Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการไปอบรม/ประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง

 
ช่วงวันที่ -      |      

  เพิ่มบันทึกการไปอบรม/ประชุม
       

11
มี.ค.
อบรมการดูแลภาวะวิกฤตทางจิตใจ (MCATT) ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
มี.ค.
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารการเงินการคลัง(CFO) ระดับจังหวัด/อำเภอ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 1 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมตามโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนต่างชาติและการค้ามนุษย์
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมชื่นรวิวรรณ ชั้น ๔ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย· 28 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
ก.พ.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 27 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.พ.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบคิว (Smart hospital)
ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 26 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.พ.
ประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๕
ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.พ.
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี จังหวัดสกลนคร
ห้องอินทนิล ชั้นนน ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.พ.
ประชุมวิชาการโครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาด้านจุลชีพ โรงพยาบาลสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร· 22 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.พ.
ประชุมการบูรณาการบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
ประชุมปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการประเมินและรับรองมาตรฐานการพยาบาลจากกองการพยาบาล
ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
ประชุมวิชาการการให้ความรู้ระบบ Fast track และการแปลผลคลื่นหัวใจในผู้ป่วย
ห้องประชุมพุทธชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.พ.
การแข่งขันกีฬา สกลนครมิลค์คัพ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
ประชุุมจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.พ.
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบลริการลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด
ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 15 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ก.พ.
เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร· 14 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ก.พ.
ประชุมวิชาการสัญจรในโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย
ห้องประชุมภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ก.พ.
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
รพร.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 14 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.พ.
การอบระยะสั้นประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร· 12 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.พ.
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครลวงจรและระบบการส่งต่อ
ห้องพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ก.พ.
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดี ไม่มีโรค
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.พ.
ประชุมเชิิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการดูแลต่อเนื่อง
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
ก.พ.
ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร· 1 ก.พ. 2562 - 3 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
ม.ค.
ประชุมคณะทำงานคณะที่ ๒ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ห้องประชุมหนองหารธารา ชั้น ๒ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 31 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
ม.ค.
พัฒนาคุณภาพรังสีวินิจฉัยการแพทย์
โรงแรมเชียงคานแกรนด์ จ.เลย· 31 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นายซุนชัย ศรีไชย
30
ม.ค.
อบรม โครงการสร้างเสริมความสุขให้บุคลากรด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร· 30 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
ม.ค.
ประชุมการแจ้งนโยบายการดำเนินงานประกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 29 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ม.ค.
ประชุมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู· 28 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ม.ค.
ประชุมคณะกรรมการสาขาส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอินทนิล (อาคารหลังเก่า) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ม.ค.
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
ม.ค.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)
ห้องประชุมอินทนิล อาคารเก่า ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร· 27 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ม.ค.
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 62
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 25 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นางสาวทิพย์สุดา พิมพ์มะสอน
24
ม.ค.
ประชุมพัมนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ม.ค.
แนวทางการเบิกชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบ Fee Schedule
ห้องประชุมชั้น ๖ โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ม.ค.
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
หอประชุมมหาวิชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ม.ค.

· 22 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ม.ค.
ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชะเบียน(MRA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ม.ค.
แนวทางเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 22 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ม.ค.
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ม.ค.
อบรมปฏิบัติการสัญจรการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมSepsisเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ม.ค.
Trauma mortality & Morbidity Conference and Inter-hospital Conference
ห้องประชุมลานคำหอม อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด ชั้น 3 โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ม.ค.
ประชุม Service Plan ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมลานคำหอม (ชั้น ๓) อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ม.ค.
ประชุมพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R๕๐๖ Dashboard เขตสุขภาพที่ ๘
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ม.ค.
ประชุมพิจารณาปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบ 2562
ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์
ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง(lntermediate Care) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒๐
ห้องประชุมหนองหารธารา ชั้น ๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 25 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพการดูแลต่อเนื่องและการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ· 25 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ธ.ค.
ประชุมทางไกล (video Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในเทศกาลปีใหม่
· 21 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ธ.ค.
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 20 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร
ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ธ.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี· 19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในปีงบ ๒๕๖๒
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร· 18 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ธ.ค.
โครงการตรวจวินิจฉัยยืนยันผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก ในเขตสุขภาพที่ ๘
· 17 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ธ.ค.
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สารสนเทศทางการพยาบาลในการเก็บตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คุณภาพ
ห้องประชุมอินทนิล (ชั้น ๒ ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ธ.ค.
รับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ธ.ค.
ประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามคำสั่งการนายกรัฐมนตรี
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ธ.ค.
อบรมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สารสนเทศทางการพยาบาล
ห้องประชุมกาสะลอง (ชั้น ๒ ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ธ.ค.
The importance of ABC (ADL,Behavior,Cognitive)
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
พ.ย.
แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ สุรา
ห้องประชุมสโมสรนายทหารมณฑลทหารบก ที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร· 29 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
พ.ย.
เตรียมความพร้อมในการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ชั้น ๒ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 28 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ย.
ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 24 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
พ.ย.
คณะกรรมการบริหารจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสกลนคร
ห้องหนองหารหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 23 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
พ.ย.
คณะกรรมการบริหารจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสกลนคร
ห้องหนองหารหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 23 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
พ.ย.
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี· 20 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
พ.ย.
ประชุมชี้แจงหน่วยบริการและพัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียนประจำปี ๒๕๖๒
· 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ย.
ประชุม Case Conference Near missed ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ห้องอภิวัฒนนพร ตึกคลอด โรงพยาบาลสกลนคร· 13 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ย.
ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเตล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 13 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
พ.ย.
ประชุมรับการเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 9 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
พ.ย.
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบ 62
ห้องปรชุมทองกวาว ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 5 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ต.ค.
ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
ห้องประชุมการบรู ชั้น ๔ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อุดรธานี· 26 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ต.ค.
ประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 24 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ต.ค.
ประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 24 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ต.ค.
ประชุม Easy Asthma and COPD Clinic Best practice sharing to improve quality of Asthma&COPD management
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี· 24 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ต.ค.
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 และการประชุมสามัญประจำปี 2561
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี· 22 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ต.ค.
ประชุมการเทิดพระเกีรติวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)
สนามมิ่งเมือง บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ (สมเด็จย่าฯ สระพังทอง) จ.สกลนคร· 19 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ต.ค.
อบรมการฟื้นฟูวิชาการการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี· 16 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ต.ค.
ชี้แจงแนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
ห้องประชุมอินทนิล (อาคารหลังเก่า) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 10 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ต.ค.
Bright Heart Forum ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี· 8 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ต.ค.
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์
ห้องประชุม conference ที่ 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเบญจกิติ (โรงพยาบาลยาสูบ) กรุงเทพมหานคร· 7 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
5
ต.ค.
การทำทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสกลนคร· 5 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ต.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น· 3 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.ย.
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศาลาประชาคม บ้านดงหม้อทอง ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง· 28 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ รอบที่ ๒
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมการสรุปผลงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 26 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.ย.
ประชุมการบริหารจัดการโรควัณโรคแบบครบวงจร CUP เมืองสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ย.
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูเขตอำเภอเมืองสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ย.
ระบบยาสัญจร 2561
โรงแมเซนทารา จ.อุดรธานี· 24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
21
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู· 21 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.ย.
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมหนองหารธารา กลุ่มการพยาบาล ชั้น ๒ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.ย.
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมปาร์มมาลีบีช รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง· 17 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.ย.
อบรมการใช้ยาปรุงผู้ป่วยเฉพาะราย
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร · 15 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก น.ส.ประกายรัตน์ กาลสุข
14
ก.ย.
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
โรงแรมสกลแกรน์ดพาเลช อ.เมือง จ.สกลนคร· 14 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ก.ย.
อบรมการพัฒนาระบบเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร· 7 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ย.
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการส่งข้อมูลประกันสังคมในเครือข่ายประกันสังคม
ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ย.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และรับฟังความเห็นต่อเกณฑ์การพัฒนาและรับรองคุณภาพงานแพทย์แผนไทย (TTM HA)
ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเชียรรังสิต จ.ปทุมธานี· 6 ก.ย. 2561 - 8 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
2
ก.ย.
การพัฒนาและจัดระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพเดียวกัน ตามบริบทของหน่วยฟอกเลือดในระดับต่างๆ
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น· 2 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน