15 ก.พ. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
119 12 ก.พ. 2559 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
120 29 ม.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
121 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
122 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
123 25 ม.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
124 25 ม.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
125 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
126 22 ม.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
127 20 ม.ค. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
128 18 ม.ค. 2559 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
129 15 ม.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
130 25 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
131 24 ธ.ค. 2558 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
132 23 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
133 21 ธ.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
134 18 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
135 14 ธ.ค. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
136 11 ธ.ค. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
137 9 ธ.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
138 9 ธ.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
139 30 พ.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
140 24 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
141 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
142 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
143 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
144 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
145 4 พ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
146 27 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
147 27 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
148 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
149 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
150 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
151 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
152 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
153 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
154 15 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
155 14 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
156 13 ต.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
157 13 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
158 12 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวจิราวรรณ ชะลอกลาง
159 6 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
160 5 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
161 2 ต.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
162 29 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
163 28 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
164 24 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
165 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
166 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
167 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
168 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นายสุเทพ สุวรรณไตร
169 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายสุเทพ สุวรรณไตร
170 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายสุเทพ สุวรรณไตร
171 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายสุเทพ สุวรรณไตร
172 21 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
173 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
174 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
175 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
176 17 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
177 17 ก.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
178 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
179 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
180 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
181 15 ก.ย. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
กาจญา บุษมงคล
นางสายรุ้ง พรหมทา
182 14 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
183 14 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
184 8 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
185 3 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
186 3 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
187 1 ก.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายสุเทพ สุวรรณไตร
188 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
189 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
190 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
191 24 ส.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
192 20 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
193 20 ส.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
194 19 ส.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
195 19 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
196 17 ส.ค. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
197 17 ส.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
198 14 ส.ค. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
199 14 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวจิราวรรณ ชะลอกลาง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
200 13 ส.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางกาญจนา บุษมงคล
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
201 13 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางกาญจนา บุษมงคล
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
202 10 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
203 5 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
204 24 ก.ค 2558 รพ.สต.คำภูทอง นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
205 23 ก.ค 2558 รพ.สต.คำภูทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
206 20 ก.ค 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
207 17 ก.ค 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
208 14 ก.ค 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
209 13 ก.ค 2558 รพ.สต.คำยาง นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
210 13 ก.ค 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
211 10 ก.ค 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
212 26 มิ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
213 25 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
214 22 มิ.ย. 2558 รพ.สต.มาย นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
215 16 มิ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
216 15 มิ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
217 12 มิ.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
218 4 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
219 3 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
220 22 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
221 22 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
222 18 พ.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
223 15 พ.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
224 11 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
225 8 พ.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
226 1 พ.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
227 24 ม.ย. 2558 รพ.สต.มาย น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
228 20 ม.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
229 17 ม.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
230 10 ม.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
ปัทมา วงศรีจันทร
231 27 มี.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
232 23 มี.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
ปัทมา วงศรีจันทร
233 20 มี.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
234 16 มี.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
235 13 มี.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
ปัทมา วงศรีจันทร
236 27 ก.พ. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปาลิตา บุริพา
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางอาสมร ศรีประทุมศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
237 20 ก.พ. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
238 16 ก.พ. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
239 13 ก.พ. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
240 23 ม.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
241 19 ม.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
242 16 ม.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
243 12 ม.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
ปัทมา วงศรีจันทร
244 9 ม.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.ปาลิตา บุริพา

 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน