Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสผ่าน :


   รายงานการประชุมฝ่ายงาน งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

   
วันที่ประชุม ชื่อเรื่อง อัพโหลด ผู้อัพโหลด ผู้ชม
   26 มิ.ย. 2558
บันทึกการประชุม 26 พฤษภาคม 2558ระเบียบปฏิบัติการ (System Procedure) เรื่อง : การบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) 8 มิ.ย. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 654
   2 มิ.ย. 2558
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558 4 มิ.ย. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 213
   29 พ.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 211
   27 พ.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 195
   22 พ.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 198
   29 ม.ย. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 29 เมษายน 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 193
   25 มี.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 200
   5 ก.พ. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 198
   6 ม.ค. 2558
บันทึกการประชุม วันที่ 6 มกราคม 2558 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 216
   17 ต.ค. 2557
บันทึกการประชุม วันที่ 17 ตุลาคม 2557 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 203
   3 ต.ค. 2557
บันทึกรายงานการประชุม ประจ าวันที่ 3 ตุลาคม 2557 8 มิ.ย. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 201
   1 ก.ย. 2557
บันทึกการประชุม วันที่ 1 กันยายน 2557 30 พ.ค. 2558 ปัทมา วงศรีจันทร 204
   20 ก.ค 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 303
   8 ก.ค 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 257
   17 มิ.ย. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 17มิถุนายน 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 252
   29 พ.ค. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการเก็บเงินคนไข้ 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 305
   22 ม.ย. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 22 เมษายน 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 250
   27 ก.พ. 2557
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 299
   27 ธ.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 269
   4 ธ.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 238
   14 ส.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 24 สิงหาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 235
   28 มิ.ย. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 278
   12 มิ.ย. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 12 มิถุนายน 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 244
   20 พ.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 249
   29 มี.ค. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 29 มีนาคม 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 233
   28 ก.พ. 2556
บันทึกการประชุมประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 22 ก.ค 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 295
   31 ม.ค. 2556
เรื่องการเก็บค่าบริการคนไข้ ที่มาล้างแผล 31 มกราคม 2556 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 303
   31 ต.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 31ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 303
   19 ต.ค. 2555
การประชุม วันที่ 19ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 302
   19 ต.ค. 2555
บัทึกการประชุมประจำ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 318
   17 ต.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่17 ตุลาคม2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 251
   12 ต.ค. 2555
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 281
   3 ต.ค. 2555
บันทึกการประชุม ประจำวันที่3 ตุลาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 419
   17 ส.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 269
   29 พ.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 303
   29 พ.ค. 2555
หน้าที่บุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 29 พฤษภาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 401
   19 พ.ค. 2555
ระเบียบการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 19 พฤษภาคม2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 412
   4 พ.ค. 2555
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 284
   17 ก.พ. 2555
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 285
   15 ธ.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 279
   17 พ.ย. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 17 พฤษจิกายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 290
   9 พ.ย. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 274
   25 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 255
   21 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 238
   17 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุมประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555 (2 ) 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 275
   4 ต.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 4 พฤษจิกายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 312
   26 ก.ย. 2554
สรุปบันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 26 กันยายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 327
   18 ก.ย. 2554
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 18 กันยายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 254
   12 ก.ย. 2554
บันทึกการประชุม ประจำวันที่ 12 กันยายน 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 272
   29 ส.ค. 2554
บันทึกการประชุม ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 260
   4 ส.ค. 2554
บันทึกการประชุม ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 246
   27 พ.ค. 2554
บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 270
   12 พ.ค. 2554
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 252
   10 มี.ค. 2554
รายงานการประชุมประจำวันที่ 10 มีนาคม 2554 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 272
   15 ธ.ค. 2553
รายงานการประชุมประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 276
   7 ธ.ค. 2553
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 292
   25 พ.ย. 2553
บันทึกการประชุม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 241
   8 พ.ย. 2553
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 262
   12 พ.ค. 2553
บันทึกการประชุมประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 11 มิ.ย. 2557 ปัทมา วงศรีจันทร 272


 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน