Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสผ่าน :
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
  แบบฟอร์มผู้ประกอบการทั้งหมด
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับยาและร้านขายยา
  แบบฟอร์มงานอาหาร
  แบบฟอร์มสถานพยาบาล-คลินิคแบบฟอร์มเกี่ยวกับยาและร้านขายยา (ยาแผนโบราณ)


  1. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ย.บ.16
  2. คำขอต่ออายุใบอนุญาต ย.บ.13
  3. คำขอแทนใบอนุญาตย้ายสถานที่ ย.บ.14
  4. คำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตยา ย.บ.15
  5. คำขออนุญาต ย.บ.1
  6. คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างนำเข้า ย.บ.8
  7. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ย.บ.12
  8. บัญชีการขายยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ย.บ.10
  9. บัญชีการนำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร ย.บ.9
10. บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต ย.บ.4
11. บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา ย.บ.3
12. ใบอนุญาต ย.บ.2
13. รายการเรียกเก็บยาคืน ย.บ.7
14. รายงานการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ย.บ.11
15. รายงานการผลิตยา ประจำปี ย.บ.6
16. รายงานการผลิตวัตถุดิบที่เป็นตัวยาสำคัญ ย.บ.5
แบบฟอร์มเกี่ยวกับยาและร้านขายยา (ยาแผนปัจจุบัน)

  1. ขย 1 คำขออนุญาต ขย1
  2. ขย 2 คำขออนุญาต ขย2
  3. ขย 3 คำขออนุญาต ขย3
  4. ขย 4 คำขออนุญาตขายส่ง
  5. ขย 5 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
  6. ขย 6 ใบอนุญาตขายยา ขย.2
  7. ขย 7 ใบอนุญาตขายยา ขย.3
  8. ขย 8 ใบอนุญาตขายส่ง
  9. ขย 9 บัญชีการซื้อยา
10. ขย 10 บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
11. ขย 11 บัญชีการขายยาอันตราย
12. ขย 12 บัญชีการขายยาตามใบสั่งแพทย์
13. ขย 13 รายงานการขายยาที่อย.กำหนด
14. ขย 14 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
15. ขย 14.คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
16. ขย 15 คำขอต่ออายุใบอนุญาต
17. ขย 16 คำขอใบแทน ย้ายสถานที่
18. ขย 17 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
19. แบบประเมินร้านขายยาแผนปัจจุบัน
20. แบบภาพถ่าย ร้านเปิดใหม่ new
แบบฟอร์มงานอาหาร (แบบขออนุญาตผลิตอาหาร)

  1. คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร
  2. คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารเฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะ
  3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  4. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
  5. คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
  6. คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  7. คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
  8. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
  9. คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร
10. คำขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
11. คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
12. คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
13. คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
14. คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
15. คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร
16. คำรับรองฉลาก
17. คำรับรองประกอบการขอนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
18. แจ้งยกเลิกผลิตอาหาร
19. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร
20. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
21. แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
22. แบบตรวจเอกสารด้านอาหาร
23. แบบฟอร์มติดรูปถ่ายสถานที่ผลิตอาหาร
24. ใบจดทะเบียนอาหารหรือแจ้งรายละเอียดอาหาร
25. หนังสือมอบอำนาจ(ทะเบียน ฉลาก จดทะเบียนแจ้งรายละเอียด)
26. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
27. เอกสารกระบวนการผลิตประกอบการพิจารณาขออนุญาต
แบบฟอร์มงานอาหาร (แบบตรวจสถานที่ผลิตอาหาร)

  1. แบบตรวจ GMP ทั่วไป
  2. แบบตรวจ GMP น้ำดื่ม
  3. แบบตรวจ Primary GMP
  4. แบบตรวจสถานที่ผลิตเกลือ
แบบฟอร์มสถานพยาบาล-คลินิค (แบบฟอร์มการตรวจสถานพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต)

  1. กายภาพบำบัด
  2. การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. คลินิกเวชกรรมหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
  4. ทันตกรรม
  5. เทคนิคการแพทย์
  6. แพทย์แผนไทย
  7. แพทย์แผนไทยประยุกต์
แบบฟอร์มสถานพยาบาล-คลินิค (แบบฟอร์มขอจัดตั้งสถานพยาบาล)

  1. แบบฟอร์มคำขอชำระค่าธรรมเนียม
  2. แผนที่แสดงที่ตั้ง
  3. รูปถ่าย
  4. สพ.1
  5. สพ.2
  6. สพ.3
  7. สพ.4
  8. สพ.5
  9. สพ.6
10. สพ.7
11. สพ.10
12. สพ.11
13. สพ.12
14. สพ.13
15. สพ.14
16. สพ.15
17. สพ.16
18. สพ.17
19. สพ.18
20. สพ.20
21. สพ.21
22. สพ.22
23. สพ.23
24. สพ.24
25. สรุปเอกสารที่ต้องยื่นและข้อสอบเปิดคลินิก
26. หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มสถานพยาบาล-คลินิค (แบบฟอร์มขอตรวจสถานพยาบาล)

1. การพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. คลินิกกายภาพบำบัด
3. คลินิกทันตกรรม
4. คลินิกเทคนิคการแพทย์
5. คลินิกแผนไทยประยุกต์
6. คลินิกแพทย์แผนไทย
7. คลินิกเวชกรรมและเวชกรรมเฉพาะทาง
8. คำชี้แจงการบันทึกการตรวจมาตรฐานคลินิก(ตรวจประจำปี)
แบบฟอร์มสถานพยาบาล-คลินิค (แบบฟอร์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)

  1. สสธ-1แบบคำร้อง
  2. สสธ-2แบบคำร้องต่ออายุ
  3. สสธ-3 แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ
  4. สสธ-4 แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ
  5. สสธ-5 แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย
  6. สสธ-6ทะเบียนผู้ให้บริการ
  7. สสธ-7แบบลงทะเบียนผู้รับบริกา1
  8. สสธ-8ใบตรวจรับเอกสาร
  9. สสธ-17- 18,สสธ - 20 -21คำเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ
10. สสธ-19 หนังสือ แจ้งให้จัดหาผู้ดำเนินการ
11. สสธ-22หนังสือยื่นคำร้อง
12.
หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ดำเนินการสปา
 
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลบ้านม่วง 299 หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
E-mail : teambmh@gmail.com  โทร 0-4279-4118  โทรสาร 0-4279-4213
ผู้ชมทั้งหมด 0 ครั้ง
เริ่มนับวันที่ 20 ม.ค. 2557
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน