คุณสมบัติของโปรแกรม RDU2016

  •   ดึงข้อมูลตามตัวชี้วัด RDU
  •   แสดงข้อมูลตัวตั้ง ตัวหาร และผลลัพธ์ เปรียบเทียบตามเกณ์ตัวชี้วัด
  •   แสดงรายการข้อมูลผู้มารับบริการตามตัวชี้วัด
  •   สามารถดู SQL สำหรับดึงข้อมูลได้
  •   สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Exel ได้
  •   รายงานข้อมูล และกราฟ รายตัวชีวัด ตามปีงบประมาณ แสดงค่ารายเดือน
  •   สามารถส่งข้อมูลเข้า Data Center ได้

ไฟล์โปรแกรม และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง

คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ RDU.rar เลือก Extract Here เพื่อทำการแตกไฟล์


2. เข้าไปที่ โฟล์เดอร์ RDU ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ setup.exe เพื่อทำการติดตั้ง


3. คลิก Next เพื่อเข้าสู่ติดตั้ง


4. คลิก Install เพื่อทำการติดตั้ง


5. กำลังติดตังโปรแกรม


6. คลิก Finish เพื่อเสร็จการติดตั้งโปรแกรม


7. เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมีไอคอน RDU 2016 ที่หน้า Desktop8. ก่อนใช้งานให้คลิกขวาที่ไอคอน RDU 2016 เลือก Properties คลิกที่แท็บ Compatibility แล้วคลิกเลือก Run this program as an administrator แล้วคลิก OK


กำลังทำคู่มือ

ข้อมูลการปรับปรุงโปรแกรม

- แก้ไขโปรแกรมในกรณีที่รหัสรายการยาปฏิชีวนะตั้งคาแล้วเมื่อดึงรายตัวชี้วัดรหัสไม่ครบ
- แก้ไข ICD10 สำหรับประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการใช้ยำปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
- แก้ไขปัญหา การดึงข้อมูลตัวชี้วัดต้นทุนยา ค่า Sum adjust RW เป็น 0
- แก้ไขค่า DDD ในรายการยา Amoxicillin+Clavulanate ชนิดฉีด จากเดิม 1000mg เป็น 3000mg
- แก้ไขให้รายงานข้อมูลต้นทุนยา กรณีไม่มีข้อมูลผู้ป่วยใน แล้วประมวลผลไม่ได้ โดยให้แสดงข้อมูลเป็น 0
- เพิ่มเขตบริการสุขภาพที่ 12 ในเมนูตั้งค่าหน่วยบริการ
- แก้ไขให้แสดงรายการยาทั้งหมดสำหรับการตั้งค่า
- ปรับการแสดงข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 12 ให้แสดงข้อมูลแถบรายการสีแดง ข้อมูลที่ ไม่มียา Metformin
- แก้ปัญหาประมวลผลค่า LAB Cretinine ที่มีผลเท่ากับ 0 แล้ว Error โดยการเพิ่มเงือนไข ผล LAB Cretinine ต้องมีค่ามากกว่า 0
- แก้ปัญหาการส่งข้อมูลเข้า DATA CENTER ไม่ได้ในตัวชีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำาตาล และมี eGFR > 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
- เพิ่มรายการยา NSAID ชนิดฉีด สำหรับประมวลผลข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับ NSAIDs
- แก้ SQL สำหรับประวลผลค่า LAB eGFR กรณี LAB หลายรายการ แล้วไม่สมารถประมวลผลข้อมูลได้
- แก้ไขหน้าส่งข้อมูล เมื่อคลิกตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง แล้ว Error โดยมีข้อความแจ้งเตือน
- ลบรายการยา(DDD) ที่ซ้ำออก (Cefalexin -> Cephalexin , Cloxacillin+Ampicillin -> Ampicillin+Cloxacillin , Imipenem+cilastatin -> Cilastatin+Imipenem)
- แก้ SQL สำหรับส่งข้อมูลผล ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง ที่ส่งข้อมูลเป็น 0
- เพิ่มรายการยา(DDD)สำหรับตั้งค่า ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน (Cefalexin,fusidic acid,Linezolid,Phenoxymethylpenicillin,Prulifloxacin,Roxithromycin,Sitafloxacin,Sulfadiazine,Trimethoprim+Sulfamethoxazole)
- เพิ่มรายการยา(DDD)สำหรับตั้งค่า ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด (Ampicillin+sulbactam,Cefoxitin,fusidic acid,Lincomycin,Linezolid,Moxifloxacin,Netilmicin,Oxytetracycline,Trimethoprim+Sulfamethoxazole)
- แก้ไขหน้าส่งข้อมูล โดยมีปุ่มยืนยันการส่ง และแสดงรายละเอียดการประมวลผลแต่ละตัวชี้วัดที่เลือกส่ง
- แก้ SQL สำหรับดึงข้อมูลผล ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย เพิ่มเงือนไข ยานอกบัญชียาหลัก drugaccount='-'
- เพิ่มตัวชี้วัด จำนวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000 คน ต่อวัน
- เพิ่มตัวชี้วัด จำนวน (DDD) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยใน 100 วันนอน ต่อวัน
- แก้ไขหน้าส่งข้อมูล โดยมีปุ่มยืนยันการส่ง และแสดงรายละเอียดการประมวลผลแต่ละตัวชี้วัดที่เลือกส่ง
- แก้ SQL สำหรับดึงข้อมูลผล LAB eGFR 6 เดือนย้อนหลัง (สามารถุประมวลผลเร็วขึ้น)
- แก้ไขการการเลือกรายการ LAB GFR หรือ รายการ LAB Cretinine ได้หลายรายการ
- แก้ไขการประมวลผลข้อมูล ตัวชี้วัด 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid โดยการดึงข้อมูลรายการยาที่สั่งจำนวน 0 รายการด้วย
- แก้ไขการเลือกระดับหน่วยบริการ เพิ่มระดับ F1 กรุณเลือกรระดับ F2 F3 กรุณเลือกระดับหน่อยบริการใหม่อีกครั้ง
- เพิ่มเงื่อนไขในการประมวลข้อมูล โดยจะดึงข้อมูลที่มีการสั่งยามากว่า 0 รายการในทุกตัวชี้วัด
- แก้ไขเมนู รายงาน เป็น แสดงกราฟข้อมูล และการเลือกข้อมูลจากปีงบประมาณ เป็นเลือกจากช่วงวันที่
- แก้ปัญหา การส่งข้อมูล ของตัวชีวัด 16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate ไม่ถูกต้อง
- แก้ปัญหา การส่งข้อมูล ของตัวชีวัด 18 ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ ไม่ถูกต้อง
- แก้ไข IC10 ของตัวชีวัด 08 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
- แก้ปัญหา รายงาน ของตัวชีวัด 16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate ไม่ถูกต้อง
- แก้ปัญหา รายงาน ของตัวชีวัด 18 ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ ไม่ถูกต้อง
- แก้ปัญหา นับข้อมูลตัวตั้งของตัวชีวัด ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล และมี eGFR > 30 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ไม่ถูกต้อง
- เพิ่มคำอ่านจำนวนเงินค่ายาที่ใช้ไป ในหน้าส่งข้อมูล
- เพิ่มการส่งข้อมูล ตัวชี้วัด 02 ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นำ สื่อสารและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
- เพิ่มการส่งข้อมูล ตัวชี้วัด 03 การดำเนินงานในการจัดทำฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- เพิ่มการส่งข้อมูล ตัวชี้วัด 04 จำนวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาโรงพยาบาล
- เพิ่มการส่งข้อมูล ตัวชี้วัด 05 การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา
- เพิ่มการส่งข้อมูล ต้นทุนค่ายาต่อหน่วยบริการ
- แก้ไขรายงานตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง
- แก้ไขลิ้งเว็บไซต์ส่งข้อมูล ให้เข้าหน้าส่งข้อมูลของโรงพยาบาลนั้น เมื่อเปิด ผ่านโปรแกรม
- เพิ่มเมนูส่งข้อมูลเข้า Data Center (Data Center อยู่ที่ โรงพยาบาลบ้านม่วง)
- แก้ไขการใช้งานครั้งแรก อัพเดตซ้ำ

ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม RDU 2016

ลำดับ
รหัสโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด เขตบริการ ระดับ
วันที่เปิดโปรแกรมล่าสุด
100933สอ.สำโรงเหนือ บ้านหัวป่า หมู่ที่ 03สมุทรปราการ6P2020-01-16 15:32:47
200935สอ.บางเมือง บ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 05สมุทรปราการ6P2019-09-24 10:14:39
300937สอ.แพรกษา บ้านแพรกษา หมู่ที่ 03สมุทรปราการ6P2019-09-23 13:48:31
400938สอ.บางโปรง บ้านบางโปรง หมู่ที่ 01สมุทรปราการ6P2019-09-23 13:52:52
500939สอ.บางปู บ้านคลองตาเจี่ย หมู่ที่ 01สมุทรปราการ6P2020-01-09 13:28:52
600940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วนสมุทรปราการ6P2020-03-09 17:05:22
700944สอ.ต.แพรกษาใหม่ บ้านคลองเก้า หมู่ที่ 08สมุทรปราการ6P2019-09-24 11:40:01
800976สอ.สำโรง บ้านบางวัว หมู่ที่ 03สมุทรปราการ6P2019-09-27 16:26:49
900987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลีสมุทรปราการ6P2018-06-28 08:18:49
1000988สอ.บางเสาธง บ้านเสาธงกลาง หมู่ที่ 09สมุทรปราการ6P2019-01-29 14:08:09
1100990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะจระเข้น้อยสมุทรปราการ6P2019-03-28 16:04:36
1200991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่สมุทรปราการ6P2018-02-13 11:43:06
1300992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อยสมุทรปราการ6P2017-08-27 09:36:44
1401159สอ.ลุมพลี บ้านลุมพลี หมู่ที่ 05พระนครศรีอยุธยา4P2018-04-03 10:59:30
1501167โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาพระนครศรีอยุธยา4P2021-06-01 09:03:22
1601168สอ.ท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 10พระนครศรีอยุธยา4P2020-04-01 08:32:56
1701169รพ.สต.บ้านร่อม บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 05พระนครศรีอยุธยา4P2021-09-01 07:51:37
1801170รพ.สต.บ้านร่อม บ้านร่อม 1 หมู่ที่ 08พระนครศรีอยุธยา4P2020-04-01 09:44:14
1901171รพ.สต.ศาลาลอย บ้านศาลาลอย 1 หมู่ที่ 01พระนครศรีอยุธยา4P2020-02-03 09:29:32
2001172สอ.ศาลาลอย บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 11พระนครศรีอยุธยา4P2020-04-03 14:03:23
2101173รพ.สต.วังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 03พระนครศรีอยุธยา4P2020-04-01 09:02:33
2201174สอ.โพธิ์เอน บ้านบางม่วง หมู่ที่ 03พระนครศรีอยุธยา4P2020-04-03 09:44:13
2301175รพ.สต.โพธิ์เอน บ้านสามเรือน หมู่ที่ 04พระนครศรีอยุธยา4P2021-09-01 13:14:45
2401176โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากท่าพระนครศรีอยุธยา4P2021-09-02 10:38:21
2501177สอ.หนองขนาก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 08พระนครศรีอยุธยา4P2020-07-23 11:59:12
2601178สอ.ท่าเจ้าสนุก บ้านท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ 05พระนครศรีอยุธยา4P2020-04-02 16:29:27
2701198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างเหล็กพระนครศรีอยุธยา4P2017-04-10 09:31:56
2801256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานิมพระนครศรีอยุธยา4P2020-05-26 13:18:47
2901295โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสาพระนครศรีอยุธยา4P2018-04-26 10:28:02
3001477รพ.สต.ดงมะรุม บ้านดงมะรุม หมู่ที่ 02ลพบุรี4P2020-01-08 09:59:09
3101510โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ใหญ่ลพบุรี4P2017-05-01 16:51:25
3201512โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยลพบุรี4P2017-02-06 10:46:54
3301513โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพลับลพบุรี4P2017-02-04 12:52:50
3401514สอ.บ้านชี บ้านบ้านชี หมู่ที่ 01ลพบุรี4P2017-02-13 18:17:51
3501515โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชีลพบุรี4P2021-04-14 09:06:20
3601516โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุคาลพบุรี4P2018-01-23 13:21:07
3701517โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินปักลพบุรี4P2017-02-06 11:17:34
3801518โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง 2ลพบุรี4P2019-10-29 16:11:09
3901519โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง 1ลพบุรี4P2018-03-07 15:53:00
4001520โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาวลพบุรี4P2017-06-29 09:35:41
4101521โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะพี้ลพบุรี4P2020-03-03 15:03:21
4201523โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่าลพบุรี4P2017-02-03 17:20:49
4301525โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขามลพบุรี4P2017-09-25 16:33:22
4401526โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดึงลพบุรี4P2017-02-08 11:45:26
4501527โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนม่วงลพบุรี4P2017-02-02 13:36:40
4601528โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเบียนลพบุรี4P2017-02-06 10:53:54
4701529สอ.สายห้วยแก้ว บ้านสายห้วยแก้ว หมู่ที่ 01ลพบุรี4P2017-02-04 15:11:47
4801530โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสอนลพบุรี4P2018-05-02 14:16:26
4901531โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองลพบุรี4P2017-02-06 11:30:39
5001532โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามแจงลพบุรี4P2017-06-14 10:00:53
5101533สอ.แก่งผักกูด บ้านท่ากรวด หมู่ที่ 01ลพบุรี4P2017-08-08 15:11:41
5201534โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับจำปาลพบุรี4P2018-02-06 14:24:52
5301535โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่นลพบุรี4P2018-01-23 17:25:59
5401536สอ.ทะเลวังวัด บ้านทะเลวังวัด หมู่ที่ 03ลพบุรี4P2018-03-29 17:49:47
5501537โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวลำลพบุรี4P2018-09-13 15:04:38
5601558โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสารเดชลพบุรี4P2019-03-27 15:25:37
5701573สอ.พักทัน บ้านทุ่งกลับน้อย หมู่ที่ 07สิงห์บุรี4P2017-07-13 11:39:32
5801575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพทะเลสิงห์บุรี4P2017-07-13 11:27:14
5901593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย 3 (วัดไผ่ขาด)สิงห์บุรี4P2018-09-05 12:43:50
6001595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย 1 (วัดแหลมทอง)สิงห์บุรี4P2018-07-03 18:08:23
6101614โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮกชัยนาท3P2017-05-08 09:17:03
6201618สอ.คุ้งสำเภา บ้านคุ้งสำเภา หมู่ที่ 04ชัยนาท3P2019-10-01 09:51:26
6301619รพสต.วัดโคกชัยนาท3P2019-10-01 16:04:40
6401620สอ.ศิลาดาน บ้านศิลาดาน หมู่ที่ 02ชัยนาท3P2020-03-11 14:34:22
6501621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวนชัยนาท3P2019-09-30 13:54:02
6601622สอ.ท่าฉนวน บ้านหางน้ำหนองแขม หมู่ที่ 08ชัยนาท3A2019-10-01 09:32:29
6701623สอ.ไร่พัฒนา บ้านหนองมะขาม หมู่ที่ 02ชัยนาท3P2019-09-30 13:47:11
6801624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภาชัยนาท3P2019-10-25 15:05:15
6901630โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพงชัยนาท3P2021-08-16 16:26:39
7001631โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยาชัยนาท3P2020-03-20 17:06:20
7101632โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกชัยนาท3P2021-08-16 14:17:04
7201633โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชัยนาท3P2020-03-20 15:51:57
7301634โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วชัยนาท3P2020-03-30 13:13:40
7401635โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตกชัยนาท3P2020-03-20 15:25:31
7501636โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออกชัยนาท3P2021-07-16 15:04:19
7601637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงชัยนาท3P2020-04-22 09:13:33
7701638โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อยชัยนาท3P2020-03-23 10:47:14
7801639โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาครชัยนาท3P2020-03-20 15:34:56
7901640โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษาชัยนาท3P2020-03-20 15:48:26
8001641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดินชัยนาท3P2020-02-26 10:05:58
8101667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบชัยนาท3P2019-04-22 14:11:35
8201731สอ.หนองควายโซ บ้านหนองควายโซ หมู่ที่ 08สระบุรี4P2017-03-31 09:40:33
8301732โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวโพสระบุรี4P2017-03-31 09:41:54
8401733โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสีดาสระบุรี4F32018-07-23 15:14:42
8501734โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบสระบุรี4P2017-03-31 09:43:57
8601735สอ.โคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 03สระบุรี4P2017-03-31 09:45:17
8701736โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวานสระบุรี4P2017-03-31 09:46:18
8801737โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินสระบุรี4F32018-06-05 09:28:26
8901740สอ.ตลาดน้อย บ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 04สระบุรี4P2018-03-12 15:39:02
9001741สอ.หรเทพ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 02สระบุรี4P2018-10-04 11:46:13
9101742สอ.โคกใหญ่ บ้านวังกะโห้ หมู่ที่ 05สระบุรี4P2018-03-30 14:26:19
9201743สอ.ไผ่ขวาง บ้านบ่อกระโดน หมู่ที่ 02สระบุรี4P2018-03-12 14:03:56
9301936รพ.สต.มาบตาพุด หมู่ที่ 07 ตำบลมาบตาพุดระยอง6P2020-04-10 11:20:09
9402019รพ.สต.บางกะจะจันทบุรี6P2019-09-18 09:33:22
9502067รพ.สต.มะขามจันทบุรี6P2018-01-25 16:17:57
9602068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลวงประกอบนิติสาร (บ้านหนองอ้อ)จันทบุรี6P2017-05-03 09:18:30
9702069รพ.สต.ท่าหลวงจันทบุรี6P2017-04-04 13:36:45
9802070รพ.สต.บ้านทุ่งบอน ตำบลปัถวีจันทบุรี6P2019-08-07 09:18:27
9902071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปัถวีจันทบุรี6P2017-04-04 10:59:48
10002072โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพนคร ตำบลปัถวีจันทบุรี6P2017-03-17 14:33:25
10102073รพ.สต.วังแซ้มจันทบุรี6P2017-10-08 08:19:21
10202074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉมันจันทบุรี6P2017-02-16 11:34:49
10302075รพ.สต.บ้านทุ่งเพล ตำบลฉมันจันทบุรี6P2018-04-17 09:30:28
10402076รพ.สต.อ่างคีรีจันทบุรี6P2018-07-25 10:45:01
10502077รพ.สต.เกาะเปริดจันทบุรี6P2019-01-28 13:38:15
10602081รพ.สต.คลองน้ำเค็มจันทบุรี6P2020-02-12 09:19:12
10702109รพ.สต.บ้านคลองลาว ตำบลวังใหม่จันทบุรี6P2019-08-20 10:47:34
10802136สอ.ไม้รูด บ้านไม้รูด หมู่ที่ 01ตราด6P2019-04-01 11:23:12
10902137โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วงโสมตราด6P2020-04-07 11:59:47
11002138รพ.สต.บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ 01ตราด6P2018-04-10 11:38:25
11102139สอ.หาดเล็ก บ้านหาดเล็ก หมู่ที่ 04ตราด6P2020-04-07 09:01:37
11202140รพ.สต.ตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราดตราด6P2019-04-10 11:13:32
11302141โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพ.สต.บ้านชุมแสงตราด6P2020-04-01 15:54:19
11402142สอ.แสนตุ้ง ทางควาย หมู่ที่ 04ตราด6P2020-04-02 12:50:19
11502143สอ.วังตะเคียน บ้านโป่ง หมู่ที่01ตราด6P2021-04-02 14:48:59
11602144สอ.วังตะเคียน บ้านฆ้อ หมู่ที่ 02ตราด6P2020-04-02 11:02:53
11702145รพ.สต.ตำบลท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราดตราด6P2020-04-02 09:26:48
11802146สอ.สะตอ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 02ตราด6P2020-04-02 10:10:04
11902147สอ.สะตอ บ้านคลองปุก หมู่ที่ 05ตราด6P2020-04-02 10:35:01
12002148โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินแดงตราด6P2020-04-02 10:08:54
12102149สอ.ประณีต บ้านตกณรงค์ หมู่ที่ 06ตราด6P2020-04-02 14:49:04
12202150สอ.ประณีต บ้านคาระวาย หมู่ที่ 08ตราด6P2020-04-02 10:32:47
12302151สอ.เทพนิมิต บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 02ตราด6P2020-04-02 09:37:53
12402152สอ.เทพนิมิต บ้านเจียรพัฒนา หมู่ที่ 04ตราด6P2021-06-24 09:39:06
12502153รพ.สต.บ้านตรอกกระสังค์ อ.เขาสมิง จ.ตราดตราด6P2019-05-02 15:29:46
12602154รพ.สต.บ้านตามางตราด6P2020-04-02 13:21:11
12702155โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนาวตราด6P2021-04-07 12:08:43
12802156สอ.บ่อพลอย บ้านปะอา หมู่ที่ 02ตราด6P2020-04-02 10:44:20
12902157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแอ่งตราด6P2020-04-02 08:45:06
13002158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นด่านตราด6P2021-04-07 11:41:02
13102159โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างทูนตราด6P2021-05-22 13:18:37
13202160สอ. บ้านหนองแฟบ หมู่ที่ 03ตราด6P2019-10-03 13:57:51
13302161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด่านชุมพลตราด6P2020-04-03 10:37:18
13402162โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม 01ตราด6P2020-04-08 12:08:16
13502163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านชุมพลตราด6P2021-04-07 13:13:17
13602164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองบอนตราด6P2021-09-23 10:05:20
13702165สอ.หนองบอน บ้านคอแล หมู่ที่ 04ตราด6P2021-04-07 13:09:03
13802166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวตราด6P2020-04-03 10:46:17
13902168รพสต.น้ำเชี่ยว บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 03ตราด6P2021-02-24 15:55:09
14002169โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปิดตราด6P2018-10-17 14:37:56
14102170สอ.บางปิด บ้านบางกระดาน หมู่ที่ 04ตราด6P2018-05-01 12:07:02
14202171รพสต.รพสต.คลองใหญ่ตราด6P2018-10-10 13:55:04
14302172สอ.คลองใหญ่ บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 03ตราด6P2018-05-02 16:09:03
14402173สอ.คลองใหญ่ บ้านแหลมอวน หมู่ที่ 04ตราด6P2018-04-27 14:39:19
14502174สอ.ต.คลองใหญ่ บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ 06ตราด6P2018-10-10 11:50:14
14602176สอ.เกาะกูด บ้านอ่าวพร้าว หมู่ที่ 05ตราด6P2017-04-05 08:49:26
14702178สอ.เกาะช้าง บ้านคลองสน หมู่ที่ 03ตราด6P2017-04-24 16:19:21
14802179โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพร้าวตราด6P2019-08-14 15:45:08
14902180โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบ้าตราด6P2019-08-15 14:57:28
15002181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชรตราด6P2020-04-24 08:10:34
15102185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนาฉะเชิงเทรา6P2017-07-12 13:09:32
15202189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วฉะเชิงเทรา6P2017-03-07 15:24:38
15302197โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปรงฉะเชิงเทรา6P2018-02-22 09:14:42
15402199โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดมชลจรฉะเชิงเทรา6P2019-09-24 18:14:38
15502200โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่งฉะเชิงเทรา6P2017-10-04 10:35:35
15602201โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตยฉะเชิงเทรา6P2017-01-09 11:13:04
15702202โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขวงกลั่น ฉะเชิงเทรา6P2017-03-24 08:57:50
15802214โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนทองฉะเชิงเทรา6P2018-03-22 14:41:08
15902221โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดงฉะเชิงเทรา6P2017-01-19 11:52:12
16002263โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคาฉะเชิงเทรา6P2020-02-21 10:32:22
16102264โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ฉะเชิงเทรา6P2019-10-17 15:06:13
16202265โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระไม้แดงฉะเชิงเทรา6P2017-07-16 18:47:52
16302273รพสต.บ้านนายาวฉะเชิงเทรา6F32018-09-03 13:49:49
16402282โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทองฉะเชิงเทรา6P2016-12-24 11:13:21
16502285โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือกันยางฉะเชิงเทรา6P2017-12-20 13:38:52
16602286โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประโยชน์ฉะเชิงเทรา6P2017-01-24 10:39:51
16702296โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเล่าฉะเชิงเทรา6P2017-04-07 15:11:15
16802425โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงศาล บ้านลาดช้าง หมู่ที่ 08นครนายก4P2016-12-14 15:29:42
16902536โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาวนครราชสีมา9P2018-07-09 09:25:30
17002537โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรูนครราชสีมา9P2019-07-01 21:51:39
17102538โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงนครราชสีมา9P2020-01-07 17:14:30
17202539โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนครราชสีมา9P2018-02-06 11:26:26
17302540สอ.หนองระเวียง บ้านโตนด หมู่ที่ 11นครราชสีมา9P2019-08-07 14:30:04
17402541สอ.หนองระเวียง บ้านหนองพะลาน หมู่ที่ 15นครราชสีมา9P2018-02-05 14:32:18
17502542สอ.ปรุใหญ่ บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-03-08 11:13:00
17602543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่มนครราชสีมา9P2018-09-13 12:38:17
17702544โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรังนครราชสีมา9P2019-05-29 13:40:23
17802545สอ.หัวทะเล บ้านโนนฝรั่ง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-03-12 14:27:49
17902546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนายนครราชสีมา9P2019-02-20 11:23:47
18002547โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่นครราชสีมา9P2019-09-24 11:51:04
18102548สอ.บ้านใหม่ บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 10นครราชสีมา9P2019-03-08 10:55:01
18202551รพสต.รพสต.ระกายนครราชสีมา9P2020-02-03 13:59:37
18302553สอ.ไชยมงคล บ้านหนองไทร หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-09-13 07:57:31
18402554สถานีอนามัยหนองปลิงนครราชสีมา9P2019-12-11 11:36:02
18502555สอ.สุรนารี บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-03-16 13:06:36
18602557สอ.สีมุม บ้านทุ่งกระโดน หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2021-09-06 16:15:11
18702558สอ.ตลาด บ้านกระฉอด หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-07-25 13:06:53
18802559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเริงน้อยนครราชสีมา9P2019-03-08 10:54:39
18902560สอ.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2018-06-25 12:05:36
19002561โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสนสุขนครราชสีมา9P2020-08-03 11:27:18
19102562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่นครราชสีมา9P2020-04-01 14:22:26
19202563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียงใหญ่นครราชสีมา9P2020-04-01 11:32:55
19302564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกระชายนครราชสีมา9P2021-04-02 15:30:11
19402565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบกราดนครราชสีมา9P2020-01-02 14:52:47
19502566สอ.จระเข้หิน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2021-09-02 14:51:03
19602567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชันนครราชสีมา9P2020-04-01 11:16:34
19702568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตะโกเอนนครราชสีมา9P2021-09-01 16:10:05
19802569โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารากนครราชสีมา9P2020-04-02 11:19:07
19902570โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอังโกนนครราชสีมา9P2020-04-01 11:23:45
20002571โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกลางนครราชสีมา9P2020-04-01 10:41:42
20102572โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเพียกนครราชสีมา9P2020-04-06 13:38:31
20202573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับระวิงนครราชสีมา9P2020-04-04 11:44:47
20302574โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับก้านเหลืองนครราชสีมา9P2020-04-01 14:08:14
20402575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวนครราชสีมา9P2020-04-02 12:47:50
20502576โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระว่านพระยานครราชสีมา9P2020-04-07 15:39:14
20602577สอ.สระตะเคียน บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2020-02-28 13:16:31
20702578สอ.สระตะเคียน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10นครราชสีมา9P2019-02-20 11:34:51
20802579สอ.โนนสมบูรณ์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-02-20 13:48:43
20902580สอ.กุดโบสถ์ บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-02-21 13:43:20
21002582สอ.สุขไพบูลย์ บ้านดอนแขวน หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-02-21 09:10:59
21102585สอ.คูขาด บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-15 16:01:56
21202586สอ.คูขาด บ้านโนนแดง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-04-15 16:01:27
21302587สอ.เทพาลัย บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2020-04-16 09:54:21
21402588โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดนครราชสีมา9P2020-04-15 15:53:47
21502589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจั่นนครราชสีมา9P2020-04-15 16:30:17
21602590สอ.บ้านปรางค์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-15 15:51:54
21702591สอ.หนองมะนาว บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2021-04-16 09:27:01
21802592สอ.หนองบัว บ้านห้วยไห หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-02-22 10:01:25
21902593สอ.โนนเต็ง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-16 15:27:53
22002594สอ.ดอนใหญ่ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-15 16:05:04
22102595สอ.ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-15 15:56:29
22202598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกพลวงนครราชสีมา9P2019-02-25 14:12:49
22302601สอ.สีสุก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-02-12 11:31:56
22402604สอ.หนองพลวง บ้านโคกพระ หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2019-03-08 11:07:48
22502605โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละกอนครราชสีมา9P2019-03-08 10:54:32
22602606สอ.คลองเมือง บ้านดงพลอง หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2018-10-05 11:37:24
22702607สอ.หินโคน บ้านหินโคน หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2021-09-02 11:10:04
22802608สอ.พะโค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานครราชสีมา9P2020-02-27 16:12:55
22902609รพ.สต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานครราชสีมา9P2020-01-06 14:43:17
23002614สอ.บ้านโจด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานครราชสีมา9P2019-06-11 11:31:56
23102617สอ.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานครราชสีมา9P2019-02-25 15:14:38
23202618สอ.กุดพิมาน บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 07นครราชสีมา9P2020-01-03 17:07:56
23302619สอ.ด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2019-08-08 11:03:21
23402620โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนครราชสีมา9P2020-04-03 09:24:43
23502621สอ.ตะเคียน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-04-01 13:14:18
23602622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดม่วงนครราชสีมา9P2020-04-02 15:57:14
23702623สอ.บ้านเก่า บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-04-06 10:08:05
23802624สอ.บ้านแปรง บ้านแปรง หมู่ที่ 11นครราชสีมา9P2020-04-21 15:37:25
23902625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชนะนครราชสีมา9P2020-04-03 10:53:18
24002626สอ.สระจรเข้ บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2019-12-03 13:28:45
24102627สอ.หนองกราด บ้านหนองยายหอม หมู่ที่ 13นครราชสีมา9P2020-01-06 12:56:48
24202628โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวตะเกียดนครราชสีมา9P2019-12-19 13:48:35
24302629สอ.หนองบัวละคร บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2018-09-24 13:12:13
24402630โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาดนครราชสีมา9P2020-04-03 11:32:22
24502631โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้นครราชสีมา9P2020-04-02 15:55:44
24602632สอ.ห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-03 10:38:07
24702633โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่นครราชสีมา9P2018-12-26 10:32:03
24802635สอ.โนนเมืองพัฒนา บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-03 10:18:11
24902636สอ.หนองไทร บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2019-10-02 10:51:20
25002637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านจากนครราชสีมา9P2018-02-22 17:11:30
25102638สอ.กำปัง บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2019-02-15 10:49:39
25202639สอ.สำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2018-12-01 11:18:22
25302640สอ.สำโรง บ้านสระพัง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2018-02-22 14:27:49
25402641สอ.ค้างพลู บ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-05-08 18:46:44
25502642สอ.บ้านวัง บ้านวัง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-03-03 14:52:13
25602643สอ.บัลลังก์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-08-15 11:15:25
25702644สถานีอนามัยสระตะเฆ่นครราชสีมา9P2019-05-25 11:09:12
25802645สอ.สายออ บ้านสายออ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-02-27 10:49:26
25902647สอ.ถนนโพธิ์ บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2020-02-14 14:40:46
26002648สอ.มะค่า บ้านหนองดุม หมู่ที่ 07นครราชสีมา9P2019-10-03 15:32:03
26102649โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่กลอนครราชสีมา9P2018-05-30 09:48:09
26202650สอ.โตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-04-26 15:07:09
26302651สอ.บิง บ้านบุ หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2021-07-31 10:48:59
26402652สอ.ดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10นครราชสีมา9P2018-05-28 11:43:50
26502653โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแคนครราชสีมา9P2020-02-06 17:20:52
26602654สอ.หลุมข้าว บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2018-05-28 09:40:39
26702655สอ.หลุมข้าว บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2018-03-23 08:34:53
26802656โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่านครราชสีมา9P2020-02-16 08:47:47
26902657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงครามนครราชสีมา9P2020-03-11 14:34:54
27002658โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรุมนครราชสีมา9P2018-07-16 11:18:31
27102659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่านครราชสีมา9P2019-07-04 18:25:13
27202660สอ.ขามเฒ่า บ้านไพ หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2018-08-22 09:28:01
27302661สอ.ด่านคล้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2018-05-26 10:35:14
27402662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานนครราชสีมา9P2021-09-22 09:29:59
27502663สอ.เมืองปราสาท บ้านดอนท้าว หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2019-02-06 11:25:07
27602664โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะคลองนครราชสีมา9P2018-12-26 10:04:25
27702665สอ.ลำมูล บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-02-14 15:12:06
27802666โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมืองนครราชสีมา9P2018-10-11 10:11:39
27902667สอ.เมืองนาท บ้านห้วย หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-06-14 13:55:14
28002668สอ.ชีวึก บ้านชีวึก หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-03-02 12:59:59
28102669สอ.พะงาด บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2018-04-27 10:39:31
28202670สอ.หนองหัวฟาน บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-02-03 10:51:05
28302671สอ.เมืองเกษตร บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2018-12-18 09:47:19
28402672โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบังนครราชสีมา9P2019-02-01 09:15:11
28502673โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งน้อยนครราชสีมา9P2020-04-09 16:07:57
28602674โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลางน้อยนครราชสีมา9P2018-01-04 15:01:27
28702675สอ.หนองบัวสะอาด บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 07นครราชสีมา9P2019-01-19 09:53:19
28802676สอ.หนองบัวสะอาด บ้านคูขาด หมู่ที่ 08นครราชสีมา9P2019-12-06 09:19:25
28902677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทองหลางนครราชสีมา9P2020-01-22 13:05:52
29002678รพ.สต.บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 ต.โนนทองหลางนครราชสีมา9P2019-05-08 15:11:52
29102679สอ.หนองหว้า บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-01-31 08:40:51
29202680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลายนครราชสีมา9P2018-01-17 09:05:33
29302681สอ.สีดา บ้านหินแห่ หมู่ที่ 08นครราชสีมา9P2018-02-20 15:35:55
29402682สอ.โพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2020-03-01 10:00:19
29502683สอ.รพ.สต.หนองเชียงโข่นครราชสีมา9P2018-05-09 11:05:22
29602684โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาดนครราชสีมา9P2021-06-22 10:58:49
29702685สอ.โนนจาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2018-02-26 10:06:39
29802686โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกอกนครราชสีมา9P2020-02-07 13:49:48
29902687สอ.ขุนทอง บ้านขุนทอง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-03-30 14:44:59
30002688สอ.ขุนทอง บ้านดอนคนทา หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-05-26 15:13:48
30102689โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจะบกนครราชสีมา9P2020-04-08 16:19:55
30202691สอ.โนนประดู่ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2017-11-13 11:30:02
30302692โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่นครราชสีมา9P2018-07-27 14:19:05
30402693สอ.กระทุ่มราย บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-10-07 08:50:41
30502694สอ.กระทุ่มราย บ้านโนนไผ่ล้อม หมู่ที่ 13นครราชสีมา9P2019-10-31 13:57:00
30602695สอ.วังไม้แดง บ้านโคกสี หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-27 15:10:07
30702696สอ.ตลาดไทร บ้านประทาย หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2020-01-06 11:22:09
30802697สอ.หนองพลวง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2019-10-10 13:14:11
30902698สอ.หนองค่าย บ้านสำโรง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-03-01 11:05:46
31002699โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันห้วยทรายนครราชสีมา9P2019-04-27 09:52:06
31102700สอ.ดอนมัน บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10นครราชสีมา9P2019-03-01 09:03:54
31202701โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหญ้าคานครราชสีมา9P2019-10-17 16:33:21
31302702สอ.โนนเพ็ด บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-04-12 14:01:36
31402703สอ.ทุ่งสว่าง บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2020-04-17 11:19:37
31502704สอ.โคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-04-08 15:38:07
31602705สอ.เมืองโดน บ้านหนองคู หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-06-27 13:33:34
31702706สอ.ตะคุ บ้านตะคุ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-06-18 11:20:22
31802707โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขังนครราชสีมา9P2018-07-05 15:15:42
31902708สอ.โคกไทย บ้านบุสมอ หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2019-10-25 10:04:17
32002709โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนละครนครราชสีมา9P2018-07-24 11:37:58
32102710สอ.ตะขบ บ้านตะขบ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-02-20 11:15:10
32202711สอ.ตะขบ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16นครราชสีมา9P2018-09-05 13:19:17
32302712สอ.นกออก บ้านพระเพลิง หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-05-04 11:49:14
32402713สอ.นกออก บ้านนกออก หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2019-02-21 14:27:42
32502714สอ.ดอน บ้านพร้าว หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2018-07-26 09:16:50
32602715รพสต.รพสต.บ้านหนองปลิง นครราชสีมา9P2019-09-18 19:55:45
32702716สอ.งิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-02-27 11:53:15
32802717สอ.สะแกราช บ้านโคก หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2018-12-04 11:30:10
32902718สอ.สะแกราช บ้านใหม่เชียงสา หมู่ที่ 10นครราชสีมา9P2019-04-10 16:31:39
33002719สอ.ลำนางแก้ว บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-03-13 13:22:20
33102720สอ.ภูหลวง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-04-10 08:08:29
33202721สอ.สุขเกษม บ้านป่าโจด หมู่ที่ 07นครราชสีมา9P2019-11-21 16:20:20
33302722สอ.เกษมทรัพย์ บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2018-07-16 10:29:47
33402723สอ.เกษมทรัพย์ บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2018-04-05 15:40:13
33502724โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยมนครราชสีมา9P2019-12-23 10:03:35
33602728โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิกนครราชสีมา9P2020-03-25 11:54:13
33702731โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารย์ตำรานครราชสีมา9P2019-07-18 11:34:32
33802734โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวานนครราชสีมา9P2019-06-27 08:33:30
33902736สอ.นิคมสร้างตนเอง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11นครราชสีมา9P2017-04-26 11:49:16
34002739รพ.สต.มะกอก หมู่ที่ 09 ต.ดงใหญ่ อ.พิมายนครราชสีมา9P2019-02-15 14:15:19
34102743โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับสวายนครราชสีมา9P2019-07-03 14:27:26
34202744รพสต.โนนทองเมืองพลับพลา บ้านโนนทอง หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2018-06-06 13:35:08
34302745โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลี่นครราชสีมา9P2019-02-15 10:50:36
34402746สอ.หลุ่งตะเคียน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2018-03-17 10:27:34
34502747โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสายนครราชสีมา9P2019-09-11 11:57:20
34602748สอ.หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-03-20 09:34:53
34702750สอ.งิ้ว บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-02-18 13:18:28
34802751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนานครราชสีมา9P2020-02-20 13:58:17
34902752โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซ่าเลือดนครราชสีมา9P2019-07-05 15:07:02
35002753โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุ่งประดู่นครราชสีมา9P2019-07-23 16:01:59
35102754โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกนครราชสีมา9P2020-02-24 08:49:38
35202755สอ.ห้วยแคน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2018-02-15 11:11:00
35302756สอ.ประสุข บ้านประสุข หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-06-25 13:36:47
35402757สอ.ประสุข บ้านเขว้า หมู่ที่ 08นครราชสีมา9P2019-11-15 13:05:30
35502758สอ.ท่าลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-11-18 09:57:26
35602759สอ.ท่าลาด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2018-11-19 10:26:19
35702760รพ.สต.โคกหินช้างนครราชสีมา9P2019-03-06 18:58:33
35802761รพ.สต.ตาจง บ้านตาจง หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-02-11 09:02:14
35902762โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาดนครราชสีมา9P2019-08-19 09:24:14
36002763โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรังนครราชสีมา9P2019-11-14 13:41:43
36102764รพ.สต.ปฎิรูป บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2018-11-02 11:36:55
36202765โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลักนครราชสีมา9P2019-04-03 17:26:14
36302766สอ.โนนตูม บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-03-24 08:47:37
36402767รพ.สต.ประดู่ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2019-11-11 09:18:03
36502768รพ.สต.เหมือดแอ่นครราชสีมา9P2020-02-19 13:55:51
36602771สอ.บุ่งขี้เหล็ก บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 12นครราชสีมา9F22018-07-09 14:40:00
36702772สอ.โนนค่า บ้านโนนค่า หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2018-10-05 16:29:04
36802773โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอยนครราชสีมา9P2019-06-15 15:29:52
36902774สอ.โค้งยาง บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-07-09 18:36:49
37002775โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่านครราชสีมา9P2020-04-17 11:09:52
37102776สอ.มะเกลือเก่า บ้านปลายราง หมู่ที่ 08นครราชสีมา9P2019-04-29 11:43:37
37202777โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือใหม่นครราชสีมา9P2019-06-15 11:01:13
37302778สอ.มะเกลือใหม่ บ้านวะภูแก้ว หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-05-12 13:49:54
37402779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาใหญ่นครราชสีมา9P2019-03-29 18:58:24
37502780รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-08-02 14:08:22
37602781โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิกนครราชสีมา9P2018-07-19 10:24:50
37702782สอ.โป่งแดง บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-01-03 10:42:30
37802783สอ.พันดุง บ้านพันดุง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-03-07 11:44:00
37902784สอ.พันดุง บ้านโคกแขวนเก่า หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2020-04-05 11:15:57
38002785สอ.หนองสรวง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-26 11:40:13
38102786สอ.หนองสรวง บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-03-30 14:33:42
38202787สอ.บึงอ้อ บ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2019-07-19 13:03:15
38302789สอ.กฤษณา บ้านปางละกอ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-07-22 14:30:01
38402790โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโรงน้อยนครราชสีมา9P2018-09-23 17:45:57
38502791โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่สำโรงนครราชสีมา9P2019-06-27 13:35:23
38602792โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะแบกนครราชสีมา9P2019-05-24 12:58:05
38702795โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลานครราชสีมา9P2019-03-11 16:08:40
38802797สอ.วังโรงใหญ่ บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2019-03-10 09:26:31
38902798สอ.วังโรงใหญ่ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 07นครราชสีมา9P2018-11-15 11:10:41
39002803สอ.ปากช่อง บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-07-30 14:20:44
39102809รพ.สต.คลองดินดำนครราชสีมา9P2019-03-11 13:48:48
39202811สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลำตะคองนครราชสีมา9P2019-03-08 10:39:42
39302813รพ.สต.ขนงพระเหนือ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-04-24 08:40:31
39402814โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระใต้นครราชสีมา9P2019-05-02 15:30:40
39502817รพ.สต.ซับพลู ตำบลคลองม่วงนครราชสีมา9P2019-04-29 08:55:00
39602818รพ.สต.หนองน้ำแดงนครราชสีมา9P2018-08-02 20:01:32
39702822สอ.หนองบุนนาก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2018-10-30 14:50:39
39802823สอ.สารภี บ้านสารภี หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-01-08 15:24:14
39902824รพ.สต.บ้านพระนครราชสีมา9P2019-12-11 15:32:37
40002825สอ.ไทยเจริญ บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-01-27 13:16:51
40102826สอ.หนองหัวแรต บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 08นครราชสีมา9P2020-06-21 10:13:12
40202827สอ.แหลมทอง บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-02-25 10:52:09
40302828สอ.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-02-15 09:29:14
40402829สอ.ลุงเขว้า บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2017-12-25 11:51:48
40502830สอ.หนองไม้ไผ่ บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 09นครราชสีมา9P2018-04-17 15:16:31
40602831รพสต.บ้านใหม่ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2019-05-27 11:42:50
40702832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญนครราชสีมา9P2020-02-11 10:20:42
40802834โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุกนครราชสีมา9P2019-02-21 10:38:50
40902835โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนองนครราชสีมา9P2019-09-19 10:02:08
41002836โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนตาเถรนครราชสีมา9P2019-08-15 10:55:22
41102837สอ.สำพะเนียง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2021-08-19 10:41:09
41202838สอ.วังหิน บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-04-09 13:58:52
41302839สอ.ดอนยาวใหญ่ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-01-15 13:45:08
41402840สอ.ศาลเจ้าพ่อนครราชสีมา9P2020-04-24 09:28:53
41502841สอ.วังน้ำเขียว บ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2019-10-18 09:55:07
41602842สอ.วังหมี บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2020-04-03 11:55:43
41702843สอ.วังหมี บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10นครราชสีมา9P2020-04-24 09:41:12
41802844สอ.วังหมี บ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 04นครราชสีมา9P2021-09-17 07:39:12
41902845สอ.วังหมี บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-04-17 09:27:17
42002846สอ.ระเริง บ้านระเริง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2020-04-24 10:05:16
42102847สถานีอนามัยบะใหญ่นครราชสีมา9P2020-03-03 11:29:11
42202848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา9P2021-09-10 15:58:20
42302849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคีนครราชสีมา9P2020-04-24 09:09:03
42402855สอ.เมืองยาง บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 02นครราชสีมา9P2018-07-31 16:19:54
42502856สถานีอนามัยกระเบื้องนอกนครราชสีมา9P2018-09-14 14:33:33
42602857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครบุรีนครราชสีมา9P2019-02-15 09:56:13
42702860สอ.มาบกราด บ้านมาบกราด หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2019-02-21 11:55:30
42802862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพรั้งนครราชสีมา9P2019-12-07 14:02:10
42902863สอ.หนองหอย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2018-10-31 09:41:41
43002864สอ.ทำนบพัฒนา หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2018-05-21 13:43:41
43102866สอ.บ้านยาง บ้านยาง หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2018-01-18 13:57:20
43202867สอ.ช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2019-08-14 10:03:13
43302868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแมว บ้านดงหลบ หมู่ที่ 07นครราชสีมา9P2018-08-17 09:25:39
43402870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะดันนครราชสีมา9P2020-04-03 15:18:04
43502871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรูดนครราชสีมา9P2019-09-30 17:57:21
43602872สอ.พระพุทธ บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 12นครราชสีมา9P2020-04-07 14:42:43
43702873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวงษ์นครราชสีมา9P2020-04-07 10:17:53
43802874สอ.หนองยาง บ้านโสง หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2020-04-07 10:56:22
43902875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณบุรีรัมย์9P2018-02-10 17:21:33
44002876รพ.สต.บ้านหัววัว ตำบลเสม็ดบุรีรัมย์9P2017-01-16 13:38:03
44102877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำบลบ้านบัวบุรีรัมย์9P2017-01-13 16:07:12
44202878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรงบุรีรัมย์9P2017-01-19 18:17:31
44302879โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรงบุรีรัมย์9P2017-01-13 15:14:03
44402880โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายจีก ตำบลสวายจีกบุรีรัมย์9P2017-01-23 15:58:40
44502881โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยางบุรีรัมย์9P2017-01-16 08:17:55
44602882รพ.สต.บ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครูบุรีรัมย์9P2017-01-19 18:20:55
44702883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลถลุงเหล็กบุรีรัมย์9P2017-01-13 16:12:59
44802884โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาด ตำบลหนองตาดบุรีรัมย์9P2018-06-24 16:26:42
44902886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุมปุ๊ก ตำบลลุมปุ๊กบุรีรัมย์9P2017-05-14 17:49:41
45002888โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายสอ ตำบลบัวทองบุรีรัมย์9P2017-01-13 15:25:08
45102889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ดบุรีรัมย์9P2018-09-09 11:11:49
45202891รพ.สต.บ้านโคกตาล ตำบลสะแกซำบุรีรัมย์9P2017-01-18 09:02:09
45302892รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลกลันทาบุรีรัมย์9P2017-01-14 11:16:15
45402893รพ.สต.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บุรีรัมย์9P2017-01-13 15:17:26
45502940สอ.ดอนอะราง บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 13บุรีรัมย์9P2018-01-05 13:51:21
45602941สอ.โคกสว่าง บ้านไทรทอง หมู่ที่ 09บุรีรัมย์9P2018-01-16 09:29:51
45702943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัยบุรีรัมย์9P2018-01-11 18:20:29
45802955สอ.หนองตระครอง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 04บุรีรัมย์9P2017-08-04 10:36:27
45902978สอ.โนนเจริญ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 05บุรีรัมย์9P2018-06-20 18:08:59
46002991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลหายโศกบุรีรัมย์9P2019-10-11 07:13:48
46103011สอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแกบุรีรัมย์9P2019-10-29 12:52:53
46203040สอ.บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรีบุรีรัมย์9P2017-01-18 11:11:47
46303058สอ.ทุ่งจังหัน บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 02บุรีรัมย์9P2020-01-17 13:37:30
46403059รพ.สต.โกรกแก้ว บ้านโคกรัก หมู่ที่ 07บุรีรัมย์9P2020-04-02 09:46:00
46503060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดงอีจานบุรีรัมย์9P2020-02-19 13:29:34
46603111สอ.ชุมพลบุรี บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 13สุรินทร์9P2019-04-30 11:07:59
46703113โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรขลาสุรินทร์9P2019-02-22 13:14:50
46803114โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลาสุรินทร์9P2019-04-24 10:57:33
46903115สอ.ศรีณรงค์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 01สุรินทร์9P2019-04-23 09:57:12
47003116โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะวึกสุรินทร์9P2019-06-20 11:02:57
47103117สอ.ต.เมืองบัว บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 02สุรินทร์9P2019-09-26 07:47:03
47203118รพ.สต.บ้านยางบ่ออี หมู่ที่ 10สุรินทร์9P2019-11-26 21:08:18
47303119รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน หมู่ที่ 02สุรินทร์9P2019-04-29 14:46:58
47403121รพ.สต.กระเบื้อง บ้านกระเบื้องน้อย หมู่ที่ 02สุรินทร์9P2019-04-26 10:47:41
47503144สอ.หนองสนิท บ้านสำโรง หมู่ที่ 03สุรินทร์9P2019-01-29 15:19:27
47603148โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นสุขสุรินทร์9P2017-06-12 15:02:50
47703169สอ.คูตัน บ้านคูตัน หมู่ที่ 01สุรินทร์9P2019-01-08 10:31:13
47803170สอ.ด่าน บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 14สุรินทร์9P2019-12-19 09:22:04
47903171โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่านสุรินทร์9P2020-04-04 13:13:15
48003175สอ.ตะเคียน บ้านร่มราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 05สุรินทร์9P2019-01-09 15:49:02
48103231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกาดสุรินทร์9P2017-06-01 00:35:36
48203238รพ.สต.โชกเหนือ บ้านโชกเหนือ หมู่ที่ 01สุรินทร์9P2019-12-02 10:19:06
48303239สอ.ต.อู่โลก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 01สุรินทร์9F22018-02-05 13:13:50
48403240สอ.อู่โลก บ้านมะลูจรุง หมู่ที่ 05สุรินทร์9P2017-07-04 11:28:35
48503241สอ.ตรำดม บ้านตรำดม หมู่ที่ 01สุรินทร์9P2020-03-02 17:21:12
48603242สอ.ตะเปียงเตีย บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 02สุรินทร์9P2018-02-13 16:06:47
48703267โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจนแวนสุรินทร์9P2017-06-08 10:10:01
48803912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย ตำบลสามัคคียโสธร10P2019-03-19 14:12:36
48903914รพ.สต.บ้านกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมียโสธร10P2019-12-18 11:22:09
49003915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลสามแยกยโสธร10P2018-05-30 15:06:12
49103916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ยโสธร10P2018-04-15 14:20:30
49203918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสะอาด ตำบลโคกสำราญยโสธร10P2018-06-17 10:12:09
49303957สอ.คอนสวรรค์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 08ชัยภูมิ9P2017-08-04 11:26:34
49403961สอ.ห้วยไร่ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 08ชัยภูมิ9P2017-08-04 14:43:51
49503988รพ.สต.บ้านนาเจริญชัยภูมิ9P2019-10-04 14:35:46
49603996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่เหลี่ยมชัยภูมิ9P2018-10-20 09:37:51
49704001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดนชัยภูมิ9P2019-05-24 09:30:23
49804002สอ.ละหาน บ้านละหาน หมู่ที่ 01ชัยภูมิ9P2019-02-06 10:00:25
49904004สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีชัยภูมิ9P2019-02-22 10:56:31
50004005สอ.ท่ากูบ บ้านท่ากูบ หมู่ที่ 01ชัยภูมิ9P2017-08-07 22:28:05
50104006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อยชัยภูมิ9P2018-08-06 15:44:20
50204007รพช.ซับใหญ่ชัยภูมิ9F32020-04-13 10:05:25
50304009สอ.ตะโกทอง บ้านตะโกทอง หมู่ที่ 08ชัยภูมิ9P2017-08-07 14:14:28
50404028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยายจิ๋วชัยภูมิ9P2018-03-27 13:59:15
50504030สอ.นายางกลัก บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 01ชัยภูมิ9P2018-02-12 13:21:14
50604031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝนชัยภูมิ9P2019-02-01 14:22:05
50704033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญชัยภูมิ9P2018-03-26 16:28:03
50804034สอ.บ้านไร่ บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 08ชัยภูมิ9P2018-03-26 16:13:02
50904036สอ.โป่งนก บ้านซับมงคล หมู่ที่ 08ชัยภูมิ9P2018-03-26 16:13:33
51004040รพ.สต.บ้านมูลกระบือ หมู่ที่ 8ชัยภูมิ9P2018-06-20 15:52:39
51104041รพ.สต.หนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิชัยภูมิ9P2018-08-28 11:31:05
51204042รพ.สต.บ้านลาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านแก้งชัยภูมิ9P2018-02-05 19:31:47
51304044รพ.สต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิชัยภูมิ9P2018-06-07 13:17:06
51404045รพ.สต.ภูดิน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียวชัยภูมิ9P2018-07-09 13:01:14
51504047รพ.สต.แดงสว่าง ต.หนองตูม อ.ภูเขียวชัยภูมิ9P2020-03-12 13:46:37
51604048สอ.หนองตูม บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 06ชัยภูมิ9P2019-10-31 09:59:26
51704049รพ.สต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิชัยภูมิ9P2017-12-20 15:01:33
51804050รพ.สต.บ้านธาตุ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิชัยภูมิ9P2018-08-07 10:03:10
51904051รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน อ.ภูเขัยว จ.ชัยภูมิชัยภูมิ9P2018-06-06 11:12:29
52004053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามสวนชัยภูมิ9P2017-12-08 11:59:19
52104054สอ.สระพัง บ้านสระพัง หมู่ที่ 01ชัยภูมิ9P2018-10-16 16:00:22
52204055สอ.บ้านเต่า บ้านเต่า หมู่ที่ 01ชัยภูมิ9P2018-05-18 14:43:54
52304056สอ.บ้านเต่า บ้านดอนขิงแดง หมู่ที่ 07ชัยภูมิ9P2017-12-08 15:18:31
52404061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแกชัยภูมิ9P2017-08-01 15:34:49
52504084โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดชุมพลชัยภูมิ9P2020-09-08 09:00:47
52604085สอ.วังทอง บ้านนาระยะ หมู่ที่ 01ชัยภูมิ9P2018-02-07 16:57:00
52704087โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแก้วชัยภูมิ9P2018-11-08 10:56:17
52804088โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฉิมชัยภูมิ9P2018-10-26 08:19:16
52904089สอ.ตาเนิน บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 08ชัยภูมิ9P2017-12-24 13:23:44
53004090สอ.ตาเนิน บ้านเนินทอง หมู่ที่ 10ชัยภูมิ9P2017-09-15 17:26:02
53104091สอ.กะฮาด บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 05ชัยภูมิ9P2019-02-22 13:50:37
53204092สอ.กะฮาด บ้านหนองกระเทือง หมู่ที่ 07ชัยภูมิ9P2019-01-08 10:52:21
53304094โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไก่คำ ตำบลไก่คำอำนาจเจริญ10P2019-04-28 07:48:00
53404125สอ.หนองข่า บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 06อำนาจเจริญ10P2017-11-15 10:30:03
53504126สอ.คำโพน บ้านสามแยก หมู่ที่ 01อำนาจเจริญ10P2017-03-30 09:14:18
53604127โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพนอำนาจเจริญ10P2019-02-22 12:00:46
53704129โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลืออำนาจเจริญ10P2018-01-19 16:15:17
53804130สอ.ห้วย บ้านนาผาง หมู่ที่ 02อำนาจเจริญ10P2018-04-26 09:18:25
53904131โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดใหญ่อำนาจเจริญ10P2019-01-11 13:29:24
54004132โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงามอำนาจเจริญ10P2017-12-19 11:34:18
54104133รพ.สต.นาป่าแซง บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 01อำนาจเจริญ10P2017-04-10 13:12:21
54204134สอ.นาป่าแซง บ้านวินัยดี หมู่ที่ 04อำนาจเจริญ10P2017-03-02 11:09:19
54304146สอ.หัวตะพาน บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 08อำนาจเจริญ10P2018-02-28 12:08:02
54404147สอ.คำพระ บ้านคำพระ หมู่ที่ 03อำนาจเจริญ10P2017-09-18 15:09:03
54504148สอ.คำพระ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 05อำนาจเจริญ10P2017-08-06 12:45:47
54604149สอ.เค็งใหญ่ บ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่ 02อำนาจเจริญ10P2017-09-14 12:38:09
54704150สอ.หนองแก้ว บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 08อำนาจเจริญ10P2018-10-18 09:32:17
54804151สอ.โพนเมืองน้อย บ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ 01อำนาจเจริญ10P2018-01-10 15:25:30
54904153สอ.สร้างถ่อน้อย บ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ 03อำนาจเจริญ10P2019-01-03 10:25:58
55004154สอ.สร้างถ่อน้อย บ้านนาคู หมู่ที่ 09อำนาจเจริญ10P2018-06-07 09:48:59
55104155รพ.สต.จิกดู่ บ้านหนองยอ หมู่ที่ 03อำนาจเจริญ10P2017-09-18 14:14:11
55204156โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกคู่อำนาจเจริญ10P2018-06-21 15:41:13
55304189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแค ตำบลด่านช้างหนองบัวลำภู8P2019-08-21 17:32:29
55404193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่ำเสี้ยวหนองบัวลำภู8P2020-03-09 19:42:12
55504196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ตำบลโนนเมืองหนองบัวลำภู8P2019-08-14 16:32:22
55604665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญเลย8P2018-07-25 13:45:27
55704668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกดู่เลย8P2017-01-26 11:37:16
55804669โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ม่วงเลย8P2017-10-06 08:59:07
55904670โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนป่าแดงเลย8P2017-02-05 09:31:41
56004671สอ.นาอาน บ้านไร่ทาม หมู่ที่ 05เลย8P2017-03-19 11:46:16
56104672โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอานเลย8P2017-08-18 15:54:36
56204673โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่นเลย8P2017-08-30 08:59:47
56304674รพ.สต.นาโป่ง บ้านหัวนา หมู่ที่ 07เลย8P2017-01-05 16:35:57
56404676โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุขเลย8P2017-01-06 11:04:32
56504677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียเลย8P2017-04-01 09:11:18
56604679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้างปลาเลย8P2017-08-25 14:05:01
56704680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขมเลย8P2017-12-12 13:38:26
56804681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมากเลย8P2017-01-05 13:55:44
56904682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกระทิงเลย8P2017-01-10 17:25:54
57004696โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคกเลาใต้เลย8P2017-05-15 15:10:48
57104766โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีอุบลเลย8P2017-10-02 15:58:14
57204768โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลยวังไสย์เลย8P2018-01-19 15:48:46
57304776โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝายเลย8P2018-03-15 13:35:24
57404777โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งศรีโทนเลย8P2017-07-19 13:12:08
57504778โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่เลย8P2017-07-20 10:52:36
57604780โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยป่านเลย8P2017-08-11 16:38:53
57704781โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำบุ่นเลย8P2018-05-01 14:49:08
57804804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อนหนองคาย8P2016-12-28 11:53:05
57904809รพสต.รพสต.โนนสมบูรณ์บึงกาฬ8P2017-07-04 12:39:41
58004810สอ.รพสต.หนองเข็งบึงกาฬ8P2017-04-26 15:41:35
58104811รพสต.รพสต.หอคำบึงกาฬ8P2017-04-27 14:20:21
58204812โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำบึงกาฬ8P2018-07-27 09:44:50
58304813โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเลิงบึงกาฬ8P2017-04-27 14:27:55
58404814สอ.รพสต.โคกก่องบึงกาฬ8P2017-05-22 11:13:13
58504815รพสต.รพสต.นาสวรรค์บึงกาฬ8P2017-04-27 13:28:32
58604816สอ.รพสต.ไคสีบึงกาฬ8P2017-03-17 09:45:41
58704817สอ.รพสต.บ้านผาสวรรค์ ตำบลชัยพรบึงกาฬ8P2017-04-26 15:13:28
58804818รพสต.รพสต.ชัยพรบึงกาฬ8P2017-02-15 11:51:44
58904820สอ.รพสต.วิศิษฐ์บึงกาฬ8P2017-03-07 14:03:50
59004821สอ.รพสต.คำนาดีบึงกาฬ8P2017-04-26 16:14:24
59104822สอ.รพสต.โป่งเปือยบึงกาฬ8P2017-08-24 09:55:54
59204823สอ.รพสต.ศรีชมภูบึงกาฬ8P2018-12-19 09:54:54
59304824รพสต.รพสต.ดอนหญ้านางบึงกาฬ8P2017-06-08 09:27:28
59404825สอ.รพสต.หนองหัวช้างบึงกาฬ8P2018-11-12 14:54:10
59504827รพสต.รพสต.ศรีสำราญบึงกาฬ8P2017-09-28 10:45:27
59604843 รพสต..หนองพันทาบึงกาฬ8P2018-07-31 10:07:16
59704844สอ.รพสต.บ้านนาขาม ตำบลศรีชมภูบึงกาฬ8P2018-06-15 14:23:21
59804845สอ.รพสต.ศรีชมภูบึงกาฬ8P2018-08-14 08:52:56
59904846รพสต.รพสต.บ้านคำแก้ว ตำบลคำแก้วบึงกาฬ8P2020-03-10 10:35:21
60004847โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง ตำบลคำแก้วบึงกาฬ8P2019-09-23 16:21:44
60104848โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหว่อบึงกาฬ8P2018-08-08 15:45:24
60204849สอ.รพสต.บัวตูมบึงกาฬ8P2018-11-19 11:18:30
60304850สอ.รพสต.บ้านโนนสวาง ตำบลถ้ำเจริญบึงกาฬ8P2018-08-21 14:46:58
60404851สอ.รพสต.ถ้ำเจริญบึงกาฬ8P2017-07-03 14:14:05
60504852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าทองบึงกาฬ8P2017-08-23 09:44:36
60604869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซางบึงกาฬ8P2020-02-18 11:38:58
60704870รพสต.รพสต.ท่ากกแดงบึงกาฬ8P2017-03-09 15:21:04
60804871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระแซบึงกาฬ8P2021-05-03 12:46:51
60904872สอ.รพสต.บ้านต้องบึงกาฬ8P2017-04-10 10:58:43
61004873โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโขง ตำบลป่งไฮบึงกาฬ8P2021-03-24 14:55:53
61104874รพสต.รพสต.ป่งไฮบึงกาฬ8P2017-04-11 14:58:33
61204875สอ.รพสต.บ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้นบึงกาฬ8P2017-05-04 13:36:06
61304876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจั้นบึงกาฬ8P2021-05-03 11:50:20
61404877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดบึงกาฬ8P2021-09-07 09:51:29
61504878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทุ่มบึงกาฬ8P2017-04-20 09:27:47
61604879สอ.รพสต.โสกก่ามบึงกาฬ8P2017-08-18 07:53:07
61704880สอ.รพสต.บ้านห้วยก้านเหลืองบึงกาฬ8P2020-04-08 15:03:05
61804881สอ.รพสต.หนองยองบึงกาฬ8P2020-03-12 08:35:39
61904882โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากั้งบึงกาฬ8P2019-11-15 13:45:59
62004883โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมสนุกบึงกาฬ8P2020-04-02 13:17:15
62104884รพ.สต.นาดงบึงกาฬ8P2020-04-03 09:21:06
62204885รพสต.บ้านโสกโพธิ์บึงกาฬ8P2021-09-01 10:46:09
62304886รพสต.รพสต.โพธิ์หมากแข้งบึงกาฬ8P2021-09-10 16:03:42
62404887รพ.สต.ดงบังบึงกาฬ8P2019-11-07 12:16:56
62504888รพสต.รพสต.ท่าดอกคำบึงกาฬ8P2021-03-25 11:46:00
62604889รพ.สต.ชุมภูพรบึงกาฬ8P2020-09-20 15:35:09
62704890โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแสงบึงกาฬ8P2020-02-18 16:08:10
62804891โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำแคน ตำบลนาแสงบึงกาฬ8P2020-03-14 10:51:53
62904892รพ.สต.นาสะแบงบึงกาฬ8P2017-09-19 10:25:37
63004893สอ.รพสต.นาสิงห์บึงกาฬ8P2019-01-03 10:51:49
63104894รพสต.รพสต.หนองเดิ่นบึงกาฬ8P2020-01-06 11:00:18
63204895รพสต.โคกกว้างบึงกาฬ8P2017-04-10 14:07:49
63304911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียนมหาสารคาม7P2018-02-08 12:53:22
63404913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูมมหาสารคาม7P2018-03-16 09:37:29
63504914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงมหาสารคาม7P2017-07-09 20:37:07
63604915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อมหาสารคาม7P2017-07-14 14:46:25
63704917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้งมหาสารคาม7P2017-08-18 09:54:23
63804918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกมหาสารคาม7P2017-08-02 14:14:24
63904919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราชมหาสารคาม7P2017-08-31 08:59:29
64004920โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้มหาสารคาม7P2019-03-14 10:18:03
64104921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดมหาสารคาม7P2018-08-23 10:01:51
64204922สอ.ลาดพัฒนา บ้านท่างาม หมู่ที่ 03มหาสารคาม7P2020-01-19 19:03:34
64304923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำมหาสารคาม7P2018-04-25 14:47:07
64404924สอ.ห้วยแอ่ง บ้านท่างาม หมู่ที่ 04มหาสารคาม7P2017-10-16 14:18:18
64504925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนมหาสารคาม7P2018-10-26 16:03:18
64604926สอ.บัวค้อ บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 03มหาสารคาม7P2017-07-17 17:11:34
64704935สอ.วังยาว บ้านวังยาว หมู่ที่ 01มหาสารคาม7P2018-02-22 09:29:31
64804936สอ.เขวาไร่ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 01มหาสารคาม7P2018-03-10 22:21:03
64904938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพงมหาสารคาม7P2017-11-29 11:38:59
65004941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือมหาสารคาม7P2018-06-06 11:48:22
65104942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อยมหาสารคาม7P2018-03-15 16:51:01
65204944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อนมหาสารคาม7P2018-06-25 14:28:08
65304945โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเดื่อมหาสารคาม7P2018-02-23 12:01:17
65404946สอ.โพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ที่ 01มหาสารคาม7P2019-12-11 12:14:20
65504947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจำปามหาสารคาม7P2019-01-11 09:43:20
65604949โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ใต้มหาสารคาม7P2019-07-09 13:35:59
65704950โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองมหาสารคาม7P2019-02-10 10:37:10
65804952โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงใต้มหาสารคาม7P2018-07-20 10:52:00
65904953โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางมหาสารคาม7P2018-03-15 11:24:40
66004954สอ.คันธาร์ราษฎร์ บ้านสระ หมู่ที่ 02มหาสารคาม7P2019-07-31 14:03:08
66104955โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่ามหาสารคาม7P2019-08-01 08:41:17
66204956รพ.สต.บ้านเปลือยน้ำมหาสารคาม7P2019-07-31 14:15:48
66304957รพ.สต.บ้านท่าขอนยางมหาสารคาม7P2019-08-16 16:58:38
66404958โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัวมหาสารคาม7P2019-07-31 14:03:07
66504959โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่มมหาสารคาม7P2019-07-31 14:03:10
66604962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกมหาสารคาม7P2021-04-05 15:13:47
66704963โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขีมหาสารคาม7P2020-01-27 11:04:15
66804966โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อมหาสารคาม7P2019-08-09 08:52:37
66904967สอ.ขามเฒ่าพัฒนา บ้านยาง หมู่ที่ 08มหาสารคาม7P2019-08-02 15:09:01
67004971โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มหาสารคาม7P2017-07-05 15:23:37
67104980โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสวรรค์มหาสารคาม7P2019-08-17 17:18:51
67204984สอ.บ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 03มหาสารคาม7P2021-04-29 09:40:27
67304985โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองมหาสารคาม7P2021-08-06 14:08:12
67404986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมันมหาสารคาม7P2020-03-20 13:54:00
67504987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ายาวมหาสารคาม7P2021-08-24 14:06:19
67604988สอ.โนนราษี บ้านโนนราษี หมู่ที่ 01มหาสารคาม7P2020-03-20 13:17:18
67704989โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามามหาสารคาม7P2019-03-20 15:22:58
67804990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทองมหาสารคาม7P2021-09-23 11:48:05
67904991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกมหาสารคาม7P2020-03-20 14:35:50
68004992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบมมหาสารคาม7P2021-09-23 10:46:47
68104993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวมาศมหาสารคาม7P2021-08-24 12:03:22
68204994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูขาดมหาสารคาม7P2021-08-24 11:31:46
68304995โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารามหาสารคาม7P2020-03-20 15:20:13
68404996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโดมหาสารคาม7P2020-03-20 17:03:54
68504997โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกพร้าวมหาสารคาม7P2020-03-21 10:12:04
68604998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโกมหาสารคาม7P2020-03-20 13:58:30
68704999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยมหาสารคาม7P2020-03-21 10:30:41
68805000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขามมหาสารคาม7P2020-03-20 13:35:54
68905013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนติ้วมหาสารคาม7P2018-04-07 12:34:55
69005014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางน้อยมหาสารคาม7P2019-03-08 10:11:24
69105015โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหมีมหาสารคาม7P2020-03-10 10:17:09
69205016โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กคำมหาสารคาม7P2019-04-03 10:56:15
69305017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าวมหาสารคาม7P2018-04-25 11:40:30
69405018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงมหาสารคาม7P2018-04-03 14:42:15
69505019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวลมหาสารคาม7P2019-04-02 10:28:25
69605020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะมหาสารคาม7P2020-04-09 18:27:09
69705021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วงมหาสารคาม7P2018-05-23 13:26:56
69805022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่มหาสารคาม7P2019-09-23 14:17:00
69905024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตามหาสารคาม7P2019-03-19 12:23:33
70005025สอ.ลานสะแก บ้านหนองแก หมู่ที่ 05มหาสารคาม7P2018-04-02 08:46:26
70105026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่มหาสารคาม7P2018-04-10 11:23:45
70205027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองระเวียงมหาสารคาม7P2020-03-22 20:05:39
70305028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่ามหาสารคาม7P2019-01-09 14:21:10
70405029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคนมหาสารคาม7P2019-03-05 09:53:55
70505032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมหาสารคาม7P2020-03-02 15:12:52
70605033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงมหาสารคาม7P2021-03-26 13:43:07
70705034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงมหาสารคาม7P2020-03-10 09:10:08
70805035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้กมหาสารคาม7P2018-11-22 10:55:29
70905036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่มหาสารคาม7P2019-08-05 10:10:56
71005037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัยมหาสารคาม7P2020-03-05 11:10:11
71105038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดมหาสารคาม7P2020-01-30 16:13:14
71205039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุมมหาสารคาม7P2018-11-12 09:13:28
71305040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคนมหาสารคาม7P2020-03-06 10:41:30
71405041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาไทยมหาสารคาม7P2019-03-27 10:58:31
71505042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบามหาสารคาม7P2019-04-02 12:25:47
71605043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้ามหาสารคาม7P2020-04-01 10:21:47
71705044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่ามหาสารคาม7P2020-04-01 10:21:53
71805045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่มหาสารคาม7P2019-09-04 15:06:34
71905046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำมหาสารคาม7P2019-03-26 10:02:18
72005047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคีมหาสารคาม7P2020-03-05 14:59:31
72105048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสามหาสารคาม7P2020-01-07 11:12:54
72205049สอ.หนองทุ่ม บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 07มหาสารคาม7P2019-07-10 14:49:19
72305051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลางมหาสารคาม7P2020-03-12 10:32:49
72405052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่มหาสารคาม7P2019-02-11 10:37:06
72505053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อยมหาสารคาม7P2018-04-25 15:31:02
72605054สอ.หนองคู บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 05มหาสารคาม7P2018-04-30 15:00:24
72705055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังมหาสารคาม7P2017-10-27 11:01:04
72805056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพงมหาสารคาม7P2017-09-14 15:22:31
72905057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝายมหาสารคาม7P2018-05-17 15:03:59
73005058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดงมหาสารคาม7P2018-04-26 12:59:53
73105059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่มหาสารคาม7P2017-11-03 16:30:33
73205060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางมหาสารคาม7P2018-02-14 10:58:07
73305061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทองมหาสารคาม7P2018-01-12 10:20:28
73405063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำมหาสารคาม7P2020-01-14 11:46:43
73505068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดีมหาสารคาม7P2020-01-05 09:44:51
73605069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสันตุมหาสารคาม7P2019-03-13 19:26:16
73705120สอ.หนองผือ บ้านข่าใหญ่ หมู่ที่ 03ร้อยเอ็ด7P2018-01-06 14:29:04
73805121โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ร้อยเอ็ด7P2017-06-13 11:38:26
73905122โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่ามร้อยเอ็ด7P2017-12-11 11:02:01
74005124โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแดง ตำบลดงแดงร้อยเอ็ด7P2018-03-16 11:20:59
74105125สอ.ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 01ร้อยเอ็ด7P2018-06-02 15:57:15
74205127สอ.ป่าสังข์ บ้านร่องคำ หมู่ที่ 03ร้อยเอ็ด7P2017-11-17 17:22:39
74305128สอ.อีง่อง บ้านอีง่อง หมู่ที่ 03ร้อยเอ็ด7P2017-11-14 11:00:56
74405129โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้าร้อยเอ็ด7P2018-05-22 21:21:58
74505131โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตรร้อยเอ็ด7P2020-01-27 09:16:28
74605164โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ร้อยเอ็ด7P2017-09-29 09:01:48
74705205สอ.เมืองไพร บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 08ร้อยเอ็ด7P2016-12-21 11:30:42
74805211โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วงร้อยเอ็ด7P2016-12-20 17:05:07
74905217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี่ ตำบลภูเงินร้อยเอ็ด7P2016-12-20 17:55:24
75005249โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมืองร้อยเอ็ด7P2016-12-23 10:36:24
75105260โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ร้อยเอ็ด7P2018-07-04 14:13:58
75205261โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร ตำบลชุมพรร้อยเอ็ด7P2018-01-18 17:59:26
75305265สอ.ชมสะอาด บ้านชมสะอาด หมู่ที่ 01ร้อยเอ็ด7P2018-02-11 15:58:53
75405569โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ ตำบลตองโขบสกลนคร8P2017-05-01 17:29:08
75505573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองวัฒนา ตำบลแมดนาท่มสกลนคร8P2017-06-02 15:31:38
75605590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลาสกลนคร8P2018-06-05 21:33:15
75705612สอ.หนองญาติ บ้านหนองญาติ หมู่ที่ 06นครพนม8P2017-09-29 08:57:24
75806230โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัยลำปาง1P2019-12-27 11:23:01
75906231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงกา ตำบลแม่กัวะลำปาง1P2019-12-27 11:06:23
76006232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลนายางลำปาง1P2020-04-19 08:18:08
76106233สถานีอนามัยนายาง บ้านไร่ หมู่ที่ 08ลำปาง1P2017-06-15 11:18:47
76206375สอ.ห้วยอ้อ บ้านแม่เกี่ยม หมู่ที่ 01แพร่1P2019-09-17 15:46:19
76306377รพ.สต.บ้านปินแพร่1P2019-06-28 14:34:17
76406378รพ.สต.บ้านผาคัน หมู่ที่ 10แพร่1P2020-04-13 11:20:00
76506379โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามอกแพร่1F22020-04-08 11:27:20
76606380สอ.เวียงต้า บ้านเหล่า หมู่ที่ 02แพร่1F22020-04-13 11:24:39
76706382โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกางแพร่1P2020-04-13 15:34:00
76806383รพ.สต.บ้านนาตุ้มแพร่1F22020-02-25 14:08:26
76906384รพ.สต.หัวทุ่ง บ้านเชตวันแพร่1F22020-02-20 15:10:45
77006385โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้งแพร่1F22020-04-16 09:25:08
77106386รพสต.บ้านผาจั้บแพร่1F22020-02-25 08:28:17
77206387สอ.แม่รัง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 07แพร่1F22020-04-13 16:12:06
77306388รพ.สต.แม่ปานแพร่1F22019-06-17 14:05:21
77406405โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แพร่1P2017-03-09 11:36:33
77506430รพ.สต.บ้านโป่ง หมู่ที่ 01แพร่1P2018-06-08 11:57:25
77606449โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสิงห์น่าน1P2017-07-14 09:45:46
77706463โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองจังน่าน1P2017-03-15 11:37:20
77806465สอ.น้ำแก่น บ้านใหม่น้ำแก่น หมู่ที่ 03น่าน1P2017-08-03 09:26:52
77906470สอ.น้ำเกี๋ยน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14น่าน1P2018-07-25 11:29:26
78006472โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอง ตำบลแม่จริมน่าน1P2018-05-10 14:45:25
78106477สอ.บ้านฟ้า บ้านนาวี หมู่ที่ 02น่าน1P2017-04-20 10:52:12
78206478รพสต.บ้านฟ้าน่าน1P2017-04-20 10:36:43
78306480สอ.สวด บ้านดอน หมู่ที่ 03*น่าน1P2017-04-20 13:54:46
78406481สอ.บ้านพี้ บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 02น่าน1P2017-04-20 11:07:57
78506488โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงงน่าน1P2020-01-19 10:01:16
78606489สอ.สถาน บ้านใหม่ชัยเจริญ หมู่ที่ 08น่าน1P2019-02-21 15:31:06
78706490สอ.ศิลาแลง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 03น่าน1P2019-01-08 13:30:25
78806492สอ.ศิลาเพชร บ้านป่าตอง หมู่ที่ 09น่าน1P2019-02-28 12:15:13
78906493สอ.อวน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 09น่าน1P2018-01-23 14:19:20
79006494สอ.ไชยวัฒนา บ้านหนาด หมู่ที่ 01น่าน1P2018-12-05 14:20:11
79106495สอ.เจดีย์ชัย บ้านนาวงศ์ หมู่ที่ 08น่าน1P2018-03-07 15:17:52
79206496สอ.ภูคา บ้านเต๋ยกิ่วเห็น หมู่ที่ 07น่าน1P2018-01-23 13:45:03
79306497สอ.สกาด บ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 02น่าน1P2019-01-24 14:17:56
79406532รพ.สต.เชียงกลาง บ้านชี หมู่ที่ 07น่าน1P2021-09-01 10:56:01
79506533สอ.เชียงกลาง บ้านงิ้ว หมู่ที่ 09น่าน1P2021-09-15 09:46:00
79606534โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้อ ตำบลเปือน่าน1P2021-09-15 09:14:49
79706535โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือน่าน1P2020-04-01 13:04:30
79806536สอ.เชียงคาน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 03น่าน1P2020-04-02 11:14:01
79906537สอ.พระธาตุ บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 08น่าน1P2020-04-14 10:00:35
80006538โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแก้วน่าน1P2020-04-01 14:36:42
80106539โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาทน่าน1P2020-04-03 09:56:23
80206540สอ.นาทะนุง บ้านหลักหมื่น หมู่ที่ 01น่าน1P2019-11-20 16:21:06
80306541สอ.นาทะนุง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 14น่าน1P2019-10-03 10:02:00
80406542โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีเมืองลี่ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 02น่าน1P2019-10-03 09:31:30
80506543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวงน่าน1P2019-10-03 12:49:46
80606544สอ.ป่าแลวหลวง หมู่ที่ 1น่าน1P2018-02-11 14:15:02
80706545โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์น่าน1P2018-02-12 14:00:08
80806546สอ.บ่อเกลือเหนือ บ้านบ่อหยวก หมู่ที่ 03น่าน1P2017-10-06 11:14:14
80906547สอ.ภูฟ้า บ้านนากอก หมู่ที่ 01น่าน1P2020-01-23 14:08:21
81006551โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโก๋นน่าน1P2019-10-13 11:22:20
81106552รพ.สต.บ้านด่าน หมู่ที่ 03น่าน1P2019-10-14 16:00:19
81206553สอ.ขุนน่าน บ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ที่ 12น่าน1P2019-11-05 13:29:36
81306554สอ.ดงเจน บ้านกว๊าน หมู่ที่ 04พะเยา1P2020-04-10 11:30:09
81406555สถานีอนามัยดงเจน บ้านเจน หมู่ที่ 09พะเยา1P2020-04-03 15:30:07
81506556โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวงพะเยา1P2020-04-01 09:58:34
81606557โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือพะเยา1P2020-03-11 14:53:00
81706558สถานีอนามัยบ้านตุ่น บ้านตุ่นกลาง หมู่ที่ 03พะเยา1P2020-04-03 16:15:43
81806559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำพะเยา1P2020-04-01 13:52:39
81906560สถานีอนามัยบ้านต๋อม บ้านต๋อมกลาง หมู่ที่ 04พะเยา1P2020-07-31 10:59:17
82006561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ แม่ปืมพะเยา1P2020-04-01 11:46:30
82106562สถานีอนามัยห้วยแก้ว บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 02พะเยา1P2021-09-06 13:36:31
82206563สถานีอนามัยห้วยแก้ว บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 11พะเยา1P2021-06-23 14:24:55
82306564สถานีอนามัยแม่กา บ้านโทกหวาก หมู่ที่ 04พะเยา1P2018-10-11 16:03:15
82406565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พะเยา1P2021-08-19 12:10:50
82506566สถานีอนามัยจำป่าหวาย บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 01พะเยา1P2019-11-12 10:26:39
82606567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทองพะเยา1P2020-01-22 13:09:53
82706568สถานีอนามัยแม่ใส บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 04พะเยา1P2020-04-07 09:28:39
82806569สถานีอนามัยบ้านสาง บ้านสันเวียงใหม่บน หมู่ที่ 04พะเยา1P2020-04-01 14:32:25
82906570สถานีอนามัยท่าจำปี บ้านตุ้มท่าจำปี หมู่ที่ 04พะเยา1P2020-04-06 15:17:05
83006571สอ.แม่อิง บ้านแม่อิง หมู่ที่ 02พะเยา1P2020-04-14 09:13:34
83106572สถานีอนามัยสันป่าม่วง บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 06พะเยา1P2020-04-04 13:56:18
83206573สถานีอนามัยจุน บ้านค้างหงษ์ หมู่ที่ 03พะเยา1P2020-03-04 10:21:55
83306581สถานีอนามัยห้วยยางขาม บ้านห้วยยางขาม หมู่ที่ 01พะเยา1P2019-01-22 14:57:10
83406582โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำพะเยา1P2018-06-28 11:21:16
83506598สถานีอนามัยเชียงม่วน บ้านปิน หมู่ที่ 03พะเยา1P2019-08-03 14:45:55
83606599สถานีอนามัยเชียงม่วน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ 04พะเยา1P2017-11-03 11:11:10
83706601สถานีอนามัยสระ บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 02พะเยา1P2017-02-01 13:13:31
83806602สถานีอนามัยสระ บ้านนาบัว หมู่ที่ 03พะเยา1P2019-03-01 16:29:48
83906617สอ.ปง บ้านม่วง หมู่ที่ 05พะเยา1P2020-04-24 11:23:43
84006618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยนพะเยา1P2019-07-26 16:06:01
84106619สอ.ควร บ้านป่าคา หมู่ที่ 03พะเยา1P2019-07-23 14:05:08
84206620สอ.ออย บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 02พะเยา1P2019-09-20 10:05:52
84306621สอ.ออย บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 07พะเยา1P2019-08-05 12:55:48
84406622สอ.งิม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 02พะเยา1P2019-10-01 14:22:27
84506623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิมพะเยา1P2019-12-25 15:21:09
84606624สอ.งิม บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 10พะเยา1P2020-03-23 12:13:14
84706625สอ.ผาช้างน้อย บ้านปางค่า หมู่ที่ 01พะเยา1P2019-04-03 15:37:03
84806626สอ.ขุนควร บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ 03พะเยา1P2020-04-02 10:16:26
84906627สอ.ขุนควร บ้านสบขาม หมู่ที่ 08พะเยา1P2020-01-30 18:21:09
85006628สถานีอนามัยแม่ใจ บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 01พะเยา1P2018-12-24 15:26:19
85106629สถานีอนามัยแม่ใจ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 08พะเยา1P2019-08-07 08:59:34
85206630สถานีอนามัยศรีถ้อย บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12พะเยา1P2018-12-24 16:18:24
85306631สถานีอนามัยแม่สุก บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ 08พะเยา1P2019-02-28 15:33:31
85406632สถานีอนามัยป่าแฝก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 06พะเยา1P2020-01-07 10:03:50
85506633สถานีอนามัยบ้านเหล่า บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 05พะเยา1P2020-01-30 10:57:34
85606634สถานีอนามัยบ้านเหล่า บ้านดงอินตา หมู่ที่ 06พะเยา1P2018-12-25 13:18:24
85706635สถานีอนามัยเจริญราษฎร์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 03พะเยา1P2018-12-25 14:05:45
85806636สถานีอนามัยเจริญราษฎร์ บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 08พะเยา1P2019-09-03 12:32:04
85906637โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวกพะเยา1P2018-10-03 10:58:01
86006640สถานีอนามัยทุ่งกล้วย บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 04พะเยา1P2018-02-08 11:37:38
86106643สถานีอนามัยสบบง บ้านสบบง หมู่ที่ 02พะเยา1P2018-10-25 12:28:41
86206852รพสต.รพสต.แม่ของแม่ฮ่องสอน1P2017-01-25 18:18:59
86306886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละนาแม่ฮ่องสอน1P2019-11-18 09:00:55
86406887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำลอดแม่ฮ่องสอน1P2019-02-22 10:21:51
86506888โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อมแม่ฮ่องสอน1P2019-02-25 20:19:03
86606985โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมรอกนครสวรรค์3P2017-05-30 14:25:30
86706988รพสต.บ้านสายลำโพงเหนือนครสวรรค์3P2018-04-16 09:08:11
86806991สอ.วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10นครสวรรค์3P2017-05-26 16:47:13
86906994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบนครสวรรค์3P2017-05-31 19:30:39
87006995สอ.วังใหญ่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 01นครสวรรค์3P2017-07-04 13:46:46
87106997รพ.สต.บ้านพนมเศษ นครสวรรค์3P2017-06-02 10:04:27
87206999รพ.สต.บ้านหนองหลวงนครสวรรค์3P2017-05-31 14:43:44
87307077สอ.เนินแจง บ้านตานาด หมู่ที่ 03อุทัยธานี3P2017-03-07 15:12:35
87407122สอ.คอกควาย บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 01อุทัยธานี3P2018-05-27 09:35:49
87507133สอ.เจ้าวัด บ้านบุ่ง หมู่ที่ 05อุทัยธานี3P2019-06-10 20:55:15
87607155รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรมกำแพงเพชร3P2018-08-10 10:59:54
87707173สอ.หนองคล้า บ้านใหม่เจริญพร หมู่ที่ 05กำแพงเพชร3P2021-06-16 12:31:47
87807176สอ.หนองไม้กอง บ้านลักขีย์ หมู่ที่ 02กำแพงเพชร3P2018-06-11 11:01:31
87907177สอ.หนองไม้กอง บ้านแม่ยื้อ หมู่ที่ 09กำแพงเพชร3P2018-10-17 12:02:03
88007178โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาชัย ตำบลมหาชัยกำแพงเพชร3P2018-01-30 14:14:07
88107179โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัยกำแพงเพชร3P2018-01-30 17:35:39
88207180สอ.พานทอง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 08กำแพงเพชร3P2018-03-20 14:35:26
88307181สอ.หนองแม่แตง บ้านหนองแม่แตง หมู่ที่ 01กำแพงเพชร3P2018-03-11 10:21:27
88407182รพ.สต.บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 06กำแพงเพชร3P2019-07-28 10:51:05
88507183สอ.โป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 02กำแพงเพชร3P2017-11-28 10:32:35
88607184สอ.โป่งน้ำร้อน บ้านคลองมดแดง หมู่ที่ 03กำแพงเพชร3P2018-01-16 10:49:29
88707186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลาน ตำบลคลองลานกำแพงเพชร3P2018-11-08 10:11:30
88807187สอ.คลองลานพัฒนา บ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 04กำแพงเพชร3P2018-02-16 14:18:09
88907188สอ.คลองลานพัฒนา บ้านเย้าคลองเตย หมู่ที่ 09กำแพงเพชร3P2018-01-25 18:46:21
89007189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพ.สต.บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนากำแพงเพชร3P2017-12-01 09:42:31
89107190สอ.สักงาม บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 05กำแพงเพชร3P2018-10-07 14:23:46
89207191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยงกำแพงเพชร3P2017-11-28 11:23:31
89307193สอ.ป่าพุทรา บ้านป่าพุทรา หมู่ที่ 03กำแพงเพชร3P2017-12-26 13:38:51
89407202สอ.ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล หมู่ที่ 01กำแพงเพชร3P2018-10-16 15:20:37
89507207โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุงกำแพงเพชร3P2019-01-29 14:15:53
89607208โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือกำแพงเพชร3P2019-12-12 16:37:22
89707209สอ.ท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 04กำแพงเพชร3P2017-07-31 10:23:17
89807210สอ.แม่ลาด บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02กำแพงเพชร3P2017-07-18 10:17:29
89907211โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง ตำบลวังยางกำแพงเพชร3P2017-07-17 15:47:32
90007212สอ.วังแขม บ้านท่าขมิ้น หมู่ที่ 02กำแพงเพชร3P2019-10-09 11:48:57
90107213สอ.วังแขม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 08กำแพงเพชร3P2020-02-11 11:26:09
90207214สอ.หัวถนน บ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ 06กำแพงเพชร3P2017-07-18 11:26:43
90307215โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทัน ตำบลหัวถนนกำแพงเพชร3P2017-07-24 11:04:34
90407216โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร ตำบลวังไทรกำแพงเพชร3P2017-12-01 11:43:08
90507217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโดนเตี้ย ตำบลวังไทรกำแพงเพชร3P2020-04-01 10:24:36
90607218สอ.ต.วังไทร บ้านช้างคับ หมู่ที่ 13กำแพงเพชร3P2018-03-16 15:25:20
90707219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลำใย ตำบลวังบัวกำแพงเพชร3P2019-01-28 10:10:31
90807220สอ.คลองสมบูรณ์ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 03กำแพงเพชร3P2017-07-17 14:35:03
90907244สอ.ทุ่งทราย บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 13กำแพงเพชร3P2020-02-17 14:44:37
91007245โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งทองกำแพงเพชร3P2018-07-07 17:22:23
91107246โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถาวรวัฒนา ตำบลถาวรวัฒนากำแพงเพชร3P2019-04-25 15:06:04
91207247สอ.ถาวรวัฒนา บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 08กำแพงเพชร3P2017-09-19 09:50:51
91307252โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไวกำแพงเพชร3P2019-06-12 16:42:04
91407258สอ.โกสัมพี บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 01กำแพงเพชร3P2019-04-09 09:55:30
91507259สอ.โกสัมพี บ้านหนองแดน หมู่ที่ 02กำแพงเพชร3P2019-04-09 09:58:57
91607261สอ.โกสัมพี บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 05กำแพงเพชร3P2019-04-09 10:12:58
91707262รพ.สต.ท่าพุทรา ต.โกสัมพี โทร.0864413207กำแพงเพชร3P2018-12-13 16:06:13
91807263โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลโกสัมพีกำแพงเพชร3P2019-07-09 10:50:54
91907264สอ.เพชรชมภู บ้านเกาะรากเสียด หมู่ที่ 02กำแพงเพชร3P2019-06-02 09:20:59
92007265รพ.สต.ลานดอกไม้ตก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 06กำแพงเพชร3P2019-09-28 10:05:39
92107463สอ.นครเดิฐ บ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 02สุโขทัย2P2018-03-02 17:28:32
92207464โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขุมสุโขทัย2P2020-03-31 15:00:02
92307465โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะพลับสุโขทัย2P2018-05-03 14:19:55
92407466สอ.หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 04สุโขทัย2P2018-03-14 11:35:08
92507477โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงามพิษณุโลก2P2016-12-20 11:28:41
92607497รพสต.บ้านนาจานพิษณุโลก2P2018-08-06 15:38:33
92707498รพสต.หนองกะท้าวพิษณุโลก2P2021-08-17 15:41:26
92807499รพสต.บ้านบางยางพัฒนาพิษณุโลก2P2020-08-03 16:23:23
92907500รพสต.บ้านแยงพิษณุโลก2P2020-02-27 09:45:24
93007501รพสต.บ้านหนองหินพิษณุโลก2P2018-01-18 16:02:25
93107502รพสต.บ้านเกษตรสุขพิษณุโลก2P2019-05-10 16:14:22
93207503โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตีนตั่งพิษณุโลก2P2021-02-01 14:56:04
93307504โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่มพิษณุโลก2P2020-04-09 11:37:35
93407505รพสต.นาบัวพิษณุโลก2P2019-08-15 12:14:17
93507506โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อพิษณุโลก2P2019-08-06 14:32:37
93607507รพสต.นครชุมพิษณุโลก2P2020-04-02 10:12:53
93707508โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกุ่มพิษณุโลก2P2019-10-02 11:00:59
93807509รพสต.ยางโกลนพิษณุโลก2P2018-11-27 16:16:26
93907510รพสต.บ้านบุ่งตารอดพิษณุโลก2P2020-02-19 12:55:44
94007511รพสต.บ้านน้ำเลาพิษณุโลก2P2020-06-30 08:56:40
94107512รพสต.บ้านแก่งทุ่งพิษณุโลก2P2020-04-16 15:28:20
94207513โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อโพธิ์พิษณุโลก2P2018-08-21 09:27:41
94307514รพสต.บ้านพร้าวพิษณุโลก2P2018-01-08 08:49:18
94407515รพสต.ห้วยเฮี้ยพิษณุโลก2P2021-08-25 10:13:49
94507553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายมพิษณุโลก2P2018-02-24 14:57:54
94607572โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้อแท้พิษณุโลก2P2018-05-10 15:40:34
94707575โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลาดพิษณุโลก2P2017-01-06 16:21:23
94807608โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดาน ตำบลไผ่ขวางพิจิตร3P2020-04-01 14:24:05
94907609สอ.ไผ่ขวาง บ้านหาดสูง หมู่ที่ 06พิจิตร3P2020-04-02 09:15:45
95007610สอ.ย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 01พิจิตร3P2021-08-02 09:44:35
95107611โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฬ่อพิจิตร3P2020-04-03 09:14:35
95207612โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทางพิจิตร3P2020-04-01 09:27:39
95307613โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคะเชนทร์พิจิตร3P2021-04-01 17:04:55
95407614โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้างพิจิตร3P2020-04-01 10:49:45
95507615โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพิจิตร3P2019-12-02 13:58:37
95607616รพ.สต.ท่าหลวง บ้านคลองคู้ หมู่ที่ 06พิจิตร3P2021-06-01 11:23:56
95707617รพสต.รพสต.บ้านบุ่งพิจิตร3P2021-08-31 09:36:09
95807618โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมังพิจิตร3P2020-04-01 16:08:11
95907619โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำดงป่าคำพิจิตร3P2020-04-03 12:01:54
96007620สอ.หัวดง บ้านหัวดง หมู่ที่ 01พิจิตร3P2021-09-01 11:20:47
96107621โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะคาบพิจิตร3P2021-03-22 15:34:27
96207622โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายคำโห้พิจิตร3P2020-04-02 08:13:37
96307623โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลางพิจิตร3P2020-04-01 12:46:44
96407624โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูนพิจิตร4P2020-04-12 09:30:15
96507625โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหลพิจิตร3P2020-01-02 14:54:46
96607626โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับไทร ตำบลหนองปลาไหลพิจิตร3P2020-04-01 09:18:08
96707627โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหลพิจิตร3P2021-09-10 09:19:55
96807628โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้นพิจิตร3P2020-04-01 10:04:34
96907629สอ.หนองพระ บ้านหนองพระ หมู่ที่ 04พิจิตร3P2020-04-01 14:05:17
97007630โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้องพิจิตร3P2020-04-01 14:38:10
97107631รพสตรพสต.ไผ่ท่าโพพิจิตร3P2020-04-05 18:16:18
97207632รพ.สต.วังจิกพิจิตร3P2020-03-02 14:33:11
97307633รพ.สต.ไผ่รอบใต้พิจิตร3P2019-05-04 15:31:38
97407634รพสตรพสต.บ้านไผ่รอบเหนือพิจิตร3P2020-04-01 08:42:11
97507635รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบพิจิตร3P2020-02-03 09:04:13
97607636สอ.ดงเสือเหลือง บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 02พิจิตร3P2018-10-01 22:29:25
97707637รพสตรพสต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่างพิจิตร3P2020-03-22 14:05:15
97807638สอ.เนินสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 06พิจิตร3P2020-02-11 10:09:20
97907639สอ.ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 01พิจิตร3P2020-03-25 23:30:34
98007640สอ.ทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปิ้งเกลือ หมู่ที่ 04พิจิตร3P2020-02-12 10:52:31
98107641โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วรายพิจิตร3P2018-06-04 08:38:09
98207642รพ.สต.ห้วยเกตุพิจิตร3P2018-06-04 12:52:03
98307643โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรโรงโขนพิจิตร3P2020-04-06 08:37:50
98407644โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอมพิจิตร3P2019-06-05 10:40:22
98507645โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์พิจิตร3P2018-08-27 15:44:12
98607646โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะขบพิจิตร3P2018-01-18 16:16:22
98707647รพ.สต.คลองคูณพิจิตร3P2017-09-08 11:17:02
98807648โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรงพิจิตร3P2019-08-03 17:55:09
98907649โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้าพิจิตร3P2020-01-05 09:03:23
99007650โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารวกพิจิตร3P2017-09-13 13:46:06
99107651โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุมพิจิตร3P2018-08-07 14:52:52
99207652รพ.สต.ทับหมันพิจิตร3P2018-09-03 13:29:29
99307653สอ.บางไผ่ บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05พิจิตร3P2020-04-24 10:48:41
99407654สอ.บางไผ่ บ้านห้วยคต หมู่ที่ 07พิจิตร3P2020-04-24 10:55:47
99507655สอ.หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01พิจิตร3P2021-09-01 09:01:07
99607656โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเนินมะกอกพิจิตร3P2020-04-09 09:25:36
99707657สอ.เนินมะกอก บ้านวังทอง หมู่ที่ 08พิจิตร3P2020-04-23 09:07:46
99807658สอ.วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03พิจิตร3P2020-04-23 14:09:20
99907659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิพิจิตร3P2020-03-30 10:49:13
100007660โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกรดพิจิตร3P2020-04-05 14:47:30
100107661โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขนพิจิตร3P2020-04-02 15:26:38
100207662สอ.วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11พิจิตร3P2020-04-03 09:57:53
100307663สอ.ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01พิจิตร3P2020-04-05 10:13:40
100407664สอ.ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07พิจิตร3P2020-04-16 10:03:15
100507665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำพิจิตร3P2020-03-15 10:42:26
100607666โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนงพิจิตร3P2020-04-03 10:24:57
100707667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวพิจิตร3P2020-04-02 14:25:17
100807668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อยพิจิตร3P2020-04-06 22:55:07
100907669โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าขมิ้นพิจิตร3P2020-04-02 13:19:30
101007670โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสาพิจิตร3P2019-08-15 16:40:07
101107671โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลานพิจิตร3P2021-04-09 16:50:27
101207672โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่งพิจิตร3P2020-04-05 11:38:36
101307673โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยพิจิตร3P2019-11-06 09:22:12
101407674รพสต.รพสต.วัดขวางพิจิตร3P2021-03-25 13:51:42
101507675สอ.สามง่าม บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 08พิจิตร3P2020-04-09 10:37:28
101607676สอ.กำแพงดิน บ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 02พิจิตร3P2020-04-09 09:49:07
101707677สอ.รังนก บ้านรังนก หมู่ที่ 04พิจิตร3P2020-04-02 14:00:20
101807678รพ.สต.หนองหลุม บ้านบัวยาง หมู่ที่ 09พิจิตร3P2020-03-24 13:09:03
101907679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพิจิตร3P2020-03-23 08:16:59
102007680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนาพิจิตร3P2020-03-22 10:37:04
102107681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอพิจิตร3P2020-04-09 09:49:37
102207682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ บ้านเนินพลวงพิจิตร3P2020-04-02 14:21:00
102307683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนพิจิตร3P2020-04-02 12:19:29
102407684โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสนพิจิตร3P2020-04-09 14:02:58
102507685สอ.วังโมกข์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 02พิจิตร3P2019-06-17 08:51:22
102607686สอ.วังโมกข์ บ้านคุยกระชาย หมู่ที่ 08พิจิตร3P2020-03-23 08:43:10
102707687โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว ตำบลบ้านนาพิจิตร3P2020-03-06 09:00:09
102807688สอ.บึงบัว บ้านหนองขาว หมู่ที่ 06พิจิตร3P2020-04-18 08:38:39
102907689สอ.ทับคล้อ บ้านสายดงยาง หมู่ที่ 01พิจิตร3P2020-04-01 15:15:29
103007690สอ.เขาทราย บ้านวังแดง หมู่ที่ 02พิจิตร3P2020-04-02 16:06:45
103107691สอ.เขาทราย บ้านเขาทราย หมู่ที่ 04พิจิตร3P2018-09-10 16:11:11
103207692สอ.เขาเจ็ดลูก บ้านนิคม หมู่ที่ 08พิจิตร3P2020-04-03 11:18:58
103307693โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่งพิจิตร3P2020-04-01 15:17:16
103407694โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่งพิจิตร3P2021-07-04 11:27:52
103507695สอ.ท้ายทุ่ง บ้านไดอีเผือก หมู่ที่ 09พิจิตร3P2020-04-07 13:40:12
103607696โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทรพิจิตร3P2020-02-04 16:03:42
103707697โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยมพิจิตร3P2020-02-27 11:20:18
103807698โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทรายพิจิตร3P2020-02-04 14:52:08
103907699โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วพิจิตร3P2020-04-13 15:31:03
104007700โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงามพิจิตร3P2020-02-28 09:51:57
104107701โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล07701บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรังพิจิตร3P2020-02-26 10:06:07
104207702รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรังพิจิตร3P2019-05-06 08:43:05
104307703รพ.สต.บางลายพิจิตร3P2020-02-26 08:25:35
104407704โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนารางพิจิตร3P2020-02-25 16:58:12
104507705สอ.วังงิ้ว บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 02พิจิตร3P2021-09-17 16:41:41
104607706รพสต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้วพิจิตร3P2021-02-08 10:46:26
104707707รพสต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้วพิจิตร3P2019-12-11 14:19:45
104807708สอ.ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06พิจิตร3P2020-03-12 13:28:13
104907709สอ.ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01พิจิตร3P2019-12-09 14:52:38
105007710สอ.สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04พิจิตร3P2020-02-12 08:55:47
105107784โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกาะ ตำบลนาเกาะเพชรบูรณ์2P2018-07-16 10:41:35
105207787โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่เดียว ตำบลท่าโรงเพชรบูรณ์2P2017-02-01 14:49:35
105307788สอ.ท่าโรง บ้านสนามบิน หมู่ที่ 16เพชรบูรณ์2P2017-02-01 13:15:18
105407793รพสต.รพสต.วังไผ่ ตำบลบ่อรังเพชรบูรณ์2P2017-01-31 14:44:08
105507798โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์เพชรบูรณ์2P2017-05-19 15:41:30
105607965สอ.ชำแระ บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 06ราชบุรี5P2018-04-27 20:00:35
105708013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัวกาญจนบุรี5P2019-04-22 14:35:23
105808014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้ากาญจนบุรี5P2017-09-21 12:12:27
105908032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยคกาญจนบุรี5P2018-02-26 15:20:23
106008036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา ตำบลท่าเสากาญจนบุรี5P2019-11-21 14:17:07
106108043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่มกาญจนบุรี5P2019-06-17 11:14:49
106208044รพ.สต.รพ.สต.บ้านใหม่กาญจนบุรี5P2017-06-15 14:02:44
106308047รพ.สต.รพ.สต.บ้านลำอีซูกาญจนบุรี5P2017-10-03 11:01:14
106408048รพ.สต.รพ.สต.บ้านหลังเขากาญจนบุรี5P2017-02-09 10:47:04
106508049รพ.สตรพ.สต.บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรังกาญจนบุรี5P2019-02-14 10:37:08
106608050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องด่านกาญจนบุรี5P2019-05-30 11:05:43
106708051รพ.สต.รพ.สต.บ้านหลุมรังกาญจนบุรี5P2019-04-24 12:48:03
106808059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจดกาญจนบุรี5P2019-02-05 09:32:02
106908060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุล่าง ตำบลเขาโจดกาญจนบุรี5P2017-04-18 10:34:38
107008103สอ.หนองลู บ้านเวียคะดี้ หมู่ที่ 05กาญจนบุรี5P2018-01-11 19:41:53
107108104สอ.หนองลู บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 07กาญจนบุรี5P2019-03-26 17:52:21
107208105โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลูกาญจนบุรี5P2019-02-01 10:04:02
107308106รพสต.รพสต.บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลูกาญจนบุรี5P2018-11-26 11:04:48
107408107สอ.ปรังเผล บ้านยางขาว หมู่ที่ 04กาญจนบุรี5P2018-12-06 14:26:24
107508108สอ.ไล่โว่ บ้านกองม่องทะ หมู่ที่ 02กาญจนบุรี5P2019-05-07 11:09:58
107608109โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชรกาญจนบุรี5P2017-01-13 14:28:41
107708110โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรงกาญจนบุรี5P2017-01-29 11:54:44
107808111สอ.ทุ่งสมอ บ้านทุ่งสมอ หมู่ที่ 01กาญจนบุรี5P2018-03-14 15:38:29
107908113สอ.พังตรุ บ้านเบ็ญพาด หมู่ที่ 02กาญจนบุรี5P2017-05-13 16:28:18
108008114โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง ตำบลพังตรุกาญจนบุรี5P2017-05-17 15:03:38
108108117โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่ายกาญจนบุรี5P2017-05-05 09:55:49
108208118สอ.เลาขวัญ บ้านหนองแสลบ หมู่ที่ 04กาญจนบุรี5P2019-04-18 14:48:53
108308119รพสต.รพสต.บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสนกาญจนบุรี5P2018-04-17 12:34:33
108408120สอ.หนองโสน บ้านเขาวงพระจันทร์ หมู่ที่ 03กาญจนบุรี5P2017-01-16 09:02:23
108508121สอ.หนองโสน บ้านหนองฝ้าย หมู่ที่ 04กาญจนบุรี5P2017-01-16 10:57:01
108608122สอ.หนองโสน บ้านโป่งพรหม หมู่ที่ 06กาญจนบุรี5P2017-01-15 09:03:35
108708123โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่กาญจนบุรี5P2017-02-09 12:21:04
108808124โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่กาญจนบุรี5P2018-02-26 11:03:41
108908125โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิงกาญจนบุรี5P2017-11-23 14:48:07
109008126โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิงกาญจนบุรี5P2018-02-09 11:20:41
109108127โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้วกาญจนบุรี5P2017-02-08 22:28:08
109208128รพสต.รพสต.บ้านหนองเค็ด ตำบลหนองนกแก้วกาญจนบุรี5P2017-01-13 14:05:33
109308129โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำกาญจนบุรี5P2018-02-19 13:29:10
109408130สอ.ทุ่งกระบ่ำ บ้านทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 04กาญจนบุรี5P2017-12-12 09:48:23
109508139โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือกาญจนบุรี5P2019-06-06 10:09:17
109608141รพ.สต.หนองปรือ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 11กาญจนบุรี5P2018-08-22 16:13:41
109708142รพ.สต.หนองปลาไหล บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 01กาญจนบุรี5P2019-02-05 08:53:57
109808143สอ.หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 04กาญจนบุรี5P2019-02-05 09:15:53
109908144โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญกาญจนบุรี5P2019-12-19 14:37:42
110008145โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพพระยากาญจนบุรี5P2019-12-25 15:32:20
110108146สอ.ห้วยกระเจา บ้านไพรงาม หมู่ที่ 15กาญจนบุรี5P2017-06-16 11:58:38
110208148รพ.สต.รพ.สต.บ้านดอนแสลบกาญจนบุรี5P2017-05-18 16:52:24
110308149โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบกาญจนบุรี5P2017-01-26 09:52:28
110408181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบางสุพรรณบุรี5P2016-12-07 10:33:34
110508191สอ.หัวเขา บ้านหัวเขา หมู่ที่ 06สุพรรณบุรี5P2019-06-05 01:45:41
110608292โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ทอง (บ้านโคก) สุพรรณบุรี5P2019-01-03 17:02:06
110708293โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสมสุพรรณบุรี5P2018-05-02 11:59:23
110808294โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสมสุพรรณบุรี5P2018-11-15 16:55:22
110908295โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพันสุพรรณบุรี5P2018-10-01 15:55:01
111008296โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพันสุพรรณบุรี5P2017-08-10 14:13:39
111108298สอ.ยุ้งทะลาย บ้านยุ้งทะลาย หมู่ที่ 01สุพรรณบุรี5P2018-07-31 12:39:45
111208299โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือสุพรรณบุรี5P2018-10-24 12:28:25
111308300โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่งสุพรรณบุรี5P2019-01-03 10:17:51
111408301โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่งสุพรรณบุรี5P2018-10-02 11:00:41
111508302โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคาสุพรรณบุรี5P2018-10-01 10:16:32
111608303สอ.ดอนคา บ้านโป่งพรานอินทร์ หมู่ที่ 08สุพรรณบุรี5P2018-02-01 14:09:45
111708305โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลาไชยสุพรรณบุรี5P2019-06-26 16:11:17
111808306สอ.พลับพลาไชย บ้านเขาทอก หมู่ที่ 05สุพรรณบุรี5P2018-10-01 09:35:57
111908307สอ.บ้านโข้ง บ้านจร้าใหม่ หมู่ที่ 02สุพรรณบุรี5P2019-06-03 18:32:00
112008308โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโข้งสุพรรณบุรี5P2018-10-02 09:21:42
112108309โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์สุพรรณบุรี5P2018-07-16 14:50:50
112208310โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลานสุพรรณบุรี5P2018-03-14 14:10:39
112308311โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลานสุพรรณบุรี5P2018-10-01 14:00:53
112408312โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด ตำบลกระจันสุพรรณบุรี5P2018-10-01 09:57:11
112508313โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจัน ตำบลกระจันสุพรรณบุรี5P2019-02-20 13:37:26
112608322รพ.สต.บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐมนครปฐม5P2017-03-30 09:16:26
112708324สอ.บางแขม บ้านดอนเสาเกียด หมู่ที่ 05นครปฐม5P2018-01-26 09:50:06
112808325โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระประโทนนครปฐม5P2020-03-09 18:15:32
112908326รพ.สต.บ้านต้นสำโรง ตำบลธรรมศาลานครปฐม5P2017-06-20 10:22:19
113008327โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมศาลานครปฐม5P2019-09-03 11:54:05
113108328โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาก้องนครปฐม5P2018-01-23 15:22:36
113208329โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบแคนครปฐม5P2018-04-25 21:17:57
113308330โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามจันทร์นครปฐม5P2019-02-12 07:49:06
113408331รพ.สต.ดอนยายหอม บ้านฝั่งเหนือ หมู่ที่ 03นครปฐม5P2020-03-04 11:31:52
113508332รพ.สต.ถนนขาด บ้านเกาะวังไทร หมู่ที่ 03นครปฐม5P2019-02-28 16:52:44
113608333โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อพลับนครปฐม5P2018-02-02 17:58:41
113708334โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับนครปฐม5P2018-11-24 14:03:00
113808335รพ.สต.วังตะกูนครปฐม5P2018-05-21 15:59:20
113908336รพ.สต.รพ.สต.หนองปากโลงนครปฐม5P2018-06-10 16:25:27
114008337รพ.สต.สามควายเผือกนครปฐม5P2017-03-30 08:25:34
114108338โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อยนครปฐม5P2018-01-17 09:29:07
114208340โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็นนครปฐม5P2017-07-17 09:15:53
114308341รพ.สต.โพรงมะเดื่อ บ้านโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 05นครปฐม5P2018-03-05 18:23:47
114408342รพ.สต.บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อนครปฐม5P2019-01-29 01:08:27
114508343โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพยานครปฐม5P2017-10-25 17:39:39
114608344โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียมนครปฐม5P2018-01-09 16:29:34
114708345รพ.สต.สวนป่าน บ้านรางปลาหมอ หมู่ที่ 05นครปฐม5P2018-05-23 14:23:44
114808346โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจระเข้นครปฐม5P2020-02-03 10:55:30
114908347รพ.สต.ทัพหลวงนครปฐม5P2017-10-14 08:06:18
115008348รพ.สต.บ้านม่วงตารส ตำบลทัพหลวงนครปฐม5P2018-05-18 17:52:19
115108349โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองงูเหลือมนครปฐม5P2019-10-30 14:30:09
115208350รพ.สต.บ้านยาง บ้านลาดปลาเค้า หมู่ที่ 04นครปฐม5P2017-03-30 08:50:00
115308351โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะโดน ตำบลบ้านยางนครปฐม5P2018-12-27 10:46:40
115408352โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหมนครปฐม5P2018-10-12 09:38:37
115508353สอ.ตำบลกระตีบนครปฐม5P2018-07-24 11:01:53
115608354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกร่างนครปฐม5P2019-07-29 10:14:01
115708355โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกนครปฐม5P2018-10-24 14:22:49
115808356สอ.ทุ่งลูกนก บ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 15นครปฐม5P2017-11-30 15:23:08
115908357สอ.ห้วยขวาง บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ที่ 10นครปฐม5P2018-02-28 23:34:52
116008358โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้องนครปฐม5P2018-09-03 08:39:51
116108359รพ.สต.ตำบลทุ่งขวาง บ้านบ่อน้ำพุ หมู่ที่ 7นครปฐม5P2018-02-07 08:53:42
116208360โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุมนครปฐม5F32018-12-14 10:47:26
116308361โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพงกลาง หมู่ที่ 19นครปฐม5P2019-05-01 09:57:37
116408362โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบัวนครปฐม5P2018-08-27 15:48:04
116508363สอ.ดอนข่อย บ้านสระพัง หมู่ที่ 06นครปฐม5P2020-04-20 09:21:06
116608364โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัฒนานครปฐม5P2018-02-01 17:18:33
116708365โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพ.สต.บ้านหนองพงนกนครปฐม5P2018-03-07 16:11:47
116808366สอ.ห้วยหมอนทอง บ้านกำแพงแสน หมู่ที่ 09นครปฐม5P2020-02-27 18:38:49
116908367สอ.ห้วยหมอนทอง บ้านโคกกระถิน หมู่ที่ 10นครปฐม5P2019-01-22 10:47:36
117008368รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯต.ห้วยม่วงนครปฐม5P2018-10-04 08:06:38
117108369โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางพิกุลนครปฐม5P2018-03-29 15:10:04
117208370โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขมรนครปฐม5P2020-04-14 14:48:36
117308371โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระทุ่มนครปฐม5P2018-07-24 16:38:19
117408372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียวนครปฐม5P2020-02-18 19:47:51
117508373โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาไหลนครปฐม5P2018-03-14 13:20:23
117608374สอ.วัดแค บ้านวัดสัมปทวน หมู่ที่ 04นครปฐม5P2019-07-19 14:33:14
117708375โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตำหนักนครปฐม5P2020-04-02 16:47:07
117808376สอ.บางแก้ว บ้านวัดสิงห์ หมู่ที่ 04นครปฐม5P2020-04-03 09:07:32
117908377โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระชับนครปฐม5P2020-04-13 14:54:52
118008378โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนแก้วนครปฐม5P2020-04-02 10:14:21
118108379โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระยานครปฐม5P2020-04-08 11:02:23
118208380โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตะโกนครปฐม5P2020-04-13 15:20:55
118308381โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำนครปฐม5P2019-10-07 13:55:57
118408382โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระเจดีย์นครปฐม5P2020-04-10 11:22:34
118508383โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะทองนครปฐม5P2021-02-09 16:16:20
118608384โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียรนครปฐม5P2020-04-01 09:36:46
118708385โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องไทรนครปฐม5P2020-02-25 10:43:41
118808386รพ.สต.แหลมบัว บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 08นครปฐม5P2019-02-25 12:16:34
118908387สอ.ศรีมหาโพธิ์ บ้านศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 04นครปฐม5P2018-07-16 09:36:31
119008388โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมปทวนนครปฐม5P2018-07-18 11:20:55
119108389โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสำโรงนครปฐม5P2020-02-27 08:41:22
119208390โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝกนครปฐม5P2019-05-03 09:38:27
119308391โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานแหลมนครปฐม5P2020-02-25 16:13:55
119408392สอ.วัดละมุด บ้านสวนถั่ว หมู่ที่ 05นครปฐม5P2019-02-28 09:17:19
119508393โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระนครปฐม5P2020-02-27 13:58:13
119608394สอ.บางแก้วฟ้า บ้านท่ามะดัน หมู่ที่ 03นครปฐม5P2020-01-21 11:31:49
119708395โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตากฟ้านครปฐม5P2021-08-31 15:41:44
119808396สอ.งิ้วราย บ้านกลาง หมู่ที่ 03นครปฐม5P2020-02-24 09:11:22
119908397สอ.ไทยาวาส บ้านคลองสวนหมาก หมู่ที่ 03นครปฐม5P2020-04-01 14:50:43
120008398รพ.สต.บ้านตะโกสูง หมู่ที่ 06นครปฐม5P2019-01-21 15:27:16
120108399โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพระ บ้านสามแก้ว หมู่ที่ 02นครปฐม5P2018-11-08 13:18:50
120208400โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระนครปฐม5P2019-01-04 13:38:28
120308401สอ.ลำเหย บ้านป่าแก หมู่ที่ 05นครปฐม5P2019-01-07 13:15:15
120408402โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูมิ หมู่ที่ 09นครปฐม5P2019-01-04 12:01:22
120508403โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพุทรานครปฐม5P2020-01-22 09:35:24
120608404สอ.บ้านหลวง บ้านหนองกะพี้ หมู่ที่ 04นครปฐม5P2019-01-04 13:33:03
120708405โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรวกนครปฐม5P2018-05-03 12:35:35
120808406สอ.ห้วยด้วน บ้านกงลาด หมู่ที่ 06นครปฐม5P2018-11-08 11:38:39
120908407โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลูกบัวนครปฐม5P2019-10-18 14:37:19
121008408โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลนนครปฐม5P2020-04-01 09:49:19
121108409โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลานครปฐม5P2020-11-03 10:13:35
121208410โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงนครปฐม5P2021-04-01 12:06:32
121308411โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหวายนครปฐม5P2021-08-02 08:02:35
121408412โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางภาษีนครปฐม5P2020-04-01 13:18:42
121508413รพสต.รพสต.บางระกำนครปฐม5P2020-01-03 11:56:20
121608414สอ.บางไทรป่า บ้านท่าทราย หมู่ที่ 06นครปฐม5P2020-03-12 08:26:46
121708415โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินมูลนครปฐม5P2021-09-01 10:21:33
121808416โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรงามนครปฐม5P2021-09-03 14:43:36
121908417โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตูมนครปฐม5P2020-03-02 11:27:55
122008418โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิลเพชรนครปฐม5P2020-03-20 16:15:51
122108419โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวปากท่านครปฐม5P2020-04-03 11:32:15
122208420โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุงนครปฐม5P2020-04-01 12:17:11
122308421โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนราภิรมย์นครปฐม5P2020-03-09 18:25:17
122408422โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสว่างอารมย์ ตำบลนราภิรมย์นครปฐม5P2020-01-03 13:54:47
122508423โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพญานครปฐม5P2020-03-13 10:12:13
122608424โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญานครปฐม5P2020-03-15 16:23:49
122708425โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หูช้างนครปฐม5P2017-03-30 15:00:10
122808426โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเกตุ ตำบลสามพรานนครปฐม5P2021-03-08 11:14:33
122908427โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพรานนครปฐม5P2020-02-12 12:21:33
123008428สอ.ท่าข้าม บ้านโรงหีบ หมู่ที่ 04นครปฐม5P2021-02-26 10:28:25
123108429โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนองนครปฐม5P2020-04-02 12:05:15
123208430โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอมเกร็ดนครปฐม5P2020-04-19 09:22:30
123308431สอ.หอมเกร็ด บ้านบางพิกุล (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 02นครปฐม5P2020-03-16 14:43:00
123408432โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึกนครปฐม5P2020-02-29 13:39:59
123508433สอ.บางเตย บ้านคลองสามบาท หมู่ที่ 01นครปฐม5P2020-02-29 14:59:15
123608434โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนทอง ตำบลบางช้างนครปฐม5P2020-03-04 09:07:59
123708435โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางช้างนครปฐม5P2019-07-05 15:35:03
123808436โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ขิงนครปฐม5P2020-03-01 15:05:17
123908437โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มล้มนครปฐม5P2020-04-02 09:54:01
124008438โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้มนครปฐม5P2020-02-29 22:01:46
124108439โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่นครปฐม5P2020-03-31 09:24:29
124208440โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดจินดานครปฐม5P2019-02-27 14:48:14
124308441โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด ตำบลตลาดจินดานครปฐม5P2019-07-11 10:28:19
124408442โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดานครปฐม5P2020-04-22 07:57:19
124508443โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจินดานครปฐม5P2020-03-24 13:53:17
124608444สอ.ยายชา บ้านใต้วัด หมู่ที่ 06นครปฐม5P2020-04-16 09:00:17
124708445สอ.บ้านใหม่ บ้านเทียนดัด หมู่ที่ 01นครปฐม5P2020-04-23 14:45:11
124808446โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่นครปฐม5P2019-06-25 15:48:06
124908447โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่นครปฐม5P2020-03-03 14:22:10
125008448โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณ ตำบลศาลายานครปฐม5P2020-03-02 10:00:14
125108449โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลายา บ้านสาลวันนครปฐม5P2021-03-03 10:49:45
125208450โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2นครปฐม5P2020-01-27 10:21:45
125308451โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์)นครปฐม5P2020-04-24 14:32:17
125408452โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์นครปฐม5P2020-01-29 09:34:41
125508455โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโทรัดสมุทรสาคร5P2018-06-14 15:03:54
125608461โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเมือง ตำบลท่าทรายสมุทรสาคร5P2018-07-05 16:35:43
125708462โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สมุทรสาคร5P2018-06-14 09:03:17
125808470โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะสมุทรสาคร5P2018-09-14 12:57:34
125909192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเต่าสุราษฎร์ธานี11P2020-04-24 15:01:19
126009656โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนปริงตรัง12P2017-10-05 14:13:40
126109682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสักตรัง12P2017-02-09 14:04:18
126209711สอ.บ้านนา บ้านหนองยายแม็ม หมู่ที่ 01ตรัง12P2017-07-24 13:57:41
126309712สอ.บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ 02ตรัง12P2017-09-12 10:55:48
126409941สอ.ตรัง บ้านตรัง หมู่ที่ 02ปัตตานี12P2017-05-13 02:26:39
126510240รพสต.บ้านดอนเสียด ตำบลคำแก้วบึงกาฬ8P2019-01-17 09:41:55
126610243สอ.รพสต.บ้านท่าเชียงเครือ ตำบลป่งไฮบึงกาฬ8P2017-04-03 12:15:19
126710379สถานบริการสาธารณสุขชุมชนผาเวียงน่าน1P2019-07-10 12:34:27
126810380สสช.บ้านกอก 13 ต.ภูคาน่าน1P2018-01-26 15:06:40
126910390สถานบริการสาธารณสุขชุมชนมณีพฤกษ์น่าน1P2019-10-24 09:38:48
127010393สถานบริการสาธารณสุขชุมชนผาน้ำย้อยน่าน1P2020-04-02 15:15:11
127110394สสช.บ้านน้ำเลา 08 ต.นาทะนุงน่าน1P2019-10-03 10:52:23
127210395สอ.พงษ์ บ้านราษฏร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11น่าน1P2018-10-30 11:26:24
127310397สสช.บ้านผักเฮือก 04 ต.บ่อเกลือใต้น่าน1P2019-08-07 14:34:52
127410405สสช.บ้านสบปืน 02 ต.ห้วยโก๋นน่าน1P2019-12-04 16:05:20
127510407สสช.บ้านกิ่วจันทร์ 10 ต.ขุนน่านน่าน1P2019-05-13 11:40:12
127610414สสช.บ้านขุนกำลัง 04 ต.ควรพะเยา1P2018-09-15 17:07:26
127710416สสช.บ้านปางผักหม 07 ต.งิมพะเยา1P2017-06-14 13:17:43
127810420สสช.บ้านน้ำปุก 01 ต.ขุนควรพะเยา1P2020-04-03 14:42:28
127910421สสช.บ้านสันติสุข 07 ต.ขุนควรพะเยา1P2020-02-19 13:25:59
128010557โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไวกำแพงเพชร3P2019-10-10 16:07:31
128110611รพสต.บ้านห้วยทรายเหนือพิษณุโลก2P2020-03-24 12:41:38
128210619สสช.บ้านจะแก 06 ต.ไล่โว่กาญจนบุรี5P2019-11-30 16:08:12
128310671โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานี8A2018-11-14 09:22:11
128410678โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี5A2020-04-19 14:47:42
128510679โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐม5A2018-05-04 16:31:45
128610683โรงพยาบาลศูนย์ตรังตรัง12A2019-12-09 14:18:04
128710684โรงพยาบาลยะลายะลา12A2020-04-27 13:14:29
128810685โรงพยาบาลสมุทรปราการสมุทรปราการ6P2021-07-22 10:02:40
128910687โรงพยาบาลปทุมธานีปทุมธานี4S2020-04-03 14:29:14
129010688โรงพยาบาลเสนาพระนครศรีอยุธยา4M12019-04-26 14:58:17
129110690ร.พ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรี4S2020-03-20 10:57:02
129210691โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลบ้านหมี่ลพบุรี4M12020-04-08 11:09:10
129310692รพทโรงพยาบาลสิงห์บุรีสิงห์บุรี4S2020-04-10 11:55:15
129410694โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรชัยนาท3S2020-04-21 14:55:49
129510697โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทรา6S2017-12-07 16:11:19
129610698โรงพยาบาลนครนายกนครนายก4S2020-04-24 12:10:39
129710699โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้ว6S2017-02-07 22:10:53
129810702โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิ9S2020-04-07 11:02:56
129910703โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลอำนาจเจริญอำนาจเจริญ10S2018-10-13 09:37:49
130010704โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู8S2021-06-10 12:15:19
130110705โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเลยเลย8S2021-03-12 13:40:54
130210706โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลหนองคายหนองคาย8S2020-01-09 11:32:33
130310707โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคาม7S2017-06-23 13:32:42
130410708โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด7A2020-04-23 16:23:35
130510709โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์7S2019-04-05 09:44:04
130610710โรงพยาบาลสกลนครสกลนคร8A2018-09-12 19:29:05
130710711โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลนครพนมนครพนม8S2021-06-09 15:55:11
130810712รพท.รพท.มุกดาหารมุกดาหาร10S2017-12-21 10:55:57
130910717โรงพยาบาลพะเยาพะเยา1S2021-01-29 09:53:14
131010718โรงพยาบาลเชียงคำพะเยา1S2018-01-23 09:10:21
131110719โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน1S2020-04-07 14:41:23
131210720โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานี3S2020-04-08 12:07:11
131310721โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชร3S2020-04-14 10:01:20
131410722โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตาก2S2020-04-15 08:18:53
131510723รพท.รพท. แม่สอดตาก2S2020-04-03 14:51:39
131610725รพท.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัย2M12020-04-23 08:54:12
131710726โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลพิจิตรพิจิตร3S2017-06-02 08:08:54
131810727โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2S2020-04-03 11:08:39
131910728โรงพยาบาลดำเนินสะดวกราชบุรี5S2020-04-02 14:32:52
132010729โรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรี5S2020-01-24 14:23:01
132110730โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลโพธารามราชบุรี5M12020-04-07 11:53:22
132210731รพท.รพท.พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรี5S2020-02-27 12:59:02
132310732โรงพยาบาลมะการักษ์กาญจนบุรี5M12019-11-28 16:46:11
132410733โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17สุพรรณบุรี5M12020-04-15 14:01:52
132510740โรงพยาบาลตะกั่วป่าพังงา11M12019-10-02 15:46:21
132610742โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี11M12020-04-13 15:57:34
132710743โรงพยาบาลระนองระนอง11S2020-04-24 13:48:06
132810745โรงพยาบาลสงขลาสงขลา12A2018-08-21 14:52:51
132910746โรงพยาบาลสตูลสตูล11A2021-08-19 09:53:54
133010748โรงพยาบาลปัตตานีปัตตานี12S2020-04-21 13:35:58
133110749โรงพยาบาลเบตงยะลา12M12020-04-27 09:02:55
133210750โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาส12S2021-05-12 14:42:37
133310751โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกนราธิวาส12S2018-12-28 11:05:39
133410752โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ6M22021-07-02 01:24:17
133510753โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการ6M12021-09-03 13:48:07
133610754โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางจากสมุทรปราการ6F22020-04-02 13:50:35
133710755รพช.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์สมุทรปราการ6F22020-04-03 19:51:56
133810756โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางกรวยนนทบุรี4F12021-08-02 09:45:08
133910757โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางใหญ่นนทบุรี4M22020-04-24 09:46:51
134010758รพช.บางบัวทองนนทบุรี4M12020-04-22 13:26:56
134110759โรงพยาบาลไทรน้อยนนทบุรี4F22020-04-14 14:57:31
134210760รพช.ปากเกร็ดนนทบุรี4F12019-12-24 09:05:44
134310761โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคลองหลวงปทุมธานี4F22020-04-23 20:13:07
134410762โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลธัญบุรีปทุมธานี4F22021-08-31 17:29:45
134510763โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ปทุมธานี4F22020-04-23 12:46:09
134610764รพช.หนองเสือปทุมธานี4F22020-04-03 13:41:21
134710765รพช.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วปทุมธานี4F22020-10-16 08:57:23
134810766โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลลำลูกกาปทุมธานี4F32021-07-12 14:56:07
134910767โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสามโคกปทุมธานี4F32020-04-01 13:45:57
135010768รพช.ท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4F22020-04-08 11:00:35
135110769โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)พระนครศรีอยุธยา4F22020-04-22 14:21:34
135210770รพช.บางไทรพระนครศรีอยุธยา4F22020-04-27 14:40:56
135310771โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา4F32020-10-05 11:25:55
135410772โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางปะอินพระนครศรีอยุธยา4M22021-09-01 09:33:41
135510773รพช.บางปะหันพระนครศรีอยุธยา4F22020-04-03 17:24:41
135610774รพช.ผักไห่พระนครศรีอยุธยา4F22020-04-07 11:08:05
135710775รพช.ภาชีพระนครศรีอยุธยา4F32021-01-01 12:56:10
135810776รพช.โรงพยาบาลลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา4F22021-05-20 14:28:09
135910777โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังน้อยพระนครศรีอยุธยา4F22020-01-07 15:51:03
136010778รพช.บางซ้ายพระนครศรีอยุธยา4F32020-04-03 14:27:10
136110779รพช.อุทัยพระนครศรีอยุธยา4F22020-04-08 09:04:20
136210780โรงพยาบาลมหาราชพระนครศรีอยุธยา4F32020-04-02 10:52:36
136310781โรงพยาบาลบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา4F32021-07-02 13:29:18
136410782โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลไชโยอ่างทอง4F32021-09-02 15:40:15
136510785โรงพยาบาลชุมชนโพธิ์ทองอ่างทอง4F22017-03-14 11:26:17
136610787รพช.วิเศษชัยชาญอ่างทอง4F12020-04-05 11:14:13
136710790รพช.โคกสำโรงลพบุรี4M22020-04-21 14:24:23
136810791โรงพยาบาลชัยบาดาลลพบุรี4M22020-03-31 13:42:57
136910792โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่าวุ้งลพบุรี4F22020-04-07 07:49:50
137010793รพช.ท่าหลวงลพบุรี4F32019-11-24 17:15:00
137110794รพช.สระโบสถ์ลพบุรี4F32020-04-04 15:12:40
137210795โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโคกเจริญลพบุรี4F32021-04-02 13:32:49
137310796รพช.ลำสนธิลพบุรี4F32020-04-01 08:39:07
137410797รพช.หนองม่วงลพบุรี4F22021-09-06 10:13:34
137510798โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางระจันสิงห์บุรี4F32020-04-02 16:08:00
137610799โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลค่ายบางระจันสิงห์บุรี4F22020-04-02 16:30:40
137710800โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพรหมบุรีสิงห์บุรี4F32021-07-01 12:31:34
137810801รพช.ท่าช้างสิงห์บุรี4F22020-04-03 15:01:29
137910802รพช.รพช.มโนรมย์ชัยนาท3F32020-04-09 08:50:28
138010803รพช.วัดสิงห์ชัยนาท3F22021-08-02 14:35:49
138110804โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสรรพยาชัยนาท3F32021-09-21 15:15:07
138210805โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสรรคบุรีชัยนาท3F22021-09-23 08:47:32
138310806โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหันคาชัยนาท3F22021-09-02 16:53:20
138410807รพช.แก่งคอยสระบุรี4F12021-02-10 13:53:25
138510808โรงพยาบาลหนองแคสระบุรี4F22020-04-02 11:58:22
138610809รพช.วิหารแดงสระบุรี4F32020-04-02 08:56:34
138710810รพช.โรงพยาบาลหนองแซงสระบุรี4F32019-08-29 14:44:25
138810811รพช.บ้านหมอสระบุรี4F32020-04-01 15:37:34
138910812รพ.ดอนพุดสระบุรี-1F32020-04-02 09:07:22
139010813รพช.หนองโดนสระบุรี4F32020-04-15 10:48:51
139110814โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสระบุรี4F22018-07-05 09:36:42
139210815โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลมวกเหล็กสระบุรี4F22021-09-14 18:12:30
139310816โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังม่วงสระบุรี4F32018-10-16 15:42:59
139410817โรงพยาบาลบ้านบึงชลบุรี6M22020-04-07 12:53:45
139510818โรงพยาบาลหนองใหญ่ชลบุรี6F22021-07-07 09:24:54
139610819โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางละมุงชลบุรี6S2020-04-27 15:00:51
139710820โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามชลบุรี6F22020-04-08 10:25:56
139810821โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพานทองชลบุรี6F22020-04-08 15:06:50
139910822โรงพยาบาลพนัสนิคมชลบุรี6M22020-04-23 15:14:11
140010823โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี6M22021-09-13 00:07:56
140110824โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรี6F22021-09-23 12:24:37
140210826โรงพยาบาลบ่อทองชลบุรี6F22020-04-13 10:55:23
140310827โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองระยอง6M12020-04-21 09:02:16
140410830โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังจันทร์ระยอง6F32021-09-23 15:22:37
140510831โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง6F22020-04-03 14:35:15
140610833โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา6F32021-02-01 11:09:35
140710834รพช.ขลุงจันทบุรี6F22020-04-01 08:00:51
140810835รพช.ท่าใหม่จันทบุรี6F22020-11-14 13:03:29
140910836รพช.เขาสุกิมจันทบุรี6F22021-04-13 08:25:39
141010837รพช.สองพี่น้องจันทบุรี6F22021-09-21 11:23:46
141110838โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนจันทบุรี6F22020-04-03 19:15:43
141210839โรงพยาบาลชุมชนมะขามจันทบุรี6S2021-05-24 23:52:57
141310840โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแหลมสิงห์จันทบุรี6F22020-04-10 08:30:32
141410841รพช.สอยดาวจันทบุรี6F12021-05-31 23:02:49
141510842รพช.แก่งหางแมวจันทบุรี6F32020-04-10 13:02:22
141610843รพช.นายายอามจันทบุรี6F12021-09-08 10:45:10
141710844รพช.เขาคิชฌกูฏจันทบุรี6F22020-04-01 15:31:43
141810845รพช.คลองใหญ่ตราด6F22021-06-29 13:27:11
141910846โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเขาสมิงตราด6F22021-07-13 14:41:47
142010847โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ่อไร่ตราด6F22020-04-15 11:20:27
142110848รพช.แหลมงอบตราด6F22020-04-21 11:14:11
142210849รพช.เกาะกูดตราด6F32021-08-18 13:04:31
142310850โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางคล้าฉะเชิงเทรา6F22020-04-13 08:34:21
142410851โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา6F12020-04-13 13:27:35
142510852โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางปะกงฉะเชิงเทรา6F12020-04-16 09:22:25
142610853โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา6F22020-04-08 14:35:16
142710854โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพนมสารคามฉะเชิงเทรา6M22021-07-19 10:43:56
142810855โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา6F12019-12-02 10:43:58
14291085610856 รพ.แปลงยาวฉะเชิงเทรา6F22020-04-01 11:44:53
143010857โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี6S2021-09-22 09:33:59
143110863รพช.ปากพลีนครนายก4F32020-01-20 10:19:57
143210864รพช.บ้านนานครนายก6F22020-01-03 12:11:48
143310865โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลองครักษ์นครนายก4F22020-03-23 11:50:41
143410866โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคลองหาดสระแก้ว6F22020-04-10 12:03:50
143510867โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตาพระยาสระแก้ว6F22020-02-14 13:57:07
143610869โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้ว6F22021-07-27 16:41:00
143710870โรงพยาบาลอรัญประเทศสระแก้ว6M12020-04-14 15:02:38
143810871โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลครบุรีนครราชสีมา9M22019-09-12 23:33:09
143910872รพช.เสิงสางนครราชสีมา9F22019-05-31 19:42:19
144010873โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคงนครราชสีมา9F22019-09-28 22:04:43
144110874โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมนครราชสีมา9F32019-11-15 16:01:06
144210875รพช.จักราชนครราชสีมา9F22019-12-03 21:14:47
144310876รพช.โชคชัยนครราชสีมา9M22019-06-02 16:56:13
144410877โรงพยาบาลด่านขุนทดนครราชสีมา9M22019-07-03 08:51:32
144510878รพช.โนนไทยนครราชสีมา9F22020-04-14 14:28:32
144610879โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโนนสูงนครราชสีมา9F22019-02-15 10:56:57
144710880โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลขามสะแกแสงนครราชสีมา9F22020-02-17 14:33:48
144810881รพช.บัวใหญ่นครราชสีมา9M22019-05-28 14:22:18
144910882โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประทายนครราชสีมา9F22019-06-22 11:59:04
145010883รพช.ปักธงชัยนครราชสีมา9F12020-03-28 15:26:17
145110884โรงพยาบาลพิมายนครราชสีมา9M22020-04-10 07:38:47
145210885โรงพยาบาลห้วยแถลงนครราชสีมา9S2019-10-07 13:44:15
145310886โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมพวงนครราชสีมา9F22019-05-03 16:02:53
145410887โรงพยาบาลสูงเนินนครราชสีมา9F22020-04-17 13:14:46
145510888รพช.ขามทะเลสอนครราชสีมา9F22020-04-03 15:52:39
145610889โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสีคิ้วนครราชสีมา9F12019-10-03 11:25:15
145710890รพท.ปากช่องนานานครราชสีมา9M12020-04-17 09:03:03
145810891โรงพยาบาลหนองบุญมากนครราชสีมา9F22020-04-08 17:41:57
145910892รพช.แก้งสนามนางนครราชสีมา9F22020-04-08 13:12:28
146010893โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโนนแดงนครราชสีมา9F32019-11-07 18:30:35
146110894โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังน้ำเขียวนครราชสีมา9F22020-02-14 13:37:35
146210895รพ.คูเมืองบุรีรัมย์9F12019-07-22 09:32:18
146310896โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกระสังบุรีรัมย์9F22019-06-04 16:47:28
146410897รพท.นางรองบุรีรัมย์9S2020-04-13 14:32:47
146510898รพช.โรงพยาบาลหนองกี่บุรีรัมย์9F22020-04-03 13:05:20
146610899รพช.ละหานทรายบุรีรัมย์9F12018-11-09 11:58:10
146710900โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลประโคนชัยบุรีรัมย์9M22020-04-03 13:18:01
146810901รพช.โรงพยาบาลบ้านกรวดบุรีรัมย์9F22019-06-06 09:43:00
146910902โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพุทไธสงบุรีรัมย์9F22020-04-22 16:29:34
147010904โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลลำปลายมาศบุรีรัมย์9M22019-11-01 16:14:32
147110905รพช.สตึกบุรีรัมย์9M22019-08-20 15:49:14
147210906โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปะคำบุรีรัมย์9F32019-06-04 13:14:57
147310907โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาโพธิ์บุรีรัมย์9F22020-04-13 16:15:41
147410908รพ.หนองหงส์บุรีรัมย์9F22020-04-10 21:30:23
147510909รพช.พลับพลาชัยบุรีรัมย์9F32020-04-10 11:25:44
147610910รพช.ห้วยราช หมู่ที่ 09บุรีรัมย์9F22020-03-18 13:33:59
147710911โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโนนสุวรรณบุรีรัมย์9F22019-10-10 09:48:29
147810912รพช.ชำนิบุรีรัมย์9F32020-04-10 14:10:37
147910913รพช.บ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์9F22020-04-10 15:57:06
148010914โรงพยาบาลโนนดินแดงบุรีรัมย์9S2020-03-29 09:17:06
148110915รพช.ชุมพลบุรีสุรินทร์9F32020-03-04 13:01:19
148210916รพช.ท่าตูมสุรินทร์9F12019-10-12 19:19:23
148310917โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจอมพระสุรินทร์9F22019-02-05 14:26:47
148410918รพท.ปราสาทสุรินทร์9M12019-08-14 04:32:26
148510919โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกาบเชิงสุรินทร์9F22019-11-20 21:01:22
148610920รพช.รัตนบุรีสุรินทร์9M22020-01-09 10:26:37
148710921รพช.สนมสุรินทร์9F22021-09-16 08:58:21
148810922รพช.ศีขรภูมิสุรินทร์9M22019-07-12 14:15:21
148910923รพช.สังขะสุรินทร์9M22018-04-11 13:54:54
149010924รพช.ลำดวนสุรินทร์9F22020-04-25 08:04:13
149110925รพช.สำโรงทาบสุรินทร์9F22019-03-06 16:07:43
149210926รพช.บัวเชดสุรินทร์9F32020-03-25 08:58:03
149310948โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาจะหลวยอุบลราชธานี10F32021-02-23 13:36:08
149410965โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วยโสธร10F22019-06-24 13:27:47
149510966โรงพยาบาลป่าติ้วยโสธร10F32021-08-26 14:57:37
149610967รพช.มหาชนะชัยยโสธร10F22020-01-08 09:14:23
149710968รพ.ค้อวังยโสธร10F32021-09-10 12:22:35
149810970รพ.บ้านเขว้าชัยภูมิ9F22020-04-13 16:27:11
149910971โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ชัยภูมิ9F22019-08-05 11:50:07
150010972รพช.โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ9F22020-04-13 10:56:18
150110973รพช.โรงพยาบาลหนองบัวแดงชัยภูมิ9M22019-06-05 11:44:24
150210974โรงพยาบาลจัตุรัสชัยภูมิ9F12019-12-26 11:23:38
150310975รพช.บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ9F22020-02-04 14:55:23
150410977โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเทพสถิตชัยภูมิ9F32020-12-29 08:32:53
150510978รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติชัยภูมิ9M12020-04-25 16:00:18
150610979รพช.บ้านแท่นชัยภูมิ9F22020-04-01 18:19:59
150710980รพช.แก้งคร้อชัยภูมิ9F12020-02-14 15:16:11
150810981โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคอนสารชัยภูมิ9F22020-04-13 09:36:51
150910982โรงพยาบาลภักดีชุมพลชัยภูมิ9F22019-10-01 16:13:47
151010983โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเนินสง่าชัยภูมิ9F32019-10-10 13:56:10
151110985โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชานุมานอำนาจเจริญ10F32021-09-23 15:05:08
151210986รพช.ปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ10F32020-02-28 15:07:29
151310987รพช.พนาอำนาจเจริญ10M12020-03-09 08:23:09
151410988รพช.เสนางคนิคมอำนาจเจริญ10F22020-04-18 16:47:41
151510989โรงพยาบาลหัวตะพานอำนาจเจริญ10F22021-09-09 19:26:40
151610990โรงพยาบาลลืออำนาจอำนาจเจริญ10F22021-03-30 14:03:05
151710991รพช.นากลางหนองบัวลำภู8F22020-04-23 14:16:57
151810992รพช.โนนสังหนองบัวลำภู8F22021-05-31 11:27:25
151910993รพช.โรงพยาบาลศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู8F12020-01-27 12:55:54
152010994โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู8F22020-04-07 22:07:09
152110995โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านฝางขอนแก่น7F22020-12-23 15:42:36
152210997รพช.รพ.หนองเรือขอนแก่น7F12020-01-14 13:21:28
152310998รพท.ชุมแพขอนแก่น7S2020-04-05 15:59:30
152410999โรงพยาบาลสีชมพูขอนแก่น7F22021-09-16 21:25:54
152511001โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอุบลรัตน์ขอนแก่น7F22020-04-07 10:30:00
152611002โรงพยาบาลบ้านไผ่ขอนแก่น7F12020-04-19 17:29:33
152711003โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเปือยน้อยขอนแก่น7F32020-03-06 08:45:42
152811004รพช.พล,ขอนแก่น7F32020-04-24 14:34:14
152911005รพช.แวงใหญ่ขอนแก่น7F22019-11-06 16:05:26
153011006โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแวงน้อยขอนแก่น7F22021-09-17 14:38:48
153111007โรงพยาบาลหนองสองห้องขอนแก่น7F22020-03-31 15:14:06
153211009โรงพยาบาลมัญจาคีรีขอนแก่น7F22020-04-23 10:09:22
153311010รพช.ชนบทขอนแก่น7F32020-04-06 14:23:24
153411011โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเขาสวนกวางขอนแก่น7F32021-01-22 15:00:52
153511012ร.พ.ภูผาม่านขอนแก่น7F22021-09-15 09:33:44
153611013รพช.กุดจับอุดรธานี8F22020-02-14 14:02:21
153711014รพช.หนองวัวซออุดรธานี8F22020-01-22 10:14:54
153811015โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกุมภวาปีอุดรธานี8S2020-04-21 13:56:37
153911016รพช.ห้วยเกิ้งอุดรธานี8F32020-04-03 09:54:56
154011017โรงพยาบาลชุมชน/รพช.โนนสะอาดอุดรธานี8F32021-07-09 13:24:04
154111018โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองหานอุดรธานี8M22020-04-10 15:16:33
154211019โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งฝนอุดรธานี8F22020-04-02 10:17:10
154311020รพช.ไชยวานอุดรธานี8F22020-01-07 09:46:06
154411021รพช.ศรีธาตุอุดรธานี8F22021-05-12 18:05:02
154511022รพช.โรงพยาบาลวังสามหมออุดรธานี8F22021-09-21 14:25:12
154611023โรงพยาบาลบ้านผืออุดรธานี8M22020-01-24 15:29:46
154711024โรงพยาบาลน้ำโสมอุดรธานี8F22021-03-01 08:33:42
154811025รพช.เพ็ญอุดรธานี8F12020-02-20 14:40:01
154911026รพช.สร้างคอมอุดรธานี8F22020-04-22 14:15:42
155011027โรงพยาบาลหนองแสงอุดรธานี8F22020-03-10 09:46:43
155111028รพช.นายูงอุดรธานี8F32019-11-14 10:31:09
155211029รพช.พิบูลย์รักษ์อุดรธานี8F32018-08-07 09:06:32
155311030โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาด้วงเลย8F22020-04-16 08:55:26
155411031โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเชียงคานเลย8M12020-04-09 14:55:20
155511032โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากชมเลย8F22020-03-02 13:59:34
155611033รพช.นาแห้วเลย8F32020-04-14 09:25:04
155711034โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภูเรือเลย8F22020-03-05 20:47:48
155811035โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่าลี่เลย8F22020-04-24 16:28:34
155911036โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังสะพุงเลย8M22021-09-01 09:02:23
156011037โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภูกระดึงเลย8F22020-04-07 13:21:19
156111038รพช.ภูหลวงเลย8F22021-06-08 20:24:06
156211039รพช.โรงพยาบาลผาขาวเลย8F32020-04-10 14:12:57
156311040รพท.บึงกาฬบึงกาฬ8S2020-04-23 09:22:48
156411041รพช.รพช.พรเจริญบึงกาฬ8F32020-02-18 16:36:07
156511042รพช.โพนพิสัย(รพ.)หนองคาย8M22021-02-23 10:23:03
156611043โรงพยาบาลโซ่พิสัยบึงกาฬ8F22021-05-03 14:50:39
156711044รพช.ศรีเชียงใหม่หนองคาย8F22020-04-21 11:58:27
156811045รพช.โรงพยาบาลสังคมหนองคาย8F22020-04-27 14:36:07
156911046โรงพยาบาลเซกาบึงกาฬ8M22020-04-04 16:13:39
157011047โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากคาดบึงกาฬ8F22020-04-09 08:48:53
157111048รพช.บึงโขงหลงบึงกาฬ8F32021-03-08 09:32:16
157211049โรงพยาบาลศรีวิไลบึงกาฬ8F32020-02-13 18:06:51
157311050รพช.บุ่งคล้าบึงกาฬ8F32021-09-23 13:57:08
157411051โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแกดำมหาสารคาม7F32020-04-14 09:10:12
157511052โรงพยาบาลโกสุมพิสัยมหาสารคาม7F12020-04-27 08:33:42
157611053โรงพยาบาลกันทรวิชัยมหาสารคาม7F22021-01-04 13:28:39
157711054โรงพยาบาลเชียงยืนมหาสารคาม7F22021-06-21 11:19:57
157811055โรงพยาบาลชุมชนบรบือมหาสารคาม7M22020-04-24 10:42:49
157911056รพ.นาเชือกมหาสารคาม7F32020-04-23 10:38:46
158011057โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม7F12019-10-21 13:09:18
158111058โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวาปีปทุมมหาสารคาม7F22020-04-14 10:22:24
158211059โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาดูนมหาสารคาม7F32020-04-10 10:30:41
158311060โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลยางสีสุราชมหาสารคาม7F32021-09-23 07:46:55
158411061รพช.เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด7M22021-09-08 16:30:07
158511062โรงพยาบาลปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด7F32021-09-01 13:08:30
158611063รพช.โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด7F22020-04-17 14:13:59
158711064รพช.ธวัชบุรีร้อยเอ็ด7F32021-09-14 09:03:48
158811065โรงพยาบาลพนมไพรร้อยเอ็ด7F22020-04-01 08:43:49
158911066โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโพนทองร้อยเอ็ด7M22020-04-26 07:44:59
159011067โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด7F22020-04-22 10:09:09
159111068รพช.หนองพอกร้อยเอ็ด7F22021-09-03 15:35:48
159211069โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเสลภูมิร้อยเอ็ด7M22021-09-02 18:09:01
159311070โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด7M22021-03-05 09:11:21
159411071รพช.เมืองสรวงร้อยเอ็ด7F22021-09-01 09:14:38
159511072รพช.โพนทรายร้อยเอ็ด7F32021-09-03 09:30:39
159611073โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอาจสามารถร้อยเอ็ด7F32021-09-01 10:32:21
159711074รพช.เมยวดีร้อยเอ็ด7F22020-04-04 18:44:03
159811075โรงพยาบาลศรีสมเด็จร้อยเอ็ด7F22020-02-05 14:28:31
159911076รพ.จังหารร้อยเอ็ด7F22020-04-23 11:39:38
160011080โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเขาวงกาฬสินธุ์7F22018-09-20 15:01:17
160111083โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสหัสขันธ์กาฬสินธุ์7F32018-10-03 15:33:37
160211084รพ.คำม่วงกาฬสินธุ์7F22019-11-27 11:53:03
160311089โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกุสุมาลย์สกลนคร8F22021-07-09 11:40:40
160411090รพช.กุดบากสกลนคร8F22019-09-16 17:12:13
160511091รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโรสกลนคร8F12020-04-08 15:01:17
160611092รพช.พังโคนสกลนคร8F12021-02-16 15:58:21
160711093รพช.โรงพยาบาลวาริชภูมิสกลนคร8F22020-04-27 09:11:09
160811094โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนิคมน้ำอูนสกลนคร8F32020-04-08 14:35:03
160911095โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวานรนิวาสสกลนคร8M12020-04-17 11:03:25
161011096โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคำตากล้าสกลนคร8F22020-04-20 09:34:26
161111097รพช.บ้านม่วงสกลนคร8F22020-12-18 14:03:36
161211098รพช.อากาศอำนวยสกลนคร8F22020-02-03 14:14:33
161311099โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่องดาวสกลนคร8F22020-03-10 11:37:18
161411100รพช.เต่างอยสกลนคร8F22020-04-15 11:19:01
161511101โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณสกลนคร8F22020-03-11 20:30:20
161611102รพช.เจริญศิลป์สกลนคร8F22020-04-09 16:06:33
161711103รพช.โพนนาแก้วสกลนคร8F22020-04-08 10:29:51
161811104รพช.ปลาปากนครพนม8F22021-09-12 08:37:47
161911105โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่าอุเทนนครพนม8F22021-06-22 10:48:33
162011106โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านแพงนครพนม8F22019-02-26 16:07:53
162111107รพช.นาทมนครพนม8F32020-04-20 10:38:10
162211108รพช.เรณูนครนครพนม8F22020-04-01 22:29:23
162311109โรงพยาบาลนาแกนครพนม8F22020-12-07 08:54:12
162411110โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศรีสงครามนครพนม8F12020-04-20 11:18:36
162511111โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาหว้านครพนม8F22020-04-24 13:19:23
162611112โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโพนสวรรค์นครพนม8F22021-06-30 09:34:47
162711113รพช.นิคมคำสร้อยมุกดาหาร10F32016-12-21 14:06:23
162811116รพช.คำชะอีมุกดาหาร10F32020-04-09 12:39:56
162911119รพท.จอมทองเชียงใหม่1M12019-12-19 14:56:16
163011120โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเชียงใหม่1F22020-02-14 11:54:48
163111121รพช.เชียงดาวเชียงใหม่1F22021-09-13 11:44:11
163211122โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลดอยสะเก็ดเชียงใหม่1F22020-01-02 18:14:45
163311123โรงพยาบาลแม่แตงเชียงใหม่1F22020-03-04 09:20:48
163411124โรงพยาบาลสะเมิงเชียงใหม่1F32021-03-31 10:05:08
163511125โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลฝางเชียงใหม่1M12020-04-13 14:32:43
163611126รพช.แม่อายเชียงใหม่1F22019-08-27 14:56:42
163711127โรงพยาบาลพร้าวเชียงใหม่1F22019-10-03 04:50:54
163811128โรงพยาบาลสันป่าตองเชียงใหม่1M22021-09-03 09:25:45
163911129โรงพยาบาลสันกำแพงเชียงใหม่1F22020-04-08 08:18:40
164011131โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหางดงเชียงใหม่1F22020-04-13 16:08:16
164111132โรงพยาบาลฮอดเชียงใหม่1F22020-03-31 23:48:46
164211133โรงพยาบาลดอยเต่าเชียงใหม่1F32016-12-09 14:40:44
164311134โรงพยาบาลอมก๋อยเชียงใหม่1F22020-04-03 16:18:02
164411135โรงพยาบาลสารภีเชียงใหม่1F22020-04-20 10:53:04
164511137รพช.ไชยปราการเชียงใหม่1F22019-10-20 16:43:45
164611138โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแม่วางเชียงใหม่1F22021-09-20 16:10:38
164711140รพ.แม่ทาลำพูน1F22020-01-24 09:47:40
164811141โรงพยาบาลบ้านโฮ่งลำพูน1F32020-04-15 08:47:55
164911142โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลลี้ลำพูน1F22021-09-20 08:46:32
165011143รพช.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างลำพูน1F22020-04-02 10:53:37
165111144โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลป่าซางลำพูน1F22021-06-30 10:08:29
165211145โรงพยาบาลบ้านธิลำพูน1F22020-03-31 08:23:36
165311146โรงพยาบาลแม่เมาะลำปาง1F22020-04-25 15:42:50
165411147โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเกาะคาลำปาง1M22020-04-25 14:47:13
165511148โรงพยาบาลเสริมงามลำปาง1F22020-04-20 08:50:35
165611149โรงพยาบาลงาวลำปาง1F22020-04-23 11:02:57
165711150โรงพยาบาลแจ้ห่มลำปาง1F22020-04-22 14:34:35
165811151โรงพยาบาลวังเหนือลำปาง1F32020-04-22 10:11:11
165911152โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเถินลำปาง1M22020-04-22 09:17:21
166011153โรงพยาบาลแม่พริกลำปาง1F32020-04-22 13:22:18
166111154โรงพยาบาลแม่ทะลำปาง1F22020-04-24 13:28:39
166211155โรงพยาบาลสบปราบลำปาง1F22020-04-24 08:16:24
166311156รพช.ห้างฉัตรลำปาง1F32021-03-04 14:06:31
166411157โรงพยาบาลเมืองปานลำปาง1F22020-04-27 13:55:43
166511158โรงพยาบาลตรอนอุตรดิตถ์2F22021-06-04 14:22:13
166611159โรงพยาบาลท่าปลาอุตรดิตถ์2F22019-08-26 11:09:35
166711160โรงพยาบาลน้ำปาดอุตรดิตถ์2F32020-04-01 10:55:53
166811161โรงพยาบาลฟากท่าอุตรดิตถ์2F22019-11-20 10:33:06
166911162โรงพยาบาลบ้านโคกอุตรดิตถ์2F32020-04-27 12:28:50
167011163โรงพยาบาลพิชัยอุตรดิตถ์2F22021-03-08 13:59:23
167111164โรงพยาบาลลับแลอุตรดิตถ์2F22021-09-09 21:32:27
167211165โรงพยาบาลทองแสนขันอุตรดิตถ์2F22019-03-06 10:24:02
167311166โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลร้องกวางแพร่1F22020-04-09 13:32:21
167411167โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลลองแพร่1F22020-04-13 10:06:15
167511169โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสูงเม่นแพร่1F22021-09-20 09:08:22
167611170โรงพยาบาลสองแพร่1F22020-04-23 16:25:36
167711171โรงพยาบาลวังชิ้นแพร่1F32020-04-08 16:33:06
167811172โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองม่วงไข่แพร่1F32021-03-15 16:01:33
167911173โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลแม่จริมน่าน1F32020-12-30 13:51:26
168011174โรงพยาบาลบ้านหลวงน่าน1F22020-04-01 11:34:28
168111175โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาน้อยน่าน1F32020-04-01 10:29:29
168211176โรงพยาบาลท่าวังผาน่าน1F22020-08-03 13:49:49
168311177รพช.เวียงสาน่าน1F22021-08-03 16:18:19
168411178โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งช้างน่าน1F32021-09-14 13:33:56
168511179โรงพยาบาลเชียงกลางน่าน1F32021-09-17 14:23:01
168611180โรงพยาบาลนาหมื่นน่าน1F22020-04-02 15:12:55
168711181โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสันติสุขน่าน1F32020-09-18 15:32:43
168811182รพช.บ่อเกลือน่าน1F22021-09-16 08:59:31
168911183โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสองแควน่าน1F22020-04-02 14:27:13
169011184โรงพยาบาลจุนพะเยา1F32021-09-08 14:59:49
169111185โรงพยาบาลเชียงม่วนพะเยา1F22019-10-15 09:37:29
169211186โรงพยาบาลดอกคำใต้พะเยา1F22020-04-01 16:42:21
169311187โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปงพะเยา1F22021-05-17 10:51:21
169411188โรงพยาบาลแม่ใจพะเยา1F22020-04-01 15:34:23
169511189โรงพยาบาลเทิงเชียงราย1F22020-04-07 09:37:59
169611190โรงพยาบาลพานเชียงราย1F12020-04-11 16:19:23
169711191รพช.ป่าแดดเชียงราย1F22020-04-06 11:18:27
169811192รพช.แม่จันเชียงราย1M22020-04-01 16:00:23
169911193โรงพยาบาลเชียงแสนเชียงราย1F22021-09-22 15:19:43
170011194โรงพยาบาลแม่สายเชียงราย1M22020-04-01 12:42:50
170111195รพช.แม่สรวยเชียงราย1F22020-04-08 15:33:30
170211196โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าเชียงราย1F22019-04-04 10:59:19
170311197โรงพยาบาลพญาเม็งรายเชียงราย1F22020-04-27 11:02:43
170411198โรงพยาบาลเวียงแก่นเชียงราย1F22021-09-20 19:21:14
170511199โรงพยาบาลขุนตาลเชียงราย1F22019-07-04 14:07:57
170611200โรงพยาบาลชุมชนแม่ฟ้าหลวงเชียงราย1F22020-04-19 12:08:40
170711201โรงพยาบาลชุมชนแม่ลาวเชียงราย1F32020-03-19 13:56:35
170811202รพช.โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเชียงราย1F32020-04-07 12:11:11
170911203รพช.ขุนยวมแม่ฮ่องสอน1F32021-07-01 11:22:09
171011204รพช.รพช.ปายแม่ฮ่องสอน1F22020-04-01 12:47:52
171111205รพช.โรงพยาบาลแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน1M22020-04-01 11:09:44
171211206โรงพยาบาลแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน1F22020-04-01 09:49:13
171311207โรงพยาบาลชุมชนสบเมยแม่ฮ่องสอน1F22020-04-01 13:14:53
171411208โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน1F22020-03-25 14:26:38
171511209โรงพยาบาลโกรกพระนครสวรรค์3F22020-04-09 16:05:12
171611211โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองบัวนครสวรรค์3F22017-01-18 10:17:11
171711212รพช.บรรพตพิสัยนครสวรรค์3F12020-04-08 16:43:52
171811213รพ.ช.โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวนครสวรรค์3F22019-11-22 11:05:26
171911214โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตาคลีนครสวรรค์3M22021-08-06 18:28:52
172011215รพช.ท่าตะโกนครสวรรค์3F12020-04-24 09:09:55
172111216รพช.โรงพยาบาลไพศาลีนครสวรรค์3F22019-11-18 15:22:16
172211219รพช.ตากฟ้านครสวรรค์3F22020-04-13 15:44:21
172311221รพช.ทัพทันอุทัยธานี3F22020-04-08 15:55:00
172411222รพช.สว่างอารมณ์อุทัยธานี3F22020-04-08 12:13:00
172511223โรงพยาบาลหนองฉางอุทัยธานี3F12020-04-09 12:06:10
172611224รพช.หนองขาหย่างอุทัยธานี3S2020-04-07 09:26:11
172711225รพช.บ้านไร่อุทัยธานี3F22020-04-17 12:49:53
172811226โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลลานสักอุทัยธานี3F22019-11-14 09:51:29
172911227รพช.ห้วยคตอุทัยธานี3F32020-04-08 20:25:09
173011228โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลกำแพงเพชร3F32020-04-27 08:27:47
173111229โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลไทรงามกำแพงเพชร3F32020-04-09 13:24:29
173211230รพช.โรงพยาบาลคลองลานกำแพงเพชร3F22020-04-27 09:51:03
173311231รพช.ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร3M22021-08-26 13:09:09
173411232โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคลองขลุงกำแพงเพชร3F12020-04-01 15:39:39
173511233โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพรานกระต่ายกำแพงเพชร3F22020-04-02 16:38:35
173611234โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลลานกระบือกำแพงเพชร3F22020-04-01 08:48:14
173711235โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทรายทองวัฒนากำแพงเพชร3F32021-09-20 15:41:45
173811236รพช.ปางศิลาทองกำแพงเพชร3F22020-04-03 10:24:57
173911238โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านตากตาก2F22021-09-01 11:50:14
174011239รพช.สามเงาตาก2F32020-04-10 15:45:41
174111244โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยสุโขทัย2F22021-07-01 12:56:15
174211245โรงพยาบาลชุมชนคีรีมาศสุโขทัย2F32020-04-05 10:17:50
174311246โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศสุโขทัย2F22021-03-10 11:17:48
174411247รพช.ศรีสัชนาลัยสุโขทัย2F22019-06-18 09:00:26
174511248โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสวรรคโลกสุโขทัย2M22020-11-03 14:01:33
174611249โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศรีนครสุโขทัย2F22020-04-08 10:42:43
174711250โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย2F22020-04-20 14:39:42
174811251รพ.ชาติตระการพิษณุโลก2F22020-01-23 14:07:41
174911252รพช.บางระกำพิษณุโลก2F22021-07-02 14:18:52
175011253โรงพยาบาลบางกระทุ่มพิษณุโลก2F32019-04-05 09:26:50
175111254รพช.พรหมพิรามพิษณุโลก2F32019-04-01 15:40:08
175211255โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ์พิษณุโลก2F22019-11-01 14:29:37
175311256โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังทองพิษณุโลก2F12019-10-31 11:00:34
175411257โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเนินมะปรางพิษณุโลก2F32019-09-03 10:19:28
175511258โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังทรายพูนพิจิตร3F32020-04-23 13:18:34
175611259รพชโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างพิจิตร3F22020-04-24 13:18:27
175711260โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางมูลนากพิจิตร3M22020-04-09 09:03:53
175811261รพช.โพทะเลพิจิตร3F22020-04-08 12:08:26
175911262รพช.สามง่ามพิจิตร3F22020-04-17 12:40:25
176011263โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทับคล้อพิจิตร3F32020-02-07 13:19:10
176111264โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชนแดนเพชรบูรณ์2F22021-09-18 12:02:41
176211266รพช.โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์2M22018-11-19 09:08:36
176311267โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศรีเทพเพชรบูรณ์2F22021-01-21 15:06:32
176411268โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองไผ่เพชรบูรณ์2F12021-09-06 15:50:58
176511269โรงพยาบาลบึงสามพันเพชรบูรณ์2F12021-09-06 17:15:00
176611270โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลน้ำหนาวเพชรบูรณ์2F32021-09-22 15:44:51
176711271โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลวังโป่งเพชรบูรณ์2F32020-04-03 09:51:07
176811272รพช.เขาค้อเพชรบูรณ์2F32021-08-09 08:20:28
176911273รพช.สวนผึ้งราชบุรี5F22020-02-21 08:57:20
177011275รพช.โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนราชบุรี5F22020-04-22 11:54:34
177111276โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากท่อราชบุรี5F22020-04-20 13:33:25
177211277โรงพยาบาลวัดเพลงราชบุรี5F22020-04-13 18:45:23
177311278รพช.ไทรโยคกาญจนบุรี5F22020-03-05 16:12:53
177411279โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรี5F32020-04-09 13:30:15
177511280รพช.รพ.บ่อพลอยกาญจนบุรี5F22020-04-09 10:01:14
177611281รพช.ท่ากระดานกาญจนบุรี5F32020-04-26 10:07:39
177711282รพช.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19กาญจนบุรี5M22020-04-10 09:29:00
177811283โรงพยาบาลทองผาภูมิกาญจนบุรี5M22020-04-07 15:44:24
177911284รพช.สังขละบุรีกาญจนบุรี5F32020-04-10 08:35:02
178011285รพช.โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรี5F22020-04-27 13:41:07
178111286โรงพยาบาลชุมชนเลาขวัญกาญจนบุรี5F22020-04-09 15:00:16
178211287โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี5F32018-11-22 15:17:57
178311288โรงพยาบาลสถานพระบารมีกาญจนบุรี5F22020-04-10 15:47:15
178411289โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี5F12020-04-07 20:41:21
178511290โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลด่านช้างสุพรรณบุรี5F12020-04-10 10:14:30
178611291โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางปลาม้าสุพรรณบุรี5F22021-09-13 19:39:24
178711292โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศรีประจันต์สุพรรณบุรี5F22021-09-03 15:07:21
178811293โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลดอนเจดีย์สุพรรณบุรี5F22020-04-07 10:06:54
178911294โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสามชุกสุพรรณบุรี5F22020-04-03 14:13:28
179011295โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอู่ทองสุพรรณบุรี5M22020-04-13 11:48:55
179111296โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี5F22019-04-01 17:28:40
179211297โรงพยาบาลกำแพงแสนนครปฐม5F12020-01-07 08:08:12
179311298โรงพยาบาลนครชัยศรีนครปฐม5F22020-04-10 14:39:56
179411299โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลห้วยพลูนครปฐม5F22021-09-01 14:40:56
179511300โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลดอนตูมนครปฐม5F22020-04-02 11:19:35
179611301โรงพยาบาลบางเลนนครปฐม5F12020-04-02 13:36:50
179711302โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสามพรานนครปฐม5M22020-04-09 08:34:19
179811303รพช.พุทธมณฑลนครปฐม5F22020-04-21 13:39:23
179911307โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอัมพวาสมุทรสงคราม5F32019-11-13 12:02:21
180011308รพช.เขาย้อยเพชรบุรี5F22020-04-24 09:05:37
180111309โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี5F32020-03-05 11:51:43
180211310โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชะอำเพชรบุรี5M22021-04-08 12:11:45
180311311โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลท่ายางเพชรบุรี5F12020-04-15 11:13:14
180411312รพช.บ้านลาดเพชรบุรี5F22020-04-23 09:33:21
180511313โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านแหลมเพชรบุรี5F22020-04-24 09:49:59
180611316โรงพยาบาลทับสะแกประจวบคีรีขันธ์5F22020-04-08 11:11:08
180711317โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์5M22020-04-13 15:12:38
180811318โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์5F22021-09-19 12:03:39
180911319โรงพยาบาลปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์5F22019-12-06 10:29:24
181011322โรงพยาบาลพรหมคีรีนครศรีธรรมราช11F32021-05-05 10:10:09
181111324รพช.ลานสกานครศรีธรรมราช11F22020-04-10 09:07:03
181211325รพร.ฉวางนครศรีธรรมราช11M22020-04-15 14:37:19
181311326โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพิปูนนครศรีธรรมราช11F32020-04-14 14:18:43
181411327โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช11F22020-04-08 09:34:07
181511328รพช.ชะอวดนครศรีธรรมราช11F22020-04-20 12:03:43
181611329โรงพยาบาลท่าศาลานครศรีธรรมราช11M22019-07-08 10:39:02
181711330โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งสงนครศรีธรรมราช11M12021-09-01 15:25:37
181811331โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาบอนนครศรีธรรมราช11F32020-04-14 13:47:25
181911332โรงพยาบาลทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช11F12020-04-23 11:07:08
182011333โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากพนังนครศรีธรรมราช11M22020-04-07 15:38:06
182111334โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช11F22021-09-09 21:06:29
182211335รพท.สิชลนครศรีธรรมราช11S2021-09-02 15:56:04
182311336รพช.ขนอมนครศรีธรรมราช11F22020-04-08 15:24:38
182411337โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหัวไทรนครศรีธรรมราช11F22020-04-13 08:31:45
182511338โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางขันนครศรีธรรมราช11F32021-09-04 09:13:59
182611339โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช11F32021-09-06 11:42:11
182711341โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเกาะลันตากระบี่11F32020-02-26 09:51:45
182811342โรงพยาบาลคลองท่อมกระบี่11F22021-08-20 11:14:47
182911345รพช.ลำทับกระบี่11F32021-09-21 14:32:26
183011347โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์พังงา11F32020-04-01 13:04:09
183111353โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทับปุดพังงา11F22021-06-07 11:22:16
183211356โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลถลางภูเก็ต11F22019-07-03 10:22:29
183311357รพช.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี11M22020-04-23 14:28:54
183411358รพช.ดอนสักสุราษฎร์ธานี11F22020-04-02 15:20:39
183511359โรงพยาบาลเกาะพงันสุราษฎร์ธานี11F32020-03-10 10:02:18
183611360รพช.โรงพยาบาลไชยาสุราษฎร์ธานี11M22020-02-13 14:35:05
183711361รพช.โรงพยาบาลท่าชนะสุราษฎร์ธานี11F32020-04-06 16:38:07
183811362โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี11F22020-04-13 13:41:08
183911363โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี11F32020-01-06 14:20:50
184011364รพช.โรงพยาบาลพนมสุราษฎร์ธานี11F22020-12-01 11:36:11
184111365โรงพยาบาลท่าฉางสุราษฎร์ธานี11F22020-04-21 09:11:42
184211366โรงพยาบาลบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี11M22021-01-15 09:41:52
184311367รพช.โรงพยาบาลบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี11F22020-01-02 10:12:23
184411368โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเคียนซาสุราษฎร์ธานี11F32020-04-07 10:18:58
184511369รพช.พระแสงสุราษฎร์ธานี11F32020-04-03 13:18:00
184611370โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพุนพินสุราษฎร์ธานี11F22020-04-14 09:13:33
184711371โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชัยบุรีสุราษฎร์ธานี11F32020-04-14 15:03:57
184811375โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรชุมพร11F32020-03-27 08:39:49
184911376โรงพยาบาลท่าแซะชุมพร11F22020-04-03 15:23:33
185011377รพช.ปะทิวชุมพร11F22020-04-02 13:14:38
185111378รพช.มาบอำมฤตชุมพร11F32018-10-03 09:18:49
185211379โรงพยาบาลหลังสวนชุมพร11F12021-04-01 23:11:52
185311380โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนชุมพร11F32021-09-23 07:56:04
185411381รพช.ละแมชุมพร11F22021-09-02 15:32:02
185511382โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพะโต๊ะชุมพร11F32020-04-01 17:25:16
185611383รพช.สวีชุมพร11F22019-10-02 11:18:27
185711385โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งตะโกชุมพร11F32020-04-11 10:32:38
185811386โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสทิงพระสงขลา12F22021-04-16 12:59:09
185911388รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวีสงขลา12M22020-04-08 19:28:15
186011390รพช.เทพาสงขลา12F22021-07-06 22:10:04
186111391รพช.สะบ้าย้อยสงขลา12F32019-10-09 08:48:53
186211392รพช.ระโนดสงขลา12F12020-04-03 09:36:38
186311393รพช.กระแสสินธุ์สงขลา12F22021-09-10 07:56:50
186411394โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลรัตภูมิสงขลา12F22020-04-09 14:03:30
186511395รพช.สะเดาสงขลา12F32020-04-08 09:44:24
186611396รพช.นาหม่อมสงขลา12F32020-04-09 16:02:08
186711397โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลควนเนียงสงขลา12F32021-09-01 10:05:27
186811398รพชโรงพยาบาลปาดังเบซาร์สงขลา12F22021-09-10 14:31:15
186911399โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบางกล่ำสงขลา12F22020-04-03 11:34:24
187011400รพช.โรงพยาบาลสิงหนครสงขลา12F22020-04-22 15:06:12
187111401โรงพยาบาลชุมชนรพช.คลองหอยโข่งสงขลา12F22021-09-09 14:16:31
187211403รพช.ควนกาหลงสตูล12F22019-10-03 11:53:32
187311405โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลละงูสตูล12F22019-11-23 11:49:48
187411406รพช.ทุ่งหว้าสตูล12F22020-04-09 14:04:48
187511407รพช.กันตังตรัง12F22020-01-09 21:01:27
187611408รพช.โรงพยาบาลย่านตาขาวตรัง-1F22020-04-02 14:38:31
187711409รพช.ปะเหลียนตรัง12F22018-11-14 08:41:16
187811410รพช.สิเกาตรัง12F22020-04-02 13:19:15
187911411รพช.ห้วยยอดตรัง12M22019-10-09 14:32:54
188011412รพช.วังวิเศษตรัง12F22019-12-02 14:30:25
188111413โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลนาโยงตรัง12F22019-06-18 13:50:50
188211414โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกงหราพัทลุง12F32021-09-09 10:46:28
188311416โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตะโหมดพัทลุง12F12020-04-14 13:54:11
188411417โรงพยาบาลควนขนุนพัทลุง12F12019-04-11 15:15:48
188511418โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูนพัทลุง12F22021-09-01 15:31:29
188611420โรงพยาบาลป่าบอนพัทลุง12F22021-02-24 14:26:12
188711423โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโคกโพธิ์ปัตตานี12M22020-03-19 14:12:28
188811424รพช.หนองจิกปัตตานี12F32021-08-27 09:18:58
188911425รพช.ปะนาเระปัตตานี12F32020-04-04 11:54:08
189011426รพช.มายอปัตตานี12F32020-04-02 18:40:40
189111427โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งยางแดงปัตตานี12F32019-12-19 10:15:50
189211428รพช.ไม้แก่นปัตตานี12F32021-09-08 11:19:15
189311430รพช.ยะรังปัตตานี12F22021-07-12 10:13:04
189411431โรงพยาบาลชุมชนแม่ลานปัตตานี12F32020-04-27 08:53:05
189511432รพช.บันนังสตายะลา12F22020-08-28 20:45:47
189611433โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลธารโตยะลา12F32021-08-26 09:17:14
189711434รพช.รามันยะลา12F12019-09-27 14:33:14
189811435รพช.ตากใบนราธิวาส12F22020-04-03 09:29:05
189911436โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบาเจาะนราธิวาส12F22021-01-05 14:18:58
190011437โรงพยาบาลระแงะนราธิวาส12F12019-04-03 09:46:28
190111438โรงพยาบาลรือเสาะนราธิวาส11S2019-11-12 14:02:57
190211439รพช.ศรีสาครนราธิวาส12F32021-04-28 09:38:41
190311440รพช.แว้งนราธิวาส12F32021-07-22 15:34:10
190411441โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสุคิรินนราธิวาส12F32021-04-06 23:47:49
190511442รพช.รพช.สุไหงปาดีนราธิวาส12F32020-04-17 13:56:17
190611444โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทายโสธร10F12020-04-15 09:56:24
190711446โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอุดรธานี8F12020-04-02 08:50:52
190811447รพร.ด่านซ้ายเลย8F22020-04-15 11:17:58
190911448โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อหนองคาย8M22020-04-24 09:10:43
191011450รพร.สว่างแดนดินสกลนคร8M12021-05-05 15:44:45
191111451รพร.ธาตุพนมนครพนม8M22021-06-28 15:52:43
191211452รพร.เด่นชัยแพร่1F22020-04-10 09:44:11
191311453โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวน่าน1M22020-04-22 14:14:18
19141145507-โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลก2M22020-03-31 08:27:37
191511456รพร.ตะพานหินพิจิตร3F12020-01-26 23:37:24
191611457โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเพชรบูรณ์2F22021-07-05 08:24:27
191711458โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงราชบุรี5F12020-03-26 10:06:22
191811459โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระสุราษฎร์ธานี11M22019-09-05 14:59:41
191911460รพร.สายบุรีปัตตานี12M22020-04-27 09:20:12
192011461รพร.ยะหายะลา12F12020-04-08 09:36:09
192111464รพ.กะพ้อปัตตานี12F32020-04-08 13:33:10
192211486โรงพยาบาล นอก สธ.โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีชลบุรี6F32019-07-18 10:22:48
192311487โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ชลบุรี6F32020-04-15 15:21:53
192411505โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราสกลนคร8F32021-09-12 15:14:21
192511513โรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินครสวรรค์3F22020-04-08 14:08:00
192611520โรงพยาบาล นอก สธ.โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี5M12020-01-24 10:01:39
192711525โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ชุมพร11S2019-09-19 14:52:05
192811529โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารปัตตานี12F22019-11-15 16:02:12
192911570โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไทรพิจิตร3P2020-04-06 11:56:36
193011573สอ.ต.เขาเจ็ดลูก บ้านเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 01พิจิตร3P2020-03-04 11:02:17
193111602โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปีนครราชสีมา9F22019-06-27 09:57:07
193211608รพช.ลำทะเมนชัยนครราชสีมา9F22019-09-18 08:52:08
193311619โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์9F32019-06-04 10:44:09
193411625โรงพยาบาลรพช.เฉลิมพระเกียรติน่าน1F32020-04-11 14:27:34
193511631โรงพยาบาลวชิรบารมีพิจิตร3M12020-04-08 12:20:27
193611654โรงพยาบาลวิภาวดีสุราษฎร์ธานี11F32021-07-06 17:08:52
193711660โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช11F22020-04-09 14:39:17
193811724รพ.สต.บ้านนครเนื่องเขต ม.17ฉะเชิงเทรา6P2017-01-16 16:21:15
193911748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผงมหาสารคาม7P2018-03-27 13:25:05
194011946รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์2F22020-04-03 16:04:14
194112000โรงพยาบาลหริภุญชัยฯลำพูน1F22017-06-01 11:15:32
194212273โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น7F32020-04-21 11:26:41
194312283โรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปาง1A2019-12-17 14:26:12
194412286โรงพยาบาล นอก สป.สธ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีราชบุรี5F22020-02-26 10:34:18
194512287สถานพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช11F32017-05-11 15:23:45
194612418หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานีอุดรธานี8P2018-10-31 15:22:57
194712442สถานพยาบาลศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุชลบุรี6S2020-03-09 16:18:19
194813747โรงพยาบาลราชสาส์นฉะเชิงเทรา6F22020-04-01 10:57:56
194913806โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลกาบังยะลา12F22021-09-19 11:12:52
195013812สอ.ท้ายบ้านสมุทรปราการ6P2019-09-23 13:46:50
195113816รพช.เกาะช้างตราด6F32021-08-16 15:16:37
195213817รพช.เขาฉกรรจ์สระแก้ว6F32020-04-22 14:58:51
195313818รพช.จะแนะนราธิวาส12F22020-01-13 11:08:58
195413819รพช.หลวงพ่อเปิ่นนครปฐม5F32019-10-25 09:14:34
195513826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงนครราชสีมา9P2019-03-08 11:02:33
195613828สอ.โนนสมบูรณ์ บ้านราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 06นครราชสีมา9P2019-11-18 13:45:37
195713830สอ.ด่านจาก บ้านตะกร้อ หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2019-12-06 11:33:57
195813831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่นครราชสีมา9P2019-01-09 11:12:45
195913832สอ.ตลาดไทร บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 01นครราชสีมา9P2018-11-14 14:43:56
196013833รพ.สต.หนองแวง หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2020-09-01 10:32:21
196113834สอ.บึงอ้อ บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 03นครราชสีมา9P2020-03-26 15:37:04
196213835สอ.วังหมี บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 05นครราชสีมา9P2020-04-24 13:36:06
196313836โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำบุรีรัมย์9P2017-01-23 10:24:07
196413839โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจงบุรีรัมย์9P2017-08-04 10:39:50
196513850สอ.นาหนองไผ่ บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 03สุรินทร์9P2019-04-30 14:32:56
196613885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกวิไล ตำบลสามัคคียโสธร10P2018-08-16 14:04:57
196713891สอ.ลือ บ้านลือ หมู่ที่ 13อำนาจเจริญ10P2017-02-09 11:31:40
196813930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสวรรค์เลย8P2017-07-24 10:31:12
196913932สอ.รพสต.บ้านดอนปอ ตำบลหนองเข็งบึงกาฬ8P2017-04-07 13:53:57
197013934สอ.รพสต.บ้านต้าย ตำบลนากั้งบึงกาฬ8P2020-01-30 10:51:43
197113935สอ.บุ่งคล้า บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 01บึงกาฬ8P2018-06-22 14:14:48
197213936สอ.แวงน่าง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14มหาสารคาม7P2017-09-12 09:51:49
197313937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่งมหาสารคาม7P2018-03-30 16:07:35
197413938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์มหาสารคาม7P2020-01-08 14:08:51
197513940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลามหาสารคาม7P2020-03-11 09:40:04
197613941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมืองมหาสารคาม7P2017-08-08 13:07:09
197714009รพ.สต.บ้านแก่งหลวงแพร่1F22020-04-07 15:02:17
197814012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัวน่าน1P2018-09-11 12:03:12
197914015สอ.ดงพญา บ้านสะปัน หมู่ที่ 04น่าน1P2017-10-04 14:25:33
198014016สอ.บ้านสะจุก 07 ต.ขุนน่านน่าน1P2018-07-24 15:48:38
198114017สถานีอนามัยแม่กา บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 02พะเยา1P2020-04-01 14:41:21
198214028สถานีอนามัยนาปู่ป้อม บ้านน้ำฮูผาเสื่อ หมู่ที่ 04แม่ฮ่องสอน1P2018-09-17 15:35:13
198314054สอ.นครเดิฐ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 01สุโขทัย2P2017-12-14 12:50:18
198414062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาวพิจิตร3P2020-04-03 10:37:29
198514063รพ.สต.ไผ่หลวงพิจิตร3P2018-05-02 13:30:30
198614064สอ.สากเหล็ก บ้านถ้ำคะนอง หมู่ที่ 04พิจิตร3P2020-02-26 13:26:31
198714065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรดพิจิตร3P2019-08-06 14:38:58
198814100โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเหลียนตรัง12P2017-07-25 14:52:43
198914132โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลซำสูงขอนแก่น7F22020-03-09 08:56:36
199014133รพช.โรงพยาบาลเอราวัณเลย8F32020-02-18 12:00:47
199114135โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบึงสามัคคีกำแพงเพชร3F22020-04-02 11:07:10
199214136รพช.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี5F32020-04-23 13:38:40
199314138รพช.ท่าโรงช้างสุราษฎร์ธานี11S2020-04-02 09:15:14
199414139รพช.รัษฎาตรัง12F32018-12-26 19:29:18
199514194สถานพยาบาลศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด สงขลาสงขลา12F12019-10-09 14:47:59
199614195สถานพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีปัตตานี12A2020-04-16 14:51:55
199714249สอ.หนองหว้า บ้านคืมมะอุ หมู่ที ่03นครราชสีมา9P2018-08-20 10:39:04
199814352โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งป่าติ้วเลย8P2018-09-10 11:01:03
199914353โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรประเสริฐเลย8P2017-07-20 14:15:39
200014356โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ่างคำเลย8P2017-07-19 09:30:20
200114377โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลางน่าน1P2019-02-26 14:04:47
200214428ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามมหาสารคาม7P2018-06-13 15:02:29
200314430ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนมนครพนม8P2017-05-11 09:19:26
200414437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยาพะเยา1P2020-04-04 11:57:15
200514663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12ยะลา12M12021-02-16 10:58:20
200614690ศู่นย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง7นครราชสีมา9P2019-03-12 12:10:42
200714693ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานครราชสีมา9P2020-04-16 09:54:32
200814697ศู่นย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง13นครราชสีมา9P2020-01-21 10:26:13
200914699หนองโบสถ์ หมู่ที่ 08 สอ.ต.นครราชสีมา9P2020-04-03 09:18:57
201014829ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒นครราชสีมา9P2021-09-08 10:57:03
201114834ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเลนครราชสีมา9P2019-03-08 10:54:49
201214835ศูนย์บริการสาศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 วัดป่าสาละวันนครราชสีมา9A2017-10-10 11:44:21
201314836ศูนย์บริการสาธารณสศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 3 วัดบูรณ์นครราชสีมา9P2019-06-26 11:21:28
201414867รพ.สต.บ้านห้วยผักชี บ้านหนองปากง่าม หมู่ที่ 23นครปฐม5P2019-02-06 10:25:16
201514870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระเทียมนครปฐม5P2018-10-03 15:56:08
201614916โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่เชียงใหม่1M12017-02-02 17:03:27
201714923โรงพยาบาล นอก สป.สธ.ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานีปทุมธานี4A2020-04-07 16:54:44
201815010โรงพยาบาลเจาะไอร้องนราธิวาส12F22020-04-09 13:13:25
201915012โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรเชียงราย1F22020-04-01 13:43:36
202015048ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาสมุทรปราการ6P2017-01-09 11:32:30
202115060ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวนครราชสีมา9P2019-11-15 10:32:20
202215223โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามใหญ่ ตำบลเมืองไผ่บุรีรัมย์9P2018-01-14 15:10:53
202315224โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลดอนกอกบุรีรัมย์9P2017-08-29 10:49:30
202421323โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโรสกลนคร8F22020-04-14 14:58:12
202521350รพ.สต.ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอมระยอง6P2021-09-17 10:48:04
202621351ศูนย์บริการสาธารณสุขเกาะกกระยอง6P2020-04-13 09:06:51
202721352รพ.สต.ศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่าระยอง6P2020-04-09 15:19:50
202821353รพ.สต.ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวนระยอง6P2020-04-13 16:10:12
202921356รพช.โรงพยาบาลสระใครหนองคาย8F32020-02-17 13:37:32
203021771โรงพยาบาล นอก สธ.โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช11F32018-06-12 15:55:43
203121948โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษากาญจนบุรี5F32020-04-10 10:15:32
203222143PCUศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพลนครราชสีมา9P2019-07-17 13:16:56
203322302รพก.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสุรินทร์9F22020-01-10 16:04:30
203422456รพช.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานครราชสีมา9F22020-04-07 10:46:45
203522734รพช.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษาระยอง6F32021-09-22 12:30:41
203622953โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม7F22019-12-18 22:19:31
203723034ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ6P2021-03-15 12:48:58
203823065รพ.สต.ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหินระยอง6P2020-04-15 09:09:09
203923221ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจีนประชาสโมสรฉะเชิงเทรา6P2017-12-13 14:51:32
204023367รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษาหนองบัวลำภู8F22020-03-05 08:08:30
204123429โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย1F32018-06-01 15:42:35
204223565ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์แพทย์บ้านส่องนางใยมหาสารคาม7P2017-07-14 13:21:56
204323578รพช.โรงพยาบาลแคนดงบุรีรัมย์9F32019-04-17 23:46:05
204423755ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรงพิจิตร3P2020-04-23 16:21:50
204523771รพช.โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษานราธิวาส12F32017-04-19 09:05:06
204623806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา (แม่ต๋ำ)พะเยา1P2020-03-31 16:58:37
204723839โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมา9S2020-02-07 16:18:41
204823915สอ.สิทธิชัยวิศาล หมู่ที่ 16นครปฐม5P2018-02-08 10:30:08
204923916ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนองค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม5P2018-02-14 02:39:02
205023945โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้งสมุทรปราการ6P2018-04-05 11:12:10
205123951รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานีอุดรธานี8M22020-04-14 11:35:57
205223962โรงพยาบาลนิคมพัฒนาระยอง6F32019-07-10 13:37:47
205323963คลินิกคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสมุทรปราการ6P2017-08-02 22:51:00
205424022ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา1P2017-12-08 11:47:15
205524027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษาสมุทรปราการ6P2017-01-30 15:22:09
205624411ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนเจริญราษฎร์สมุทรปราการ6P2017-09-25 13:27:42
205724412ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์สุขภาพชุมชนกัลปพฤกษ์สมุทรปราการ6P2017-12-27 16:13:13
205824642คลินิกหมอครอบครัวประปานครราชสีมา9P2019-01-29 14:03:36
205924650โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์แพทย์ชุมชน กกต.ร้อยเอ็ด7P2018-02-05 11:20:11
206024664รพ.สต.ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่งระยอง6P2021-08-06 16:20:16
206124673โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)พัทลุง12F32021-08-22 16:10:25
206224689รพชกรงปินังยะลา12F22020-04-02 14:48:00
206324692โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา9F32020-02-06 09:50:50
206424702ศูนย์บริการสาธารณสุขนครทองสมุทรปราการ6P2019-10-04 14:26:44
206524704โรงพยาบาลชุมชนกุดรังมหาสารคาม7F32020-11-24 15:26:48
206624956โรงพยาบาลเวียงหนองล่องลำพูน1F32021-09-22 14:07:33
206725017โรงพยาบาลภูเพียงน่าน1F32020-04-02 09:43:45
206825058รพช.กู่แก้วอุดรธานี8F32018-10-16 10:27:49
206925059รพช.โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี8F32017-01-11 15:25:53
207027443โรงพยาบาลวังเจ้าตาก2F32020-04-07 11:05:29
207127839รพช.โรงพยาบาลบัวลายนครราชสีมา9F32020-04-13 10:17:59
207227840รพช.สีดานครราชสีมา9F32020-04-20 09:51:31
207327841โรงพยาบาลเทพารักษ์นครราชสีมา9F32019-06-01 20:46:56
207427842โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์สุรินทร์9F32019-06-11 13:45:59
207527843รพ.ศรีณรงค์สุรินทร์9F32019-04-05 16:02:41
207627844รพช.โนนนารายณ์สุรินทร์9F32019-06-24 17:28:03
207727974โรงพยาบาลหนองมะโมงชัยนาท3F32020-04-08 12:55:51
207827975โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเนินขามชัยนาท3F32020-04-13 14:15:52
207927978โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสากเหล็กพิจิตร3F32020-08-25 15:24:26
208027979โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบึงนารางพิจิตร3F32020-04-26 08:55:14
208127980โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลดงเจริญพิจิตร3F32020-04-09 10:47:13
208227988โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด7F32020-04-02 11:50:30
208327989โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเชียงขวัญร้อยเอ็ด7F32020-04-24 13:41:34
208427990โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองฮีร้อยเอ็ด7F32020-04-02 15:55:10
208528006โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเกาะจันทร์ชลบุรี6F32020-04-09 10:42:47
208628010รพช.โกสัมพีนครกำแพงเพชร3F32021-09-06 18:55:33
208728020โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลบ้านด่านบุรีรัมย์9F32021-02-01 13:09:35
208828778โรงพยาบาลโพธิ์ตากหนองคาย8F32020-03-16 09:51:29
208928785โรงพยาบาลบางเสาธงสมุทรปราการ6F32020-04-03 11:35:12
209028786รพช.มะนังสตูล11F32020-04-09 12:57:12
209128790โรงพยาบาลดอนจานกาฬสินธุ์7F32016-12-15 12:25:23
209228811โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเฝ้าไร่หนองคาย8F32020-04-14 15:26:07
209328815โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลรัตนวาปีหนองคาย8F32020-03-19 09:26:45
209428817โรงพยาบาลชุมชนหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตรัง12F32020-02-24 11:14:53
209528823โรงพยาบาลโรงพยาบาลดอยหลวงเชียงราย1F32020-04-24 09:27:25
209628843โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชื่นชมมหาสารคาม7F32021-09-21 13:23:47
209728849โรงพยาบาลวังสมบูรณ์สระแก้ว6F32021-09-16 11:38:03
209828858โรงพยาบาลบ้านคาราชบุรี5F32020-02-20 16:21:02
209928861โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองหินเลย8F32021-04-27 11:33:50
210028875รพช.รพ.บางบัวทอง2นนทบุรี4F32020-04-02 09:20:33
210131327โรงพยาบาลคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา6F32020-04-24 16:08:25
210240491โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช11F32020-04-08 13:50:33
210340492โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นครศรีธรรมราช11F32021-05-02 17:17:34
210440742โรงพยาบาลนบพิตำนครศรีธรรมราช11F32020-04-22 10:43:05
210540743รพช.พระพรหมนครศรีธรรมราช11F32020-11-13 12:04:49
210640745โรงพยาบาลภูกามยาวพะเยา1F32021-07-08 10:03:38
210740840รพช.วังยางนครพนม8F32020-04-22 15:46:55
210841092โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจานพัฒนานครราชสีมา9P2020-01-15 14:37:08
210977508ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกหมอครอบครัวปฐมนครนครปฐม5P2018-09-22 20:25:04
211077561คลินิกหมอครอบครัวศสม.กรุงศรีนอกสุรินทร์9P2018-08-20 16:54:59
211177649โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหนองนาคำขอนแก่น7F32021-09-16 08:46:23
211277650โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเวียงเก่าขอนแก่น7F32021-09-18 21:42:14
211377652โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลโนนศิลาขอนแก่น7F32021-09-16 09:39:10
211477680ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะเหลียนตรัง12P2018-06-19 10:23:31
211577704ศสม.เซกาบึงกาฬ8P2017-09-18 11:15:05
211677706ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบึงกาฬบึงกาฬ8P2018-03-30 11:27:58
211777714สอ.ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมืองนครพนม8P2017-05-11 09:38:37
211877735ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.77735 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชากังราวกำแพงเพชร3P2017-06-29 11:20:38
211977741ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมางพะเยา1P2019-02-28 09:00:38
212077776ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลบ้านหมี่ลพบุรี4P2017-02-06 11:33:31
212199749ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.โซ่พิสัยบึงกาฬ8P2019-10-25 11:32:46
212299900ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ขามทะเลสอนครราชสีมา9F22017-09-14 23:19:27
212399942ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบึงโขงหลงบึงกาฬ8P2020-02-25 11:16:15