Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการไปอบรม/ประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง

 
ช่วงวันที่ -      |      

  เพิ่มบันทึกการไปอบรม/ประชุม
       

27
ม.ค.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)
ห้องประชุมอินทนิล อาคารเก่า ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร· 27 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ม.ค.
อบรมปฏิบัติการสัญจรการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมSepsisเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ม.ค.
Trauma mortality & Morbidity Conference and Inter-hospital Conference
ห้องประชุมลานคำหอม อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด ชั้น 3 โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 15 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ม.ค.
ประชุม Service Plan ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมลานคำหอม (ชั้น ๓) อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ม.ค.
ประชุมพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย R๕๐๖ Dashboard เขตสุขภาพที่ ๘
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ม.ค.
ประชุมพิจารณาปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบ 2562
ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ม.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์
ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง(lntermediate Care) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒๐
ห้องประชุมหนองหารธารา ชั้น ๒ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 25 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพการดูแลต่อเนื่องและการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนางานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ· 25 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ธ.ค.
ประชุมทางไกล (video Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในเทศกาลปีใหม่
· 21 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ธ.ค.
อบรมโครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 20 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร
ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ธ.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี· 19 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในปีงบ ๒๕๖๒
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร· 18 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
ประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมโรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ธ.ค.
โครงการตรวจวินิจฉัยยืนยันผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก ในเขตสุขภาพที่ ๘
· 17 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ธ.ค.
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สารสนเทศทางการพยาบาลในการเก็บตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คุณภาพ
ห้องประชุมอินทนิล (ชั้น ๒ ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ธ.ค.
รับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ธ.ค.
ประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามคำสั่งการนายกรัฐมนตรี
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ธ.ค.
อบรมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สารสนเทศทางการพยาบาล
ห้องประชุมกาสะลอง (ชั้น ๒ ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ธ.ค.
The importance of ABC (ADL,Behavior,Cognitive)
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 ธ.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
พ.ย.
แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ สุรา
ห้องประชุมสโมสรนายทหารมณฑลทหารบก ที่ ๒๙ ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร· 29 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
พ.ย.
เตรียมความพร้อมในการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ชั้น ๒ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 28 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ย.
ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 24 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
พ.ย.
คณะกรรมการบริหารจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสกลนคร
ห้องหนองหารหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 23 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
พ.ย.
คณะกรรมการบริหารจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสกลนคร
ห้องหนองหารหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 23 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
พ.ย.
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมโรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี· 20 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
พ.ย.
ประชุมชี้แจงหน่วยบริการและพัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียนประจำปี ๒๕๖๒
· 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ย.
ประชุม Case Conference Near missed ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ห้องอภิวัฒนนพร ตึกคลอด โรงพยาบาลสกลนคร· 13 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
พ.ย.
ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเตล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 13 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
พ.ย.
ประชุมรับการเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 9 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
พ.ย.
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบ 62
ห้องปรชุมทองกวาว ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 5 พ.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ต.ค.
ประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
ห้องประชุมการบรู ชั้น ๔ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อุดรธานี· 26 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ต.ค.
ประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 24 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ต.ค.
ประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 24 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ต.ค.
ประชุม Easy Asthma and COPD Clinic Best practice sharing to improve quality of Asthma&COPD management
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี· 24 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ต.ค.
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 และการประชุมสามัญประจำปี 2561
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี· 22 ต.ค. 2561 - 27 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ต.ค.
ประชุมการเทิดพระเกีรติวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)
สนามมิ่งเมือง บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ (สมเด็จย่าฯ สระพังทอง) จ.สกลนคร· 19 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ต.ค.
อบรมการฟื้นฟูวิชาการการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี· 16 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ต.ค.
ชี้แจงแนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
ห้องประชุมอินทนิล (อาคารหลังเก่า) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 10 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ต.ค.
Bright Heart Forum ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี· 8 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ต.ค.
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์
ห้องประชุม conference ที่ 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเบญจกิติ (โรงพยาบาลยาสูบ) กรุงเทพมหานคร· 7 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
5
ต.ค.
การทำทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสกลนคร· 5 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
ต.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น· 3 ต.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.ย.
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศาลาประชาคม บ้านดงหม้อทอง ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง· 28 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ รอบที่ ๒
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมการสรุปผลงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมหนองหารธารา โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 26 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.ย.
ประชุมการบริหารจัดการโรควัณโรคแบบครบวงจร CUP เมืองสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ย.
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูเขตอำเภอเมืองสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ย.
ระบบยาสัญจร 2561
โรงแมเซนทารา จ.อุดรธานี· 24 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
21
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู· 21 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.ย.
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมหนองหารธารา กลุ่มการพยาบาล ชั้น ๒ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.ย.
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมปาร์มมาลีบีช รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง· 17 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
ก.ย.
อบรมการใช้ยาปรุงผู้ป่วยเฉพาะราย
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร · 15 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก น.ส.ประกายรัตน์ กาลสุข
14
ก.ย.
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
โรงแรมสกลแกรน์ดพาเลช อ.เมือง จ.สกลนคร· 14 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ก.ย.
อบรมการพัฒนาระบบเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร· 7 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ย.
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการส่งข้อมูลประกันสังคมในเครือข่ายประกันสังคม
ห้องประชุมธนากโร โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ย.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และรับฟังความเห็นต่อเกณฑ์การพัฒนาและรับรองคุณภาพงานแพทย์แผนไทย (TTM HA)
ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเชียรรังสิต จ.ปทุมธานี· 6 ก.ย. 2561 - 8 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
2
ก.ย.
การพัฒนาและจัดระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพเดียวกัน ตามบริบทของหน่วยฟอกเลือดในระดับต่างๆ
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น· 2 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
ส.ค.
โครงการ ไอคิว อีคิว เริ่มต้นที่พัฒนาการตามโครงการเด็กสกลสมองดี
หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 31 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ส.ค.
การพัฒนาระบบบริการแก้ไขมารดาตายจากกการตั้งครรภ์และการคลอด
ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 30 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ส.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสักยภาพบุคลากรในระบบบัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมมณีเทวา โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ อ.เมือง จ.สกลนคร· 30 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ส.ค.
Kidney Smart: Integrated Concepts for Smart City
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น· 30 ส.ค. 2561 - 1 ก.ย. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ส.ค.
เป็นวิทยากรโครงการเด็กตำบลบ่อแก้วอารมณ์ดี สมองดี
ศาลาประชาคมบ้านหนองลุมพุก ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร· 28 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
27
ส.ค.
ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ห้องประชุมอภิวัฒนาพร อาคารห้องคลอด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร· 27 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ส.ค.
ติดตามนิเทศเพื่อเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมโรงพยาบาลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร· 24 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ส.ค.
ทีมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 24 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ส.ค.
คณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 20 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ส.ค.
แลกเปลี่ยนเรียนรู็การดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย· 20 ส.ค. 2561 - 22 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ส.ค.
ฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติการ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๗
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี· 19 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ส.ค.
การคีย์แผนคำของบลงทุนจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 14 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ส.ค.
สรุปผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี เขตสุขภาพที่ ๘
โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี· 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ส.ค.
การเพิ่มพูนทักษะบุคลากรในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ ๘
ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี· 10 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ส.ค.
คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 9 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ส.ค.
หลักสูตรการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก
ห้องประชุมสิรินธารา 1 โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ· 8 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
ส.ค.
นำเสนอสรุปผลงานรอบ ๙ เดือน
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 8 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ส.ค.
วิชาการ Preoperative cardiac management for patients undergo non cardiac surgery ของบุคลากรทางการแพทย์
ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร· 7 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ส.ค.
ร่วมรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง
ห้องประชุมโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 6 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
ส.ค.
วิขาการเรื่องการฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ห้องภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร· 1 ส.ค. 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.ค
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร· 25 ก.ค 2561 - 26 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ค
เตรียมความพร้อมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร· 24 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ค
การลงบันทึกข้อมูลระบบรายงานยาเสพติด(ICD-๑๐)ในระบบรายงาน๔๓แฟ้ม
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 24 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ก.ค
ประชุมวิจัยและวิชาการเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข · 24 ก.ค 2561 - 27 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
23
ก.ค
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี· 23 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.ค
ระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุุที่มีภาวะพึ่งพิงและระบบรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี· 19 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.ค
วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการแบบสอนงาน (Coaching)
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 17 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ก.ค
เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี· 16 ก.ค 2561 - 17 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ก.ค
โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน
โรงเรียน ณ จังหวัดนครพนม· 16 ก.ค 2561 - 18 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
ก.ค
คณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 13 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
ก.ค
คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) ปีงบประมาณ 2561
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 13 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ค
วิชาการโรคเลปโตสไปโรซีลประจำปี ๒๕๖๑
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็็นเตอร์ จ.อุดรธานี· 12 ก.ค 2561 - 13 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ก.ค
ประชุมการลงโปรแกรมนิเทศงานทางการพยาบาล
โรงยาบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร· 10 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 11 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ก.ค
พํฒนาศักยภาพผู้บำบัดรักษายาเสพติดหลักสูตร การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร· 10 ก.ค 2561 - 11 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ก.ค
โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน
จังหวัดสกลนคร· 9 ก.ค 2561 - 11 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ค
สรุปผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 6 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ค
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร· 6 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ก.ค
คณะกรรมการประเมินคุณภาพระบบบริการสุขภาพแม่และเด็กปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร· 6 ก.ค 2561· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน