Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลเภสัชปฐมภูมิ


  เพิ่มบันทึกข้อมูลเภสัชปฐมภูมิ
  

ลำดับ วันที่ รพ.สต. ผู้ให้บริการ ให้บริการเภสัชกรรม ระบบบริหารเวชภัณฑ์ เยี่ยมบ้าน งานคุ้มครอง
1 7 ก.ย. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
2 7 ก.ย. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
3 5 ก.ย. 2560 รพ.สต.มาย นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
4 5 ก.ย. 2560 รพ.สต.มาย นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
5 1 ก.ย. 2560 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
6 1 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
7 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
8 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
9 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
10 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
11 8 ส.ค. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
12 8 ส.ค. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
13 25 ก.ค 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
14 25 ก.ค 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
15 20 ก.ค 2560 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
16 18 ก.ค 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
17 13 ก.ค 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
18 13 ก.ค 2560 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
19 5 ก.ค 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
20 5 ก.ค 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
21 4 ก.ค 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นายระวรรณวัฒน์ เครืออ่อน
22 4 ก.ค 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นายระวรรณวัฒน์ เครืออ่อน
23 30 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
24 30 มิ.ย. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
25 20 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พ.ญ.พรศิริ คำภูแสน
26 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
27 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
28 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
29 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
30 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
31 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
32 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
33 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
34 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
35 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
36 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
37 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
38 1 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
39 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.มาย น.ส.พรทิวา เฮียงราช
นางจิราพร สุวรรณไตร
40 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
41 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
42 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
43 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
44 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
45 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
46 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
47 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
48 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
49 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
50 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
51 17 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
52 17 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
53 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
54 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
55 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
56 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
57 21 ม.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
58 21 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
59 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
60 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
61 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
62 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
63 3 ม.ย. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
64 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
65 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
66 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
67 27 มี.ค. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
68 27 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
69 20 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
70 16 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
71 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
72 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
73 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
74 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
75 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
76 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
77 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
78 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
79 1 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
80 1 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
81 27 ก.พ. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
82 27 ก.พ. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
83 24 ก.พ. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
84 14 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
85 6 ก.พ. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
86 2 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
87 2 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
88 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
89 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
90 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
91 26 ม.ค. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
92 22 ธ.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
93 22 ธ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
94 22 ธ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
95 21 ธ.ค. 2559 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางกาญจนา บุษมงคล
96 19 ก.ย. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.พรพรรณ พรธนาชัย
97 26 ส.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
98 24 ส.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
นางอาสมร ศรีประทุมศ์
99 15 ส.ค. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
100 8 ส.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นายสุเทพ สุวรรณไตร
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
101 4 ส.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
102 29 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
103 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
104 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
105 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
106 15 ก.ค 2559 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.ปาลิตา บุริพา
107 14 ก.ค 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
108 13 ก.ค 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
109 24 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางยุวลี สหายแก่น
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
110 23 มิ.ย. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
111 22 มิ.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
112 22 มิ.ย. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
113 21 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง ประภาพรรณ เฮียงราช
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
114 21 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
115 16 มิ.ย. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
116 13 มิ.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
117 31 พ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางยุวลี สหายแก่น
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
118 30 พ.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
119 23 พ.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
120 12 พ.ค. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางยุวลี สหายแก่น
121 11 พ.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางสายรุ้ง พรหมทา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
122 3 พ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายสุเทพ สุวรรณไตร
123 22 ม.ย. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
124 12 ม.ย. 2559 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
125 12 ม.ย. 2559 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
126 11 ม.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
127 31 มี.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
128 30 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสายรุ้ง พรหมทา
129 29 มี.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
130 29 มี.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
131 24 มี.ค. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
132 21 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ประภาพรรณ เฮียงราช
133 17 มี.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
134 14 มี.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสายรุ้ง พรหมทา
135 14 มี.ค. 2559 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
136 11 มี.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
137 8 มี.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นางณัฏฐิรา กิณเรศ
138 2 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
139 29 ก.พ. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นางณัฏฐิรา กิณเรศ
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
140 26 ก.พ. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
141 19 ก.พ. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
142 15 ก.พ. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
143 12 ก.พ. 2559 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
144 29 ม.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
145 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
146 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
147 25 ม.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
148 25 ม.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
149 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
150 22 ม.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
151 20 ม.ค. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
152 18 ม.ค. 2559 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
153 15 ม.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
154 25 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
155 24 ธ.ค. 2558 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
156 23 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
157 21 ธ.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
158 18 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
159 14 ธ.ค. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
160 11 ธ.ค. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
161 9 ธ.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
162 9 ธ.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
163 30 พ.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
164 24 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
165 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
166 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
167 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
168 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
169 4 พ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
170 27 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
171 27 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
172 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
173 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
174 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
175 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
176 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
177 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
178 15 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
179 14 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
180 13 ต.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
181 13 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
182 12 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวจิราวรรณ ชะลอกลาง
183 6 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
184 5 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
185 2 ต.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
186 29 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
187 28 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
188 24 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
189 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
190 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
191 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
192 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นายสุเทพ สุวรรณไตร
193 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายสุเทพ สุวรรณไตร
194 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายสุเทพ สุวรรณไตร
195 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายสุเทพ สุวรรณไตร
196 21 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
197 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
198 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
199 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
200 17 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
201 17 ก.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
202 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
203 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
204 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
205 15 ก.ย. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
กาจญา บุษมงคล
นางสายรุ้ง พรหมทา
206 14 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
207 14 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
208 8 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
209 3 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
210 3 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
211 1 ก.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายสุเทพ สุวรรณไตร
212 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
213 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
214 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
215 24 ส.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
216 20 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
217 20 ส.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
218 19 ส.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
219 19 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
220 17 ส.ค. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
221 17 ส.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
222 14 ส.ค. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
223 14 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวจิราวรรณ ชะลอกลาง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
224 13 ส.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางกาญจนา บุษมงคล
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
225 13 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางกาญจนา บุษมงคล
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
226 10 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
227 5 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
228 24 ก.ค 2558 รพ.สต.คำภูทอง นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
229 23 ก.ค 2558 รพ.สต.คำภูทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
230 20 ก.ค 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
231 17 ก.ค 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
232 14 ก.ค 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
233 13 ก.ค 2558 รพ.สต.คำยาง นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
234 13 ก.ค 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
235 10 ก.ค 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
236 26 มิ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
237 25 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
238 22 มิ.ย. 2558 รพ.สต.มาย นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
239 16 มิ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
240 15 มิ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
241 12 มิ.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
242 4 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
243 3 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
244 22 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
245 22 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
246 18 พ.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
247 15 พ.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
248 11 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
249 8 พ.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
250 1 พ.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
251 24 ม.ย. 2558 รพ.สต.มาย น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
252 20 ม.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
253 17 ม.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
254 10 ม.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
ปัทมา วงศรีจันทร
255 27 มี.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
256 23 มี.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
ปัทมา วงศรีจันทร
257 20 มี.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
258 16 มี.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
259 13 มี.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
ปัทมา วงศรีจันทร
260 27 ก.พ. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปาลิตา บุริพา
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางอาสมร ศรีประทุมศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
261 20 ก.พ. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
262 16 ก.พ. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
263 13 ก.พ. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
264 23 ม.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
265 19 ม.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
266 16 ม.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
267 12 ม.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
ปัทมา วงศรีจันทร
268 9 ม.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.ปาลิตา บุริพา

 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน