เบิกจ่ายตลับหมึก

บันทึกรายการเบิกจ่ายตลับหมึกเรียบร้อย

คืนตลับหมึก

บันทึกรายการคืนตลับหมึกเรียบร้อย

รายการเบิกจ่ายตลับหมึก

ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น แผนก/ฝ่ายงาน วันที่เบิกจ่าย วันที่คืน สถานะ
1 001 85A เก็บเงิน 2015-11-17 กำลังใช้งานอยู่
2 002 85A คลินิกพิเศษ 2015-08-07 กำลังใช้งานอยู่
3 005 85A ห้องตรวจ3 2015-09-28 กำลังใช้งานอยู่
4 007 85A ห้องบัตร 2016-01-29 กำลังใช้งานอยู่
5 009 85A บริหาร 2015-11-04 กำลังใช้งานอยู่
6 016 85A ER 2017-01-25 กำลังใช้งานอยู่
7 017 85A ห้องตรวจ2 2015-10-28 กำลังใช้งานอยู่
8 018 85A ER 2016-02-08 กำลังใช้งานอยู่
9 019 85A แพทย์แผนไทย 2016-01-28 กำลังใช้งานอยู่
10 029 12A พัสดุ 2015-08-17 กำลังใช้งานอยู่
11 030 12A บริหาร 2015-09-16 กำลังใช้งานอยู่
12 031 85A กลุ่มการพยาบาล 2015-10-14 กำลังใช้งานอยู่
13 032 85A ยานอก 2016-02-15 กำลังใช้งานอยู่
14 035 85A ห้องคลอด 2016-01-12 กำลังใช้งานอยู่
15 036 85A หน้าห้องตรวจ 2015-09-28 กำลังใช้งานอยู่
16 038 85A ไกล่เกลี่ย 2016-01-05 กำลังใช้งานอยู่
17 041 85A กลุ่มการพยาบาล 2016-02-08 กำลังใช้งานอยู่
18 044 85A ER 2015-10-05 กำลังใช้งานอยู่
19 045 85A ยานอก 2016-02-15 กำลังใช้งานอยู่
20 051 85A ห้องฟัน 2015-10-09 กำลังใช้งานอยู่
21 052 85A ห้องบัตร 2015-11-26 กำลังใช้งานอยู่
22 054 85A ยานอก 2015-12-09 กำลังใช้งานอยู่
23 056 35A ER 2015-09-02 กำลังใช้งานอยู่
24 059 85A ไกล่เกลี่ย 2015-11-23 กำลังใช้งานอยู่
25 061 12A ยานอก 2016-02-02 กำลังใช้งานอยู่
26 062 12A บริหาร 2015-12-25 กำลังใช้งานอยู่
27 066 85A ไกล่เกลี่ย 2016-01-05 กำลังใช้งานอยู่
28 067 12A ยานอก 2015-11-03 กำลังใช้งานอยู่
29 068 85A บริหาร 2015-11-24 กำลังใช้งานอยู่
30 073 85A ยานอก 2015-12-14 กำลังใช้งานอยู่
31 075 85A ไกล่เกลี่ย 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
32 076 85A ห้องบัตร 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
33 077 85A ห้องฟัน 2016-02-02 กำลังใช้งานอยู่
34 078 85A ER 2016-02-08 กำลังใช้งานอยู่
35 079 85A ห้องบัตร 2016-02-04 กำลังใช้งานอยู่
36 091 78A IT 2018-11-21 กำลังใช้งานอยู่
เพิ่มรายการ ตลับหมึก


บันทึกรายการเพิ่มตลับหมึกเรียบร้อย

รายการตลับหมึก
ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น วันที่เริ่มใช้งาน เติม(ครั้ง) สถานะ
1 ทเนเ 85A 2018-11-23 0 พร้อมใช้งาน
2 @^%$ 85A 2018-11-21 0 พร้อมใช้งาน
3 091 78A 2016-03-31 0 กำลังใช้งานอยู่
4 090 35A 2018-11-18 0 รอเติมหมึก
5 089 85A 2018-11-17 0 พร้อมใช้งาน
6 080 85A 2016-02-02 0 จำหน่าย
7 079 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
8 078 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
9 077 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
10 076 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
11 075 85A 2016-02-02 0 กำลังใช้งานอยู่
12 074 85A 2015-12-01 0 พร้อมใช้งาน
13 073 85A 2015-12-01 0 กำลังใช้งานอยู่
14 072 85A 2015-12-01 0 พร้อมใช้งาน
15 071 85A 2015-12-01 1 พร้อมใช้งาน
16 070 85A 2015-12-01 0 พร้อมใช้งาน
17 069 85A 2015-12-01 0 รอเติมหมึก
18 068 85A 2015-11-02 1 กำลังใช้งานอยู่
19 067 12A 2015-11-03 0 กำลังใช้งานอยู่
20 066 85A 2015-11-02 1 กำลังใช้งานอยู่
21 065 12A 2015-11-02 0 พร้อมใช้งาน
22 064 12A 2015-11-02 0 รอเติมหมึก
23 063 12A 2015-09-25 2 พร้อมใช้งาน
24 062 12A 2015-09-25 1 กำลังใช้งานอยู่
25 061 12A 2015-09-25 2 กำลังใช้งานอยู่
26 060 85A 2015-09-25 4 รอเติมหมึก
27 059 85A 2015-09-25 1 กำลังใช้งานอยู่
28 058 85A 2015-09-25 1 พร้อมใช้งาน
29 057 83A 2015-09-18 2 พร้อมใช้งาน
30 056 35A 2015-09-02 0 กำลังใช้งานอยู่
31 055 85A 2015-09-01 2 พร้อมใช้งาน
32 054 85A 2015-09-01 1 กำลังใช้งานอยู่
33 053 85A 2015-09-01 0 พร้อมใช้งาน
34 052 85A 2015-09-01 1 กำลังใช้งานอยู่
35 051 85A 2015-09-01 1 กำลังใช้งานอยู่
36 050 85A 2015-09-01 1 พร้อมใช้งาน
37 049 85A 2015-09-01 2 พร้อมใช้งาน
38 048 83A 2015-08-10 1 พร้อมใช้งาน
39 047 85A 2015-08-10 0 รอเติมหมึก
40 046 85A 2015-08-10 0 รอเติมหมึก
41 045 85A 2015-08-10 2 กำลังใช้งานอยู่
42 044 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
43 043 85A 2015-08-10 1 รอเติมหมึก
44 042 85A 2015-08-10 2 พร้อมใช้งาน
45 041 85A 2015-08-10 3 กำลังใช้งานอยู่
46 040 85A 2015-08-10 5 พร้อมใช้งาน
47 039 85A 2015-08-10 3 พร้อมใช้งาน
48 038 85A 2015-08-10 3 กำลังใช้งานอยู่
49 037 85A 2015-08-10 3 พร้อมใช้งาน
50 036 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
51 035 85A 2015-08-10 3 กำลังใช้งานอยู่
52 034 85A 2015-08-10 2 พร้อมใช้งาน
53 033 85A 2015-08-10 1 พร้อมใช้งาน
54 032 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
55 031 85A 2015-08-10 1 กำลังใช้งานอยู่
56 030 12A 2015-08-06 0 กำลังใช้งานอยู่
57 029 12A 2015-08-06 0 กำลังใช้งานอยู่
58 028 83A 2558-07-29 2 รอเติมหมึก
59 027 78A 2558-07-20 1 พร้อมใช้งาน
60 026 85A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
61 025 12A 2558-07-13 0 รอเติมหมึก
62 024 35A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
63 023 78A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
64 022 85A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
65 021 85A 2558-07-13 3 รอเติมหมึก
66 020 85A 2558-07-13 2 รอเติมหมึก
67 019 85A 2558-07-13 2 กำลังใช้งานอยู่
68 018 85A 2558-07-13 3 กำลังใช้งานอยู่
69 017 85A 2558-07-13 2 กำลังใช้งานอยู่
70 016 85A 2558-07-13 1 กำลังใช้งานอยู่
71 015 85A 2558-07-13 4 พร้อมใช้งาน
72 014 85A 2558-07-13 2 รอเติมหมึก
73 013 85A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
74 012 85A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
75 011 85A 2558-07-13 3 พร้อมใช้งาน
76 010 85A 2558-07-13 1 พร้อมใช้งาน
77 009 85A 2558-07-13 1 กำลังใช้งานอยู่
78 008 85A 2558-07-13 2 พร้อมใช้งาน
79 007 85A 2558-07-13 4 กำลังใช้งานอยู่
80 006 85A 2558-07-13 4 พร้อมใช้งาน
81 005 85A 2558-07-13 1 กำลังใช้งานอยู่
82 004 85A 2558-07-13 4 พร้อมใช้งาน
83 003 85A 2558-07-13 3 พร้อมใช้งาน
84 00232 85A 2018-11-17 0 พร้อมใช้งาน
85 0023 85A 2018-11-17 0 พร้อมใช้งาน
86 002 85A 2558-07-13 0 กำลังใช้งานอยู่
87 001 85A 2558-07-13 3 กำลังใช้งานอยู่
88 0002 85A 2018-11-17 0 พร้อมใช้งาน
89 $%%^ 78A 2018-11-21 0 พร้อมใช้งาน
90 0000-00-00 0 จำหน่าย
การเติมหมึก

บันทึกรายการเติมหมึกเรียบร้อย

รายการเติมหมึก
ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น เติมหมึก(ครั้ง) รายการวันที่เติม สถานะ
1 014 85A 2 2015-09-01
2015-10-05
รอเติมหมึก
2 020 85A 2 2015-09-01
2015-10-05
รอเติมหมึก
3 021 85A 3 2015-10-15
2015-11-02
2015-12-29
รอเติมหมึก
4 025 12A 0 รอเติมหมึก
5 028 83A 2 2015-10-05
2015-12-24
รอเติมหมึก
6 043 85A 1 2015-11-19
รอเติมหมึก
7 046 85A 0 รอเติมหมึก
8 047 85A 0 รอเติมหมึก
9 060 85A 4 2015-11-02
2015-11-19
2015-12-01
2016-01-06
รอเติมหมึก
10 064 12A 0 รอเติมหมึก
11 069 85A 0 รอเติมหมึก
12 090 35A 0 รอเติมหมึก
การซ่อมตลับหมึก
รายการอะไหล่ซ่อม
20
20
20
20
20


บันทึกรายการซ่อมตลับหมึกเรียบร้อย

รายการซ่อมตลับหมึก
ลำดับ รหัส/บาร์โค้ด รุ่น รายการซ่อม สถานะ
1 014 85A รอเติมหมึก
2 020 85A รอเติมหมึก
3 021 85A รอเติมหมึก
4 025 12A รอเติมหมึก
5 028 83A รอเติมหมึก
6 043 85A รอเติมหมึก
7 046 85A รอเติมหมึก
8 047 85A รอเติมหมึก
9 060 85A รอเติมหมึก
10 064 12A รอเติมหมึก
11 069 85A รอเติมหมึก
12 090 35A รอเติมหมึก