Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการไปอบรม/ประชุม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง

 
ช่วงวันที่ -      |      

  เพิ่มบันทึกการไปอบรม/ประชุม
       

13
มี.ค.
ประชุมชี้แจงเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร(อาคารหลังใหม่) ชั้น ๒ อ.เมือง จ.สกลนคร· 13 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
8
มี.ค.
ประชุมปฏิบัติการนำร่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อควรพิจารณาประเด็นสำคัญด้านเวชศาสตร์
โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร· 8 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
มี.ค.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับยกระดับความสำเร็จพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า
ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร· 6 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มี.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสถานการณ์(Situation Awareness Team:SAT)
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
มี.ค.
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 4 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
3
มี.ค.
ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบัญชาการเหตุการณ์(Incident Commander System:ICS) จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 3 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
2
มี.ค.
ประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 2 มี.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ก.พ.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สหวิชาชีพของทีมผู้ดูแลผู้ป่วย PALLIATIVE
ห้องประชุมอาจาโร ๓อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๙ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.พ.
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ก.พ.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 25 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ก.พ.
ประชุม ๒P Safety Goals : Infection Prevention and Control โรงพยาบาลสกลนคร
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ก.พ.
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA) ประจำปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 8 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะใหญ่ (หนองทุ่งมน) อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร· 19 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.พ.
ประชุมโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือกหัวใจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมสุธรรมโม ชั้น ๗ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทำระบบรายงานยาเสพติด (บสต)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
ประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 18 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 6 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
ประชุม Trauma mortality & Morbidity Conference and Inter-hospital conference
ห้องประชุม ชั้น ๗ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ก.พ.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุม ชั้น ๗ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.พ.
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง
โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 17 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.พ.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
14
ก.พ.
ประชุมติดตามผลงานการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 14 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
13
ก.พ.
ประชุมการจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม เพื่อการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน Palliative Care
ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวึดบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ· 13 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.พ.
ประชุมโครงการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ก.พ.
ประชุม Palliative care for Doctor and Pharmacist (R๘ Palliative Care Day)
ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 11 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ก.พ.
ประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร เขตสขภาพที่ ๘ อุดรธานี
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ก.พ.
ประชุมวิชาการกุมารตจวิทยาสัญจร ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย
ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
ก.พ.
ประชุมทบทวนและปรับปรุงระบบติดตั้งและใช้โปรแกรม Refer Link
ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 7 ก.พ. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
31
ม.ค.
ประชุมชี้แจงหน่วยบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายชดเชยให้ถูกต้อง ครบถ้วน
หอประชุมมณฑาทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 31 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
30
ม.ค.
ประชุมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมการสนับสนุนการเรียกเก็บงาน Palliative care
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 30 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
ม.ค.
ประชุมขอเชิญที่ปรึกษาและหัวหน้างานห้องคลอดประชุมเพื่อลดปัญหามารดาตาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ม.ค.
ประชุม RCA Case Maternal Death CA breast
ห้องประชุมภูริทัติโต ชั้น ๙ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
22
ม.ค.
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการกำกับดูแลการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี· 22 ม.ค. 2563 - 23 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
ม.ค.
ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ม.ค.
ประชุมวิชาการ Best Practicing for Medical Equipment Quality Assurance (MEQA)
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 16 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ม.ค.
ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 10 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ธ.ค.
ประชุม การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วนวิธี HPV DNA Test ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ธ.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2563· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference (Polycom)ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่างชาติ
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๓ ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ธ.ค.
ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ธ.ค.
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ธ.ค.
ประชุมการส่งเสริมสถานบริการที่ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 24 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
ธ.ค.
ขอความนุเคราะห์บุคลากรด้านโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
ห้องประชุมสายธารน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร· 24 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ธ.ค.
ประชุมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ธ.ค.
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV Testing
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ (ตึกเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 18 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ธ.ค.
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
ห้องประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี· 18 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
17
ธ.ค.
ประชุม Trauma mortality & Morbidity Conference and Inter-hospital conference
ห้องประชุมสุธัมโม ชั้น ๗(ห้องประชุม๒) อาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก(ตึกใหม่) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ธ.ค.
ประชุมการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในส่วนภูมิภาค
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร· 16 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ธ.ค.
อบรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการการเงินการคลัง(CFO)ระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด
ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ธ.ค.
ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ธ.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
พ.ย.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS เพื่อร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่
ห้องประชุมอินทนิล (อาคารหลังเก่า) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 28 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
28
พ.ย.
ประชุมขอรับการสนับสนุนวิทยากร ในการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ โรงพยาบาลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร· 28 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
พ.ย.
ประชุมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อหรือผู้รับผิดชอบระบบการป้องกันและวบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ห้องประชุม ๓ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกชั้น ๙ โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
พ.ย.
ประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
· 25 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
24
พ.ย.
ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉิน
ณ สนามกีฬากลางอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร· 24 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
พ.ย.
ประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” The 2 nd NationalConference on Cannabis Extraction Technologies
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ· 23 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
22
พ.ย.
ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 22 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
พ.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแลรักษาประคับประคอง กลุ่มเป้าหมายแกนนำคณะกรรมการ Palliative care
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
21
พ.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร (PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 21 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
พ.ย.
ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ห้องประชุมพุทธรักษา สสจ.สกลนคร· 20 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก วาทกร วิภาวิน
19
พ.ย.
ประชุมชี้แจงงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP Fee Schedule ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด (ชั้น ๔) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
พ.ย.
ประชุมชี้แจงงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP fee schedule ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมอาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด (ชั้น ๔) โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
15
พ.ย.
ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ห้องประชุมธนกร ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี· 15 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
7
พ.ย.
ประชุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร· 7 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
พ.ย.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบบริการป้องกันการเชื้อเอชไอวี ปี ๒๕๖๓
ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 6 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
พ.ย.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัดสกลนคร (PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
พ.ย.
ประชุมภาวะฉุกเฉินในเด็ก Emergency in pediatric ๒๐๒๐ จังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 5 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
พ.ย.
ประชุมวิชาการ Chest Day Udonthani ๒๐๑๙
ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 1 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
1
พ.ย.
ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.) PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 1 พ.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
25
ต.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร (PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 25 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
18
ต.ค.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด
ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 18 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ต.ค.
ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.)PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ต.ค.
ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.)PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 17 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
11
ต.ค.
ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมภูริทัตโตชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 11 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
10
ต.ค.
ร่วมรับเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 10 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ต.ค.
ร่วมรับเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดเครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 9 ต.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับอำเภอและตำบล ของจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๔
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ก.ย.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 23 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
23
ก.ย.
ประชุมปฏิบัติการแบบสอนงาน(Coaching)เพื่อพัฒนาศํกยภาพบุคลากร
ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร· 23 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 4 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ก.ย.
ประชุมกำกับติดจฃตาม
· 20 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
20
ก.ย.
ประชุมกำกับติดตามการลงบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ก.ย.
ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ Kidney Care in the Next Decade
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น· 19 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
17
ก.ย.
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EMS Rally)
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มิพทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร· 17 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ย.
ประชุมการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด้
· 12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 9 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
12
ก.ย.
ประชุมการพัฒนาการบริการอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๙ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 12 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 9 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ก.ย.
ประชุม Newborn Day 2019 ประจำปี ๒๕๖๒
ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี· 9 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 3 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.ย.
ที่ปรึกษาและหัวหน้าห้องคลอดประชุมเพื่อลดปัญหามารดาตาย
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 4 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
4
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ห้องประชุมโรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย· 4 ก.ย. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
29
ส.ค.
ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร· 29 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
26
ส.ค.
การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลอุดรธานี· 26 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
20
ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแมะและเด็ก(MCH Board) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่๓/๒๕๖๒
ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์ วิจัย บำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 20 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ส.ค.
ประชุมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร(PNC)
ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 19 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
19
ส.ค.
ประชุมติดตามและถอดบทเรียนการพัฒนากลไกลการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี· 19 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ส.ค.
ประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี ๒๕๖๒
โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี· 16 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
16
ส.ค.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข
ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ อ.เมือง จ.สกลนคร· 16 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 2 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
9
ส.ค.
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมวันพยาบาล
ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร· 9 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
6
ส.ค.
อบรมติดตามการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสกลนคร
ห้องประชุมอุบาสิกา โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร· 6 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก มาริษา แก้วอัคฮาด
5
ส.ค.
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ CPO Sharing (Cold chain mornitoring )
โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง· 5 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562· จำนวนผู้ไป 1 คน · ผู้บันทึก นายสุเทพ สุวรรณไตร
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน