Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการไปอบรม/ประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง

 
ช่วงวันที่ -      |      

  เพิ่มบันทึกการไปอบรม/ประชุม
       

19
ก.ค
อบรมพัฒนาเครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนและนักสันติวิธี ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.ค
อบรมติดตามผลงานอนามัยวัยทำงาน
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
ประชุมวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางระบบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
ประชุมสัมนาแนวทางการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและติดตามความคืบหน้าค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียน
ห้องประชุมเอราวัณภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่· 12 ก.ค 2562 - 14 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ก.ค
ประชุมเพื่อจัดทำรายงานการใช้ยาปฏิชีวนะจากคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)
็กองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข· 8 ก.ค 2562 - 9 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
5
ก.ค
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 ก.ค 2562 - 9 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.ค
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ก.ค
ประชุมวางแผนออกแบบแปลนตามคำขอการก่อสร้างอาคารบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 3 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ก.ค
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ก.ค
ประชุมโครงการ การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมโรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ก.ค 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
มิ.ย.
ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบ รู้ทัน...กันหักซ้ำ
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มิ.ย.
ประชุมปฐมนิเทศโครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBT)
ห้องราชาวดี ๒ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มิ.ย.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยแนวคิดการสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มิ.ย.
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
มิ.ย.
ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 25 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
มิ.ย.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒
ห้องหนองหารธารา ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ข้างห้องกลุ่มการพยาบาล) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มิ.ย.
ประชุมปฏิบัติการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มิ.ย.
ประชุมเพื่อลดปัญหามารดาตาย
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มิ.ย.
ประชุมโครงการ Update Palliative Care เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
มิ.ย.
ประชุมการพัฒนาการดูแล Palliative Care จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มิ.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มิ.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มิ.ย.
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรังในกลุ่มวัยทำงานและนำเสนอผลงาน
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 17 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
มิ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 14 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
มิ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 14 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
มิ.ย.
ประชุมการจักทำแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมอินทนิล (อาคารเก่าชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
มิ.ย.
ประชุมแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
มิ.ย.
Best practice sharing to improve of quality of Asthma & COPD management
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี· 10 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก น.ส.มนเทียน ศรีริพันธ์
10
มิ.ย.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือด
ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ดรงพยาบาลสมเด็จรพะยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 10 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
มิ.ย.
ประชุมBest practice sharing to improve quality of Asthma&COPD management
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี· 10 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
มิ.ย.
ประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม· 7 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
มิ.ย.
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาขาพัฒนาการเด็ก จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มิ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเตล อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 มิ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
พ.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 31 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
พ.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 31 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
พ.ค.
ประชุมชี้แจงการดำเนินการเก็บข้อมูลแม่วัยรุ่น
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 30 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
พ.ค.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 29 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
พ.ค.
ประชุมแกนนำครอบครัวปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 28 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ค.
ประชุมหัวหน้าห้องคลอดเพื่อลดปัญหามารดาตาย
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ค.
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาลและชุมชน
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
พ.ค.
ประชุมนำเสนอผลงานเครือข่ายการพัมนาคุณภาพการพยาบาลโซน ๔
· 21 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 10 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
พ.ค.
ประชุมการคัดเลือกผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
พ.ค.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 16 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
พ.ค.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร· 14 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
พ.ค.
ประชุมTrauma mortality & Morbidity Conference and Inter-hospital Conference
ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ข้างห้อง X-ray) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 14 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ดีดูแลคลินิกผู้สูงอายุ
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 13 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ค.
ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานหน่วยแพพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 13 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ค.
ประชุมแจ้งโอนเงินงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 13 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
พ.ค.
ประชุมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมยาสูบและสุรา
ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข อ.เมือง จ.สกลนคร· 10 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
พ.ค.
ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้องและทีมพัฒนาระบบ Smart Hospital จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
พ.ค.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๒ รุ่นที่ ๓
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ชั้น ๒· 3 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
พ.ค.
ประชุมรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศ โครงการหัวใจสัญจรสูู่เครือข่าย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 2 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
พ.ค.
ประชุมคณะทำงานคัดกรองมะเร็งเต้านม
ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 2 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
พ.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลระยะกลางในผู้สูงอายุ
ห้องประชุมโรงแรมพีซีแกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร· 1 พ.ค. 2562 - 3 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
พ.ค.
ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้องและทีมพัฒนาระบบ Smart Hospital จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ตึกใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 1 พ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
ม.ย.
ประชุมมาตรฐานการพยาบาลการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อสำหรับ รพ.สต.ติดดาว
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 29 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
ม.ย.
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุนโปรแกรม R๘-IBMS ระดับจังหวัด อำเภอ
ห้องประชุมชั้น ๒ ข้างสระว่ายน้ำ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 29 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ม.ย.
อบรมการบันทึกข้อมูล R๕๐๖ Dashboard ในงานสุขภาพจิต(การฆ่าตัวตาย)
ห้องอินทนิล ชั้น ๒(ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ม.ย. 2562 - 26 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ม.ย.
ประชุมการวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตาย และแนวทางการป้องกันและช่วยเลือก
ห้องหนองหารธารา ชั้น ๒ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ม.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ตามโครงการการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
ห้องประชุมของโรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร· 23 ม.ย. 2562 - 24 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ม.ย.
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดทำงานวิจัยและ R๒R ของบุคลากรงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ห้องพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ม.ย.
อบรมการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ในการสอบสวนเชิงลึกการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน รุ่นที่ ๒
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ม.ย.
ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ม.ย.
ขอรับสนับสนุนหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
ม.ย.
ประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ ตึกเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
ม.ย.
ประชุมการศึกษาปัญหาการตกเลือดหลังคลอดและวางแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตกเลือด
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ม.ย.
ประชุมพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ม.ย.
ประชุมการนิเทศทางคลินิกสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ม.ย.
ประชุมคณะกรรมการCFOจังหวัดสกลนครและเครือข่ายCFOระดับอำเภอ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ม.ย.
ประชุมซักซ้อมการรายงานโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไวรัสตับอักเสบ
ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ตึกใหม่ ชั้น ๒) อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ม.ย.
ประชุมการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ
ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ม.ย.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒ การดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ม.ย.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน เขตสุขภาพจิตที่ ๘
โรมแรมไอโฮเท็ล อ.เมือง จ.นครพนม· 2 ม.ย. 2562 - 3 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ม.ย.
ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลและระบบแพทย์ฉุกเฉินในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษก
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ม.ย.
อบรมวิทยากรโครงการเด็กไทยสมองดี ไอคิว อีคิวสูง เริ่มที่พัฒนาการสูงวัย
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 2 ม.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
มี.ค.
ประชุม Advance Care Planning Conference
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กรุงเทพมหานคร· 28 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
มี.ค.
การบริหารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร
สถาบันราชภัฏสกลนคร· 27 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก นางจิราพร สุวรรณไตร
27
มี.ค.
อบรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนตามมาตรฐานสากล
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 27 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
มี.ค.
Treatment of persons living with Multidrug-Resistant HIV and PMTCT
ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง ๒ โรงแรมเซนทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี· 25 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
มี.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ห้องประชุมภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
มี.ค.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บขั้นสูง CUP สว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธชาด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
มี.ค.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
มี.ค.
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 18 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
มี.ค.
อบรมการดูแลภาวะวิกฤตทางจิตใจ (MCATT) ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
มี.ค.
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และงานประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16
อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี· 6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
1
มี.ค.
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด/อำเภอ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 1 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมตามโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนต่างชาติและการค้ามนุษย์
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมชื่นรวิวรรณ ชั้น ๔ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย· 28 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
ก.พ.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 27 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.พ.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบคิว (Smart hospital)
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 26 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.พ.
ประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๕
ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.พ.
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดสกลนคร
ห้องอินทนิล ชั้นนน ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.พ.
ประชุมวิชาการโครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาด้านจุลชีพ โรงพยาบาลสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร· 22 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.พ.
ประชุมการบูรณาการบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
ประชุมปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการประเมินและรับรองมาตรฐานการพยาบาลจากกองการพยาบาล
ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
ประชุมวิชาการการให้ความรู้ระบบ Fast track และการแปลผลคลื่นหัวใจในผู้ป่วย
ห้องประชุมพุทธชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.พ.
การแข่งขันกีฬา สกลนครมิลค์คัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
ประชุุมจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.พ.
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบลริการลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด
ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 15 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน