Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการไปอบรม/ประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง

 
ช่วงวันที่ -      |      

  เพิ่มบันทึกการไปอบรม/ประชุม
       

22
ม.ย.
ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ห้องประชุมสำนักธรรมนูญสุขภาพ (ห้องร้องเรียน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ม.ย. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ม.ย.
ประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจังหวัดสกลนคร
ห้องอาจาโร ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ม.ย. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ม.ย.
ขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เวชภัณฑ์ยาและรถพยาบาลฉุกเฉิน ASL
เฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 7 ม.ย. 2564· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
มี.ค.
อบรมสัมมนาหมอยา สมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอวาริชภูมิ
· 30 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก พรสุดา ผาจันทร์ยอ
29
มี.ค.
ประชุมเชิงปกิบัติการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในศูนย์จัดเก็บรายได้
ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร· 29 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
มี.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพคลินิกวัยรุ่น
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
มี.ค.
ประชุมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)
โรงพยาบาลบ้านแพง อ.เมือง จ.นครพนม· 26 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มี.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรง เขตสุขภาพที่ ๘
โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม· 24 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มี.ค.
ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายในโครงการหัวใจสัญจร เพื่อให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ รุ่นที่ ๒
ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 24 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 7 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
มี.ค.
ประชุมกำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยเรียน วัยรุ่น จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
มี.ค.
อบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขตระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 22 มี.ค. 2564 - 23 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
มี.ค.
ประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ รอบที่๑/๒๕๖๔ โครงการติดตามประเมินผลงานตามนโยบายกระทรวงสาธาณสุข
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
มี.ค.
อบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี· 18 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มี.ค.
ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๒๑ HA National Forum ผ่านระบบ Online
· 17 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
มี.ค.
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๔
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 16 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
มี.ค.
อบรมชี้แจงแนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย HPV DAN Testing
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
มี.ค.
อบรมการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ดานสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
มี.ค.
ประชุมการพัฒนาระบบให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี· 15 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
มี.ค.
อบรมตามโครงการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
มี.ค.
ประชุมการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แบบย่อ(Brief counseling)
ห้องราชาวดี ๑ ชั้น ๖ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
มี.ค.
อบรมขอความอนุเคราะห์หน่วยเคลื่อนที่บริการทางการแพทย์ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ
ณ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) สาขาสกลนคร ต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 10 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 8 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
มี.ค.
อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร· 9 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มี.ค.
ประชุมคณะทำงานห้องคลอดของโรงพยาบาล ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ห้องประชุมอินทนิล ตึกเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
มี.ค.
ประชุมสนับสนุนวิทยากร ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
ห้องประชุมบริหารตึกอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม· 3 มี.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.พ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น ๒ ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
อบรมขอความอนุเคราะห์วิทยากร ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
อบรมการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 18 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.พ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
ศูนย์ประชุมสุมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี· 15 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก น.ส.ประกายรัตน์ กาลสุข
8
ก.พ.
อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทำรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ก.พ. 2564 - 9 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.พ.
ประชุมปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลโปรแกรมโรงพยาบาลบ้านม่วง สาขาPalliative Care
ห้องประชุมบึงกาฬบรุ ชั้น ๕ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบึงกาฬ จ.บึงกาฬ· 4 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.พ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ(EIA)
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ก.พ. 2564· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ม.ค.
ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานกัญชาทางการแพทย์
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 19 ม.ค. 2564· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก พรสุดา ผาจันทร์ยอ
26
ธ.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online ในเขตสุขภาพที่ ๘ อุดรธานี
ห้องประชุมภาสกร ชั้น ๓ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 26 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ธ.ค.
ประชุมวิชาการ Healthy Lung Forum บริการทางการแพทย์ ปกติวิถีใหม่ รับมือโควิด-๑๙
ณ โรงแรม Fortune River View Hotel อ.เมือง จ.นครพนม· 17 ธ.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ธ.ค.
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DA Test
ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น ๒ ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ธ.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ธ.ค.
ประชุมพัฒนาระบบบริการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ธ.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ธ.ค.
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรประชุมการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน Palliative Care
ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย· 4 ธ.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
พ.ย.
Bridging the GAP: From Clinical Trials to Clinical Practice in Severe asthma
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.อุดรธานี· 27 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก น.ส.มนเทียน ศรีริพันธ์
27
พ.ย.
ประชุมวิชาการ TAC สัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง Bridging the GAP From clinical Trials to Clinical Practice in Severe asthma
โรงแรมประจักษ์ตรา อ.เมือง จ.อุดรธานี· 27 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ย.
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คลินิกบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาบุหรี่และสุรา
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 13 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
พ.ย.
ขอสนุบสนุนวิทยากรงาน Palliative care เพื่อการพัฒนางานและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 11 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
พ.ย.
ประชุมพัฒนาศักยภาพเรื่องการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 10 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
พ.ย.
ประชุมชี้แจงการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมธนกร ๑ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 10 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
พ.ย.
ประชุมขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฯตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 พ.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ต.ค.
ประชุมเตรียมการในการรับเสด็จฯ
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 30 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ต.ค.
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 22 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ต.ค.
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริเวณลานรวมน้ำใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 9 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ต.ค.
ประชุมวิชาการสมคมพยาบาลโรคไต ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง Nursing Management for Renal care base on knowledge & Education
โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร· 16 ต.ค. 2563 - 19 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ต.ค.
ขอความร่วมมือสนับสนุน หน่วยปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์ยาพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ALS
หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ต.ค. 2563 - 20 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 28 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ต.ค.
อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 14 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ต.ค.
ประชุมเตรียมแผนการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องประชุมราชพฤกษ์ (อาคารใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
ต.ค.
โครงการพัฒนาเครือข่าย Spirometry ประจำปี 2564
โรงแรมไอโฮเท็ล จ.นครพนม· 5 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก น.ส.มนเทียน ศรีริพันธ์
5
ต.ค.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพพยาบาล เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมสุธัมโม ชั้น ๗ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 5 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
ต.ค.
อบรมการพัฒนาเครือข่าย Spirometry เขตสุขภาพที่ ๘
โรงแรมไอโฮเท็ล อ.เมือง จ.นครพนม· 5 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ต.ค.
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามงานระบบบริการสุขภาพสาขาธาลัสซีเมียเขาสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ต.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ก.ย.
อบรมขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 30 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ก.ย.
ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรการจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม เพื่อนิเทศ/ติดตาม/ประเมินการ ดำเนินงาน Service Plan สาขา Palliative Care
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 30 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
ก.ย.
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสกลนครปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 29 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.ย.
ประชุมวิชาการประจำปี สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 25 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมโกพลรัตน์ ๑ โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ก.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดทำ Web service ระดับพื้นที่ ๗ จังหวัด
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 22 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.ย.
อบรมการขับเคลื่อนกัญชาทางแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.ย.
ประชุมการจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรมแกรม เพื่อนิเทศ/ติดตาม/ประเมินการดำเนินงาน Service Plan สาขา Palliative Care
ห้องประชุมกลุ่มงาน PCU โรงพยาบาลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม· 21 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.ย.
อบรมพัฒนาการศักยภาพเรื่องการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ก.ย.
อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 16 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
ก.ย.
ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และงานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี· 13 ก.ย. 2563 - 16 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมสุธัมโม อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๗ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 9 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ก.ย.
ประชุมชี้แจงวิทยากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ก.ย.
ประชุมขอรับการสนับสนุนวิทยากร การจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
ห้องประชุมพทธรักษา สำนัหงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ก.ย.
ประชุมขอรับการสนับสนุนวิทยากร การจัดประชุมปกิบัติการเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
ห้องประชุมโรงพยาบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร· 3 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ก.ย.
อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 2 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
ก.ย.
ประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 ก.ย. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ (หลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 31 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการโครงการรรรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE)
ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต ๓ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 31 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ส.ค.
ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ-อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม· 28 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ส.ค.
ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก
ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม· 26 ส.ค. 2563 - 27 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ส.ค.
ประชุมวิชาการสัญจรสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ส.ค.
ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน
ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 14 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ส.ค.
ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมพุทธรักษา· 11 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
5
ส.ค.
อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 5 ส.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
มี.ค.
ร่วมเป็นผู้นิเทศติดตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 24 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
มี.ค.
ประชุมการจัดระบบบริการพยาบาลตอบโต้ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำขึ้น
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
มี.ค.
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากการทำงาน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จในการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
มี.ค.
ประชุมชี้แจงกิจกรรมทางกาย เพื่อไทสกลสุขภาพดี ชีวายืนยาว
ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
มี.ค.
ประชุมชี้แจงเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(อาคารหลังใหม่) ชั้น ๒ อ.เมือง จ.สกลนคร· 13 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
มี.ค.
อบรมเป็นวิทยากร เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
ห้องประชุมภูริทัตตะเถระ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จ.สกลนคร· 13 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
มี.ค.
ประชุมปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์
โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
มี.ค.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับยกระดับความสำเร็จพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า
ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มี.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสถานการณ์(Situation Awareness Team:SAT)
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มี.ค.
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 4 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
มี.ค.
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบัญชาการเหตุการณ์(Incident Commander System:ICS) จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
มี.ค.
ประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สหวิชาชีพของทีมผู้ดูแลผู้ป่วย PALLIATIVE
ห้องประชุมอาจาโร ๓อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๙ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.พ.
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.พ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 25 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
ประชุม ๒P Safety Goals : Infection Prevention and Control โรงพยาบาลสกลนคร
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ก.พ.
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA) ประจำปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 8 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 19 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน