Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูลเภสัชปฐมภูมิ


  เพิ่มบันทึกข้อมูลเภสัชปฐมภูมิ
  

ลำดับ วันที่ รพ.สต. ผู้ให้บริการ ให้บริการเภสัชกรรม ระบบบริหารเวชภัณฑ์ เยี่ยมบ้าน งานคุ้มครอง
1 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
2 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
3 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
4 9 ส.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
5 8 ส.ค. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
6 8 ส.ค. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
7 25 ก.ค 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
8 25 ก.ค 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
9 20 ก.ค 2560 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
10 18 ก.ค 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
11 13 ก.ค 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
12 13 ก.ค 2560 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
13 5 ก.ค 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
14 5 ก.ค 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
15 4 ก.ค 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นายระวรรณวัฒน์ เครืออ่อน
16 4 ก.ค 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นายระวรรณวัฒน์ เครืออ่อน
17 30 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
18 30 มิ.ย. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
19 20 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พ.ญ.พรศิริ คำภูแสน
20 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
21 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
22 19 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
23 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
24 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
25 14 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นายศราวุฒิ ปลากัดทอง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
26 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
27 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
28 9 มิ.ย. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
29 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
30 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
31 5 มิ.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
32 1 มิ.ย. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
33 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.มาย น.ส.พรทิวา เฮียงราช
นางจิราพร สุวรรณไตร
34 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
35 31 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
36 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
37 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
38 30 พ.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
39 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
40 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
41 26 พ.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
42 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
43 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
44 25 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
45 17 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
46 17 พ.ค. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
47 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
48 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
49 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
50 28 ม.ย. 2560 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
51 21 ม.ย. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
52 21 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
53 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
54 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
55 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
56 5 ม.ย. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
57 3 ม.ย. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
58 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
59 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
60 29 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
61 27 มี.ค. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
62 27 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
63 20 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
64 16 มี.ค. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
65 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
66 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
67 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
68 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
69 13 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
70 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
71 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
72 9 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
73 1 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
74 1 มี.ค. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
75 27 ก.พ. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
76 27 ก.พ. 2560 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
77 24 ก.พ. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
78 14 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
79 6 ก.พ. 2560 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
80 2 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
81 2 ก.พ. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
82 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
83 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
84 27 ม.ค. 2560 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
85 26 ม.ค. 2560 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
86 22 ธ.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
87 22 ธ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
88 22 ธ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
89 21 ธ.ค. 2559 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางกาญจนา บุษมงคล
90 19 ก.ย. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.พรพรรณ พรธนาชัย
91 26 ส.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
92 24 ส.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
นางอาสมร ศรีประทุมศ์
93 15 ส.ค. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
94 8 ส.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นายสุเทพ สุวรรณไตร
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
95 4 ส.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
96 29 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
97 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
98 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
99 27 ก.ค 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
100 15 ก.ค 2559 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.ปาลิตา บุริพา
101 14 ก.ค 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
102 13 ก.ค 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
103 24 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางยุวลี สหายแก่น
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
104 23 มิ.ย. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
105 22 มิ.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
106 22 มิ.ย. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
107 21 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง ประภาพรรณ เฮียงราช
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
108 21 มิ.ย. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
นางสาวศิริภรณ์ สิทธิวงศ์
109 16 มิ.ย. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
110 13 มิ.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
111 31 พ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางยุวลี สหายแก่น
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
น.ส.มัณฑนา ศรีภูมี
112 30 พ.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
113 23 พ.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
114 12 พ.ค. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางยุวลี สหายแก่น
115 11 พ.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางสายรุ้ง พรหมทา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
116 3 พ.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายสุเทพ สุวรรณไตร
117 22 ม.ย. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
118 12 ม.ย. 2559 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
119 12 ม.ย. 2559 รพ.สต.คำยาง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
120 11 ม.ย. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
121 31 มี.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
122 30 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสายรุ้ง พรหมทา
123 29 มี.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
124 29 มี.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
125 24 มี.ค. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
126 21 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ประภาพรรณ เฮียงราช
127 17 มี.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
128 14 มี.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นางสายรุ้ง พรหมทา
129 14 มี.ค. 2559 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
130 11 มี.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
131 8 มี.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นางณัฏฐิรา กิณเรศ
132 2 มี.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
133 29 ก.พ. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
ปัทมา วงศรีจันทร
นางณัฏฐิรา กิณเรศ
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
134 26 ก.พ. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
135 19 ก.พ. 2559 รพ.สต.หัวยหลัว นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
136 15 ก.พ. 2559 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ผ่องพรรณ การีชุม
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
137 12 ก.พ. 2559 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
138 29 ม.ค. 2559 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
139 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
140 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
141 25 ม.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
142 25 ม.ค. 2559 PCU รพ.บ้านม่วง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
143 25 ม.ค. 2559 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
144 22 ม.ค. 2559 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
145 20 ม.ค. 2559 รพ.สต.มาย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
146 18 ม.ค. 2559 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
147 15 ม.ค. 2559 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
148 25 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
149 24 ธ.ค. 2558 รพ.สต.มาย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
150 23 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
151 21 ธ.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
152 18 ธ.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
153 14 ธ.ค. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
154 11 ธ.ค. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
155 9 ธ.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
156 9 ธ.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
157 30 พ.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
158 24 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
159 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
160 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
161 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
162 9 พ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
163 4 พ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
164 27 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
165 27 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
166 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
167 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
168 22 ต.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
169 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
170 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
171 20 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
172 15 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
173 14 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
174 13 ต.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
175 13 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
176 12 ต.ค. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวจิราวรรณ ชะลอกลาง
177 6 ต.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
178 5 ต.ค. 2558 รพ.สต.มาย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
179 2 ต.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
180 29 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
181 28 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
182 24 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
183 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
184 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
185 23 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
186 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นายสุเทพ สุวรรณไตร
187 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายสุเทพ สุวรรณไตร
188 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายสุเทพ สุวรรณไตร
189 22 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นายสุเทพ สุวรรณไตร
190 21 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
191 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
192 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
193 18 ก.ย. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
194 17 ก.ย. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
195 17 ก.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
196 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.พรทิวา เฮียงราช
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
197 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
198 16 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
199 15 ก.ย. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
กาจญา บุษมงคล
นางสายรุ้ง พรหมทา
200 14 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
201 14 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
202 8 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
203 3 ก.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
204 3 ก.ย. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
205 1 ก.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายสุเทพ สุวรรณไตร
206 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
207 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
208 1 ก.ย. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
209 24 ส.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
210 20 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
211 20 ส.ค. 2558 รพ.สต.มาย นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
212 19 ส.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
213 19 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
214 17 ส.ค. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
215 17 ส.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
216 14 ส.ค. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ปัทมา วงศรีจันทร
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
217 14 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวจิราวรรณ ชะลอกลาง
นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญทอง
218 13 ส.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางกาญจนา บุษมงคล
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
219 13 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางกาญจนา บุษมงคล
นางจิราพร สุวรรณไตร
นางสายรุ้ง พรหมทา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
220 10 ส.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางจิราพร สุวรรณไตร
221 5 ส.ค. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
222 24 ก.ค 2558 รพ.สต.คำภูทอง นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
223 23 ก.ค 2558 รพ.สต.คำภูทอง นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
224 20 ก.ค 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
225 17 ก.ค 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
226 14 ก.ค 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
227 13 ก.ค 2558 รพ.สต.คำยาง นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
228 13 ก.ค 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
229 10 ก.ค 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
230 26 มิ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
231 25 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
232 22 มิ.ย. 2558 รพ.สต.มาย นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
233 16 มิ.ย. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
234 15 มิ.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
235 12 มิ.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
236 4 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
237 3 มิ.ย. 2558 PCU รพ.บ้านม่วง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายพิพัฒพงศ์ ป้อมไชยา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
238 22 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นพ.ภูริชญ์ โฆษิตคณาทรัพย์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
239 22 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
240 18 พ.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
241 15 พ.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
242 11 พ.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
243 8 พ.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
244 1 พ.ค. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
245 24 ม.ย. 2558 รพ.สต.มาย น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
246 20 ม.ย. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
247 17 ม.ย. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
248 10 ม.ย. 2558 รพ.สต.โคกสง่า น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
ปัทมา วงศรีจันทร
249 27 มี.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
250 23 มี.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
ปัทมา วงศรีจันทร
251 20 มี.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
252 16 มี.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
นายอิสรพงษ์ อินทรสิทธิ์
253 13 มี.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
ปัทมา วงศรีจันทร
254 27 ก.พ. 2558 รพ.สต.หนองกวั่ง น.ส.ปาลิตา บุริพา
น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
นางอาสมร ศรีประทุมศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
255 20 ก.พ. 2558 รพ.สต.หัวยหลัว นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
256 16 ก.พ. 2558 รพ.สต.ดงหม้อทอง น.ส.ปิญาภรณ์ นามวงสา
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
257 13 ก.พ. 2558 รพ.สต.โคกสง่า นางสาวนราภรณ์ วงศ์ละคร
นพ.เอกพงษ์ วงค์วิเศษ
น.ส.วลัยภรณ์ กุลวงศ์
258 23 ม.ค. 2558 รพ.สต.สุขสำราญ นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
259 19 ม.ค. 2558 รพ.สต.ดงหัวยเปลือย นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
260 16 ม.ค. 2558 รพ.สต.คำภูทอง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.ปาลิตา บุริพา
นพ.ศรัณย์ เดชประภัสสร
261 12 ม.ค. 2558 รพ.สต.คำยาง นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.เกตุวดี ภูไพบูลย์
น.ส.ปาลิตา บุริพา
ปัทมา วงศรีจันทร
262 9 ม.ค. 2558 รพ.สต.บ่อแก้ว นางสาวพิมพ์ชนก บุระเนตร
พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์
ปัทมา วงศรีจันทร
น.ส.ปาลิตา บุริพา

 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน