Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสผ่าน :


   รายงานการประชุมฝ่ายงาน งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

   
วันที่ประชุม ชื่อเรื่อง อัพโหลด ผู้อัพโหลด ผู้ชม
   26 มิ.ย. 2558
บันทึกการประชุม 26 พฤษภาคม 2558ระเบียบปฏิบัติการ (System Procedure) เรื่อง : การบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) 8 มิ.ย. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 573
   2 มิ.ย. 2558
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558 4 มิ.ย. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 197
   29 พ.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 191
   27 พ.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 180
   22 พ.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 174
   29 ม.ย. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 29 เมษายน 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 176
   25 มี.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 183
   5 ก.พ. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 182
   6 ม.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 6 มกราคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 199
   17 ต.ค. 2557
บันทึกการประชุม วันที่ 17 ตุลาคม 2557 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 184
   3 ต.ค. 2557
บันทึกรายงานการประชุม ประจ าวันที่ 3 ตุลาคม 2557 8 มิ.ย. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 182
   1 ก.ย. 2557
บันทึกการประชุม วันที่ 1 กันยายน 2557 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 182
   20 ก.ค 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 282
   8 ก.ค 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 235
   17 มิ.ย. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 17มิถุนายน 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 226
   29 พ.ค. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการเก็บเงินคนไข้ 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 283
   22 ม.ย. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 22 เมษายน 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 226
   27 ก.พ. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 279
   27 ธ.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 250
   4 ธ.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 220
   14 ส.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 24 สิงหาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 216
   28 มิ.ย. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 258
   12 มิ.ย. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 226
   20 พ.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 229
   29 มี.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 29 มีนาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 212
   28 ก.พ. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 273
   31 ม.ค. 2556
เรื่องการเก็บค่าบริการคนไข้ ที่มาล้างแผล 31 มกราคม 2556 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 275
   31 ต.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 31ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 284
   19 ต.ค. 2555
การประชุม วันที่ 19ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 274
   19 ต.ค. 2555
บัทึกการประชุมประจำ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 295
   17 ต.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่17 ตุลาคม2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 229
   12 ต.ค. 2555
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 260
   3 ต.ค. 2555
บันทึกการประชุม ประจำวันที่3 ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 377
   17 ส.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 246
   29 พ.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 280
   29 พ.ค. 2555
หน้าที่บุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 29 พฤษภาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 366
   19 พ.ค. 2555
ระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 19 พฤษภาคม2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 382
   4 พ.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 264
   17 ก.พ. 2555
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 262
   15 ธ.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 263
   17 พ.ย. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 17 พฤษจิกายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 274
   9 พ.ย. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 255
   25 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 233
   21 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 221
   17 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุมประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555 (2 ) 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 256
   4 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 4 พฤษจิกายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 287
   26 ก.ย. 2554
สรุปบันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 26 กันยายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 304
   18 ก.ย. 2554
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 18 กันยายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 236
   12 ก.ย. 2554
บันทึกการประชุม ประจำวันที่ 12 กันยายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 249
   29 ส.ค. 2554
บันทึกการประชุม ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 240
   4 ส.ค. 2554
บันทึกการประชุม ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 226
   27 พ.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 243
   12 พ.ค. 2554
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 226
   10 มี.ค. 2554
รายงานการประชุมประจำวันที่ 10 มีนาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 243
   15 ธ.ค. 2553
รายงานการประชุมประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 258
   7 ธ.ค. 2553
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 273
   25 พ.ย. 2553
บันทึกการประชุม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 223
   8 พ.ย. 2553
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 239
   12 พ.ค. 2553
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 253


 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน